جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:38 ترو ترو 00:03:35
6 08:10:13 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:58 کلیپ دو دوست 00:02:38
8 08:13:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:09 آگهی بازرگانی 00:00:51
10 08:15:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:20 بزرگ و کوچک - قسمت 23 00:09:27
12 08:24:47 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
13 08:26:17 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
14 08:28:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:09 آگهی بازرگانی 00:00:31
16 08:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 23 00:09:08
18 08:39:08 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
19 08:40:38 اوم نوم 00:01:08
20 08:41:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:06 یکی بود یکی نبود 00:03:09
22 08:45:15 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
23 08:45:35 تاتی و طوطو - قسمت 24 00:06:59
24 08:52:34 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
25 08:54:44 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:55:19 دیپ‌داپ 00:02:55
27 08:58:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:06
29 08:59:53 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
30 09:00:13 ماهی بادکنکی - قسمت 37 00:10:25
31 09:10:38 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
32 09:12:08 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
33 09:14:43 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
34 09:15:03 مرکز امداد - قسمت 6 00:13:01
35 09:28:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:28:37 آگهی بازرگانی 00:01:15
37 09:29:52 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
38 09:30:12 ماجراهای آرینا - قسمت 2 00:09:39
39 09:39:51 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
40 09:41:21 مولانگ 00:03:27
41 09:44:48 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
42 09:45:08 ماشا و آقا خرسه - قسمت 27 00:07:34
43 09:52:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
44 09:53:08 یاپ یاپس 00:02:15
45 09:55:23 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
46 09:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:55
48 10:00:01 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
49 10:00:21 پیم و پم - قسمت 17 00:14:19
50 10:14:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 8 00:08:00
52 10:23:00 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
53 10:24:30 ماموک 00:02:58
54 10:27:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:01 آگهی بازرگانی 00:01:42
56 10:29:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:30:03 ببعی - قسمت 168 00:09:01
58 10:39:04 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:39:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:41:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 10:41:48 باهم‌بازی 00:02:54
62 10:44:42 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
63 10:45:02 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 4 00:11:38
64 10:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:42
66 10:59:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 54 00:11:07
68 11:11:22 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
69 11:12:52 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
70 11:15:15 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:15:35 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:09:33
72 11:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:45
74 11:30:26 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 11:30:46 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 24 00:08:26
76 11:39:12 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
77 11:40:42 شن‌دونه‌ها 00:04:21
78 11:45:03 وله رگلاژ 00:00:31
79 11:45:34 جشن نماز 00:04:26
80 11:50:00 جشن نماز 00:05:47
81 11:55:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 11:56:07 ترو ترو 00:03:36
83 11:59:43 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
84 12:01:13 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
85 12:05:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:05:42 دیپ‌داپ 00:02:54
87 12:08:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:08:45 ماجراهای سعید 00:04:43
89 12:13:28 کلیپ پاییز 00:01:40
90 12:15:08 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
91 12:15:28 تاتی و طوطو - قسمت 25 00:06:59
92 12:22:27 اعلام برنامه 00:00:45
93 12:23:12 ماموک 00:03:11
94 12:26:23 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
95 12:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:28:43 آگهی بازرگانی 00:01:24
97 12:30:07 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
98 12:30:27 ماهی بادکنکی - قسمت 38 00:10:48
99 12:41:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
100 12:42:45 کلیپ ماهی-2 00:02:10
101 12:44:55 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
102 12:45:15 مرکز امداد - قسمت 7 00:12:57
103 12:58:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 12:58:21 بندبندی‌ها 00:01:21
105 12:59:42 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
106 13:00:02 ماجراهای آرینا - قسمت 1 00:07:52
107 13:07:54 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
108 13:09:24 مولانگ 00:03:25
109 13:12:49 کلیپ توپ 00:02:19
110 13:15:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:15:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 53 00:11:21
112 13:26:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:27:22 آگهی بازرگانی 00:04:18
114 13:31:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
115 13:32:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 3 00:11:33
116 13:43:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:43:53 اوم نوم 00:01:02
118 13:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
119 13:45:15 ببعی - قسمت 167 00:09:22
120 13:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:50
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
123 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
125 14:07:39 آرم تایم (سینمایی فیل کوچولوی آبی) 00:00:25
126 14:08:04 سینمایی فیل کوچولوی آبی 01:05:08
127 15:13:12 آنونس سینمایی دیپ 00:02:00
128 15:15:12 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
129 15:17:34 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
130 15:19:33 اعلام برنامه 00:00:55
131 15:20:28 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
132 15:22:35 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
133 15:25:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:25:24 آگهی بازرگانی 00:04:30
135 15:29:54 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
136 15:30:14 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 7 00:20:14
137 15:50:28 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
138 15:51:42 ترافیک 00:02:16
139 15:53:58 تیزر چی چی 00:03:17
140 15:57:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:25
142 16:00:03 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
143 16:00:23 سر سفره خدا - قسمت 4 00:29:21
144 16:29:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:30:07 آگهی بازرگانی 00:01:43
146 16:31:50 آرم تایم (داستان پیامبران) 00:00:20
147 16:32:10 داستان پیامبران 00:29:02
148 17:01:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 17:01:35 آگهی بازرگانی 00:02:43
150 17:04:18 برندگان کوچک - قسمت 33 00:21:56
151 17:26:14 اعلام برنامه 00:00:55
152 17:27:09 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
153 17:29:31 وله رگلاژ 00:00:29
154 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
155 17:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
156 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:00:26
158 18:00:49 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
159 18:01:09 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 28 00:19:32
160 18:20:41 تیزر چی چی 00:03:25
161 18:24:06 آنونس سینمایی خورشید نینوا 00:02:00
162 18:26:06 کلیپ سفر عشق 00:02:53
163 18:28:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 18:29:22 آگهی بازرگانی 00:00:26
165 18:29:48 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
166 18:30:08 افسانه سه برادر - قسمت 37 00:22:44
167 18:52:52 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
168 18:53:12 شکرستان 00:02:14
169 18:55:26 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
170 18:56:31 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
171 18:58:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:26
173 18:59:42 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
174 19:00:02 سر سفره خدا - قسمت 3 00:51:23
175 19:51:25 آنونس سینمایی دیپ 00:02:00
176 19:53:25 سبک زندگی 00:00:58
177 19:54:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
178 19:54:45 کلیپ آقای من 00:04:53
179 19:59:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:00:01 آگهی بازرگانی 00:00:26
181 20:00:27 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
182 20:00:47 گروه نجات رباتیک - قسمت 33 00:18:47
183 20:19:34 آنونس سینمایی خورشید نینوا 00:02:00
184 20:21:34 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:02:49
185 20:24:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
186 20:24:45 نظر شما چیه؟ 00:04:23
187 20:29:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:29:31 آگهی بازرگانی 00:00:26
189 20:29:57 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
190 20:30:17 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 82 00:22:25
191 20:52:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
192 20:55:04 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
193 20:56:15 کلیپ اربعین 00:03:45
194 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:00:26
196 21:00:49 شجاعان - قسمت 12 00:19:00
197 21:19:49 آنونس سینمایی دیپ 00:02:00
198 21:21:49 کلیپ سرود اربعین 00:05:18
199 21:27:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 21:27:29 رود رانر 00:04:44
201 21:32:13 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
202 21:34:35 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 25 00:24:59
203 21:59:34 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها