جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ماجراهای جنگل 00:04:37
6 08:11:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:47 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:14:59 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:19 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 15 00:10:27
10 08:25:46 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
11 08:27:16 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
12 08:29:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:02 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 41 00:08:24
14 08:38:26 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
15 08:39:56 مولانگ 00:03:23
16 08:43:19 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-2 00:01:40
17 08:44:59 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:19 تاتی و طوطو - قسمت 42 00:07:00
19 08:52:19 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:54 باهم‌بازی 00:03:07
21 08:56:01 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:56:21 ترو ترو 00:03:36
23 08:59:57 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 09:00:17 فینگیلیا - قسمت 5 00:08:33
25 09:08:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:09:10 شن‌دونه‌ها 00:04:26
27 09:13:36 کلیپ پاییز 00:01:40
28 09:15:16 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
29 09:15:36 مرکز امداد - قسمت 24 00:12:33
30 09:28:09 کلیپ‌های مهدپویا- استفاده صحیح از کاغذ‎ 00:01:52
31 09:30:01 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:21 شهر قصه - قسمت 13 00:06:28
33 09:36:49 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
34 09:38:19 یاپ یاپس 00:02:15
35 09:40:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:40:56 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
37 09:44:58 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
38 09:45:18 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 17 00:07:41
39 09:52:59 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
40 09:54:29 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
41 09:58:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:58:45 اوم نوم 00:01:08
43 09:59:53 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
44 10:00:13 پیم و پم - قسمت 35 00:13:07
45 10:13:20 کلیپ‌های مهدپویا- آیینه 00:01:46
46 10:15:06 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
47 10:15:26 ماجراهای ایوری - قسمت 26 00:08:02
48 10:23:28 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
49 10:24:58 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
50 10:27:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:28:26 بندبندی‌ها 00:01:37
52 10:30:03 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
53 10:30:23 خاله سارا - قسمت 6 00:06:36
54 10:36:59 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:37:34 مولانگ 00:03:27
56 10:41:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:41:10 کاردستی‌های مهدپویا-روباه 00:03:33
58 10:44:43 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
59 10:45:03 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 2 00:10:45
60 10:55:48 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:56:33 ماموک 00:03:07
62 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:11:23
64 11:11:23 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
65 11:12:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
66 11:14:53 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
67 11:15:13 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 16 00:10:27
68 11:25:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:26:00 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
70 11:28:49 شن‌دونه‌ها 00:04:24
71 11:33:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 11:33:29 ماجراهای سعید 00:04:57
73 11:38:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:38:35 یاپ یاپس 00:02:14
75 11:40:49 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
76 11:42:19 وله رگلاژ 00:00:31
77 11:42:50 جشن نماز 00:05:10
78 11:48:00 جشن نماز 00:05:51
79 11:53:51 اعلام برنامه 00:00:35
80 11:54:26 ماجراهای جنگل 00:04:34
81 11:59:00 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
82 11:59:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
83 12:00:01 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 42 00:09:29
84 12:09:30 نقاشی کنیم 00:00:50
85 12:10:20 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
86 12:11:50 کلیپ باد 00:02:55
87 12:14:45 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
88 12:15:05 تاتی و طوطو - قسمت 43 00:06:59
89 12:22:04 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:22:49 باهم‌بازی 00:03:20
91 12:26:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 12:26:32 ماموک 00:03:08
93 12:29:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
94 12:30:00 فینگیلیا - قسمت 6 00:08:42
95 12:38:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
96 12:40:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
97 12:42:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:42:32 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
99 12:44:40 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
100 12:45:00 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 1 00:12:41
101 12:57:41 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
102 12:58:03 یاپ یاپس 00:02:15
103 13:00:18 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
104 13:00:38 شهر قصه - قسمت 12 00:10:51
105 13:11:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:11:51 دیپ‌داپ 00:02:53
107 13:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
108 13:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:09:49
109 13:24:53 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
110 13:26:23 ترو ترو 00:03:32
111 13:29:55 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
112 13:30:15 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 1 00:10:40
113 13:40:55 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
114 13:43:45 بندبندی‌ها 00:01:21
115 13:45:06 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
116 13:45:26 خاله سارا - قسمت 5 00:08:18
117 13:53:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:53:53 ماجراهای جنگل 00:04:37
119 13:58:30 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
123 14:06:52 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
124 14:07:12 دیجیمون - قسمت 33 00:19:51
125 14:27:03 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
126 14:28:17 کلیپ ویژه روز دانش آموز 00:01:30
127 14:29:47 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
128 14:30:07 ماجراهای نیلز - قسمت 11 00:23:18
129 14:53:25 آرم استیشن ماشین 00:00:14
130 14:53:39 ترافیک 00:02:15
131 14:55:54 تیزر چی چی 00:03:48
132 14:59:42 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
133 15:00:02 داستان آنه شرلی - قسمت 9 00:22:42
134 15:22:44 وله روابط عمومی-162 00:00:20
135 15:23:04 شکرستان 00:02:10
136 15:25:14 اعلام برنامه 00:00:55
137 15:26:09 کلیپ شیطان بزرگ 00:04:06
138 15:30:15 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
139 15:30:35 تعمیرکاران - قسمت 36 00:11:25
140 15:42:00 تیزر پدافند غیر عامل - قسمت ماهیگیری 00:03:02
141 15:45:02 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
142 15:45:22 پنگوئن ببری - قسمت 41 00:11:10
143 15:56:32 اعلام برنامه 00:00:50
144 15:57:22 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
145 15:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
146 16:00:04 مل‌مل-6 - قسمت 57 00:55:00
147 16:55:04 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
148 16:56:18 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
149 16:59:48 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
150 17:00:08 گروه نجات رباتیک - قسمت 41 00:20:40
151 17:20:48 وله رگلاژ 00:00:42
152 17:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
153 17:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
154 17:50:30 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
155 17:51:49 گروه تحقیق 00:04:11
156 17:56:00 تیزر چی چی 00:03:45
157 17:59:45 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
158 18:00:05 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 90 00:21:56
159 18:22:01 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
160 18:24:23 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
161 18:26:55 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
162 18:28:54 تیزر پف فیلم 00:00:48
163 18:29:42 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
164 18:30:02 جزیره دانش - قسمت 3 00:21:18
165 18:51:20 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
166 18:51:42 برنارد 00:03:06
167 18:54:48 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
168 18:56:02 تیزر چی چی 00:03:44
169 18:59:46 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
170 19:00:07 بره ناقلا 00:06:52
171 19:06:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
172 19:07:19 نظر شما چیه؟ 00:04:39
173 19:11:58 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
174 19:13:16 رود رانر 00:08:34
175 19:21:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 19:22:12 کلیپ شیطان بزرگ 00:04:06
177 19:26:18 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
178 19:27:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
179 19:29:45 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
180 19:30:05 فرمانروایان دریایی - قسمت 11 00:10:59
181 19:41:04 تیزر پدافند غیر عامل - قسمت استخدام بی‌نیاز 00:03:40
182 19:44:44 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
183 19:45:04 پند پارسی - قسمت 38 00:10:51
184 19:55:55 تیزر پف فیلم 00:00:48
185 19:56:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:34
187 19:59:40 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
188 20:00:00 دیجیمون - قسمت 33 00:19:51
189 20:19:51 تیزر چی چی 00:03:48
190 20:23:39 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
191 20:24:58 ترافیک 00:02:09
192 20:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 20:27:30 آگهی بازرگانی 00:02:43
194 20:30:13 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
195 20:30:33 ماجراهای نیلز - قسمت 11 00:23:18
196 20:53:51 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
197 20:54:13 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
198 20:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:56:58 آگهی بازرگانی 00:02:42
200 20:59:40 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
201 21:00:00 داستان آنه شرلی - قسمت 9 00:22:42
202 21:22:42 تیزر چی چی 00:03:45
203 21:26:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
204 21:26:49 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
205 21:30:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
206 21:30:29 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
207 21:32:55 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
208 21:35:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 21:35:40 آگهی بازرگانی 00:01:54
210 21:37:34 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 42 00:22:10
211 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها