جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 اوم نوم 00:01:14
6 08:07:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:24 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:20
8 08:13:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:17 آگهی بازرگانی 00:00:26
10 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:03 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:09:33
12 08:24:36 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
13 08:26:45 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
14 08:28:15 نقاشی کنیم 00:00:50
15 08:29:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:29:38 آگهی بازرگانی 00:00:26
17 08:30:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:30:24 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 24 00:08:26
19 08:38:50 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
20 08:40:20 بندبندی‌ها 00:01:21
21 08:41:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:42:01 یکی بود یکی نبود 00:03:13
23 08:45:14 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
24 08:45:34 تاتی و طوطو - قسمت 25 00:06:59
25 08:52:33 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:53:08 کلیپ پاییز 00:01:40
27 08:54:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 08:55:14 مولانگ 00:03:27
29 08:58:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
30 08:59:14 آگهی بازرگانی 00:00:26
31 08:59:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
32 09:00:00 ماهی بادکنکی - قسمت 38 00:10:48
33 09:10:48 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
34 09:12:18 ماموک 00:03:06
35 09:15:24 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
36 09:15:44 مرکز امداد - قسمت 7 00:12:57
37 09:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:29:14 آگهی بازرگانی 00:00:26
39 09:29:40 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
40 09:30:00 ماجراهای آرینا - قسمت 3 00:08:32
41 09:38:32 آرم استیشن روز 00:00:20
42 09:38:52 دیپ‌داپ 00:02:53
43 09:41:45 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
44 09:43:15 کلیپ ماهی-3 00:01:49
45 09:45:04 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
46 09:45:24 ماشا و آقا خرسه - قسمت 28 00:08:11
47 09:53:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
48 09:54:28 یاپ یاپس 00:02:15
49 09:56:43 کلیپ‌های مهدپویا- بازی‌ها 00:02:17
50 09:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:26
52 09:59:59 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
53 10:00:19 پیم و پم - قسمت 18 00:14:29
54 10:14:48 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
55 10:15:08 ماجراهای ایوری - قسمت 9 00:08:05
56 10:23:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:23:33 باهم‌بازی 00:03:20
58 10:26:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
59 10:28:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:29:26 آگهی بازرگانی 00:00:26
61 10:29:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:30:12 ببعی - قسمت 169 00:09:09
63 10:39:21 اعلام برنامه 00:00:35
64 10:39:56 مولانگ 00:03:16
65 10:43:12 کلیپ نمره بیست 00:01:52
66 10:45:04 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
67 10:45:24 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 5 00:11:33
68 10:56:57 اعلام برنامه 00:00:45
69 10:57:42 اوم نوم 00:01:08
70 10:58:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 10:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:26
72 10:59:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
73 11:00:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:11:33
74 11:11:42 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
75 11:13:12 بندبندی‌ها 00:01:37
76 11:14:49 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
77 11:15:09 بزرگ و کوچک - قسمت 25 00:10:29
78 11:25:38 اعلام برنامه 00:00:35
79 11:26:13 ماموک 00:03:00
80 11:29:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:29:46 آگهی بازرگانی 00:00:26
82 11:30:12 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
83 11:30:32 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 25 00:08:15
84 11:38:47 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
85 11:40:17 دیپ‌داپ 00:02:55
86 11:43:12 وله رگلاژ 00:00:58
87 11:44:10 جشن نماز 00:05:50
88 11:50:00 جشن نماز 00:05:53
89 11:55:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 11:56:13 شن‌دونه‌ها 00:04:30
91 12:00:43 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
92 12:02:13 کاردستی‌های مهدپویا-کوه 00:02:47
93 12:05:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:05:16 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
95 12:08:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
96 12:08:56 یاپ یاپس 00:02:15
97 12:11:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:11:20 ماجراهای سعید 00:03:25
99 12:14:45 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
100 12:15:05 تاتی و طوطو - قسمت 26 00:07:00
101 12:22:05 اعلام برنامه 00:00:45
102 12:22:50 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
103 12:25:54 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
104 12:27:24 بندبندی‌ها 00:01:35
105 12:28:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 12:29:32 آگهی بازرگانی 00:00:26
107 12:29:58 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
108 12:30:18 ماهی بادکنکی - قسمت 39 00:10:41
109 12:40:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
110 12:41:22 مولانگ 00:03:27
111 12:44:49 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
112 12:45:09 مرکز امداد - قسمت 8 00:13:01
113 12:58:10 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
114 13:00:19 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
115 13:00:39 ماجراهای آرینا - قسمت 2 00:09:39
116 13:10:18 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
117 13:11:48 ماموک 00:02:58
118 13:14:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
119 13:15:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 54 00:11:07
120 13:26:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 13:26:22 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
122 13:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:29:14 آگهی بازرگانی 00:00:26
124 13:29:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
125 13:30:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 4 00:11:38
126 13:41:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
127 13:42:00 یکی بود یکی نبود 00:03:13
128 13:45:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
129 13:45:33 ببعی - قسمت 168 00:09:01
130 13:54:34 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
131 13:56:04 دیپ‌داپ 00:02:57
132 13:59:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
133 13:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:26
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
137 14:07:32 آرم تایم (سینمایی دیپ) 00:00:25
138 14:07:57 سینمایی دیپ 01:16:53
139 15:24:50 آنونس سینمایی خورشید نینوا 00:02:00
140 15:26:50 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
141 15:29:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:29:35 آگهی بازرگانی 00:00:26
143 15:30:01 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
144 15:30:21 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 8 00:22:58
145 15:53:19 اعلام برنامه 00:00:50
146 15:54:09 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
147 15:56:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
148 15:56:29 تیزر چی چی 00:02:32
149 15:59:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:26
151 15:59:50 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
152 16:00:10 سر سفره خدا - قسمت 5 00:54:38
153 16:54:48 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
154 16:56:12 کلیپ سفر عشق 00:02:53
155 16:59:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 16:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:26
157 16:59:54 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
158 17:00:14 برندگان کوچک - قسمت 34 00:22:06
159 17:22:20 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
160 17:23:34 قدم‌های کوچک 00:04:58
161 17:28:32 وله رگلاژ 00:01:28
162 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
163 17:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
164 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:00:26
166 18:00:49 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
167 18:01:09 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 29 00:19:20
168 18:20:29 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
169 18:21:40 ویژه اربعین 00:02:44
170 18:24:24 کلیپ آقای من 00:04:53
171 18:29:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:29:40 آگهی بازرگانی 00:00:26
173 18:30:06 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
174 18:30:26 افسانه سه برادر - قسمت 38 00:22:45
175 18:53:11 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
176 18:54:16 سبک زندگی 00:01:44
177 18:56:00 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
178 18:56:23 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:03:06
179 18:59:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 18:59:52 آگهی بازرگانی 00:00:26
181 19:00:18 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
182 19:00:38 سر سفره خدا - قسمت 4 00:29:21
183 19:29:59 آرم تایم (داستان پیامبران) 00:00:20
184 19:30:19 داستان پیامبران 00:29:02
185 19:59:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:59:44 آگهی بازرگانی 00:00:26
187 20:00:10 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
188 20:00:30 برندگان کوچک - قسمت 33 00:21:56
189 20:22:26 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
190 20:22:49 سبک زندگی 00:01:04
191 20:23:53 آنونس سینمایی خورشید نینوا 00:02:00
192 20:25:53 کلیپ رقیه خاتون 00:03:10
193 20:29:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 20:29:26 آگهی بازرگانی 00:00:26
195 20:29:52 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
196 20:30:12 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 28 00:19:32
197 20:49:44 وله آیا می دانید که 00:00:51
198 20:50:35 آنونس فرمانروایان دریایی 00:01:14
199 20:51:49 قدم‌های کوچک 00:07:16
200 20:59:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:26
202 20:59:54 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
203 21:00:14 افسانه سه برادر - قسمت 37 00:22:16
204 21:22:30 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
205 21:22:53 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:04:59
206 21:27:52 آنونس سینمایی خورشید نینوا 00:02:00
207 21:29:52 کلیپ اربعین 00:03:45
208 21:33:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 21:34:00 آگهی بازرگانی 00:00:26
210 21:34:26 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 26 00:24:28
211 21:58:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:01:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها