جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:08:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
5 08:08:52 مولانگ 00:03:25
6 08:12:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:15:02 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:22 بزرگ و کوچک - قسمت 25 00:10:29
10 08:25:51 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
11 08:27:21 دیپ‌داپ 00:02:48
12 08:30:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:29 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 25 00:08:15
14 08:38:44 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
15 08:40:14 شن‌دونه‌ها 00:04:38
16 08:44:52 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
17 08:45:12 تاتی و طوطو - قسمت 26 00:07:00
18 08:52:12 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:52:47 یکی بود یکی نبود 00:02:41
20 08:55:28 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
21 08:56:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
22 08:58:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:26
24 08:59:57 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
25 09:00:17 ماهی بادکنکی - قسمت 39 00:10:41
26 09:10:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
27 09:11:51 ترو ترو 00:02:55
28 09:14:46 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
29 09:15:06 مرکز امداد - قسمت 8 00:13:01
30 09:28:07 اوم نوم 00:01:08
31 09:29:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:29:48 آگهی بازرگانی 00:00:26
33 09:30:14 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
34 09:30:34 ماجراهای آرینا - قسمت 4 00:08:06
35 09:38:40 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
36 09:40:10 شن‌دونه‌ها 00:04:31
37 09:44:41 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:45:01 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 1 00:07:32
39 09:52:33 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
40 09:54:03 ماجراهای سعید 00:05:03
41 09:59:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:59:39 آگهی بازرگانی 00:00:26
43 10:00:05 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
44 10:00:25 پیم و پم - قسمت 19 00:09:50
45 10:10:15 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
46 10:11:45 ماموک 00:03:06
47 10:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
48 10:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 10 00:08:04
49 10:23:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 10:23:37 یکی بود یکی نبود 00:02:41
51 10:26:18 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
52 10:27:48 بندبندی‌ها 00:01:21
53 10:29:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:29:42 آگهی بازرگانی 00:00:26
55 10:30:08 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:30:28 ببعی - قسمت 170 00:08:47
57 10:39:15 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:39:50 مولانگ 00:03:24
59 10:43:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
60 10:44:07 اوم نوم 00:01:06
61 10:45:13 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
62 10:45:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 6 00:11:30
63 10:57:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 10:57:12 بندبندی‌ها 00:01:37
65 10:58:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:26
67 10:59:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:11:21
69 11:11:29 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
70 11:12:59 فتو کلیپ ویژه اربعین-2 00:02:15
71 11:15:14 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
72 11:15:34 بزرگ و کوچک - قسمت 26 00:10:29
73 11:26:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
74 11:26:27 ترو ترو 00:02:52
75 11:29:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:29:52 آگهی بازرگانی 00:00:26
77 11:30:18 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 11:30:38 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 26 00:08:44
79 11:39:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
80 11:40:15 یکی بود یکی نبود 00:02:41
81 11:42:56 وله رگلاژ 00:00:54
82 11:43:50 جشن نماز 00:05:10
83 11:49:00 جشن نماز 00:05:51
84 11:54:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 11:55:00 فتو کلیپ ویژه اربعین-1 00:04:53
86 11:59:53 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
87 12:01:23 ماجراهای سعید 00:04:57
88 12:06:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:07:13 شن‌دونه‌ها 00:04:26
90 12:11:39 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
91 12:13:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
92 12:15:09 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
93 12:15:29 تاتی و طوطو - قسمت 27 00:06:59
94 12:22:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:22:37 دیپ‌داپ 00:02:55
96 12:25:32 اعلام برنامه 00:00:45
97 12:26:17 ماموک 00:03:06
98 12:29:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:29:56 آگهی بازرگانی 00:00:26
100 12:30:22 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
101 12:30:42 ماهی بادکنکی - قسمت 40 00:11:52
102 12:42:34 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
103 12:44:04 اوم نوم 00:01:08
104 12:45:12 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
105 12:45:32 مرکز امداد - قسمت 9 00:13:00
106 12:58:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 12:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:26
108 12:59:31 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
109 12:59:51 ماجراهای آرینا - قسمت 3 00:08:17
110 13:08:08 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
111 13:09:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
112 13:11:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
113 13:11:47 ماجراهای سعید 00:03:25
114 13:15:12 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
115 13:15:32 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:11:33
116 13:27:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
117 13:27:28 بندبندی‌ها 00:01:37
118 13:29:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:29:38 آگهی بازرگانی 00:00:26
120 13:30:04 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
121 13:30:24 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 5 00:11:33
122 13:41:57 آرم استیشن روز 00:00:20
123 13:42:17 یکی بود یکی نبود 00:02:41
124 13:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
125 13:45:18 ببعی - قسمت 169 00:09:09
126 13:54:27 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
127 13:55:57 ماموک 00:03:04
128 13:59:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:26
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
131 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
132 14:02:33 تلاوت قرآن 00:05:56
133 14:08:29 آرم تایم (سینمایی خورشید نینوا) 00:00:25
134 14:08:54 سینمایی خورشید نینوا 01:41:02
135 15:49:56 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
136 15:51:10 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:04:59
137 15:56:09 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
138 15:56:32 کلیپ با ما بودی 00:02:45
139 15:59:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 15:59:40 آگهی بازرگانی 00:00:26
141 16:00:06 سر سفره خدا - قسمت 6 00:54:52
142 16:54:58 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
143 16:56:03 کلیپ رقیه خاتون 00:03:10
144 16:59:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:59:36 آگهی بازرگانی 00:00:26
146 17:00:02 گروه نجات رباتیک - قسمت 34 00:20:57
147 17:20:59 کلیپ سفر عشق 00:02:53
148 17:23:52 قدم‌های کوچک 00:04:47
149 17:28:39 اعلام برنامه 00:00:55
150 17:29:34 وله رگلاژ 00:00:26
151 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
152 17:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
153 17:57:00 حب الحسین یجمعنا 00:00:59
154 17:57:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:58:22 آگهی بازرگانی 00:00:26
156 17:58:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
157 17:59:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 83 00:22:42
158 18:21:50 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
159 18:23:01 وله آیا می دانید که 00:00:47
160 18:23:48 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
161 18:24:11 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:04:59
162 18:29:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:29:33 آگهی بازرگانی 00:00:26
164 18:29:59 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
165 18:30:19 شجاعان - قسمت 13 00:18:16
166 18:48:35 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
167 18:49:49 ویژه اربعین 00:02:44
168 18:52:33 کلیپ آقای من 00:04:53
169 18:57:26 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
170 18:57:49 سبک زندگی 00:01:08
171 18:58:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:59:20 آگهی بازرگانی 00:00:26
173 18:59:46 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
174 19:00:06 سر سفره خدا - قسمت 5 00:54:38
175 19:54:44 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
176 19:56:03 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
177 19:57:17 دزد ناشی 00:01:35
178 19:58:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:26
180 19:59:41 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
181 20:00:01 برندگان کوچک - قسمت 34 00:22:06
182 20:22:07 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
183 20:22:30 قدم‌های کوچک 00:07:01
184 20:29:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:29:54 آگهی بازرگانی 00:00:26
186 20:30:20 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 29 00:19:20
187 20:49:40 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
188 20:50:03 کلیپ اربعین 00:03:45
189 20:53:48 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
190 20:54:53 رود رانر 00:04:44
191 20:59:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 21:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:26
193 21:00:26 افسانه سه‌برادر - قسمت 38 00:22:45
194 21:23:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:23:33 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:03:29
196 21:27:02 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
197 21:28:26 سبک زندگی 00:01:39
198 21:30:05 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
199 21:30:28 کلیپ با ما بودی 00:02:45
200 21:33:13 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
201 21:34:27 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 27 00:25:10
202 21:59:37 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها