جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ماموک 00:03:06
6 08:10:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:53 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
8 08:13:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:56 آگهی بازرگانی 00:00:51
10 08:14:47 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:07 بزرگ و کوچک - قسمت 22 00:10:08
12 08:25:15 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
13 08:27:33 نقاشی کنیم 00:00:50
14 08:28:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:56 آگهی بازرگانی 00:01:20
16 08:30:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:36 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 22 00:08:59
18 08:39:35 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
19 08:41:05 اوم نوم 00:01:00
20 08:42:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:25 یکی بود یکی نبود 00:02:39
22 08:45:04 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
23 08:45:24 تاتی و طوطو - قسمت 23 00:06:59
24 08:52:23 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:52:58 باهم‌بازی 00:03:21
26 08:56:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 08:56:28 بندبندی‌ها 00:01:21
28 08:57:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:36
30 08:59:58 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
31 09:00:18 ماهی بادکنکی - قسمت 36 00:10:21
32 09:10:39 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
33 09:12:09 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
34 09:15:13 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
35 09:15:33 مرکز امداد - قسمت 5 00:12:54
36 09:28:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:29:00 آگهی بازرگانی 00:00:52
38 09:29:52 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
39 09:30:12 ماجراهای آرینا - قسمت 1 00:07:52
40 09:38:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
41 09:38:57 مولانگ 00:03:27
42 09:42:24 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
43 09:44:59 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
44 09:45:19 ماشا و آقا خرسه - قسمت 26 00:07:37
45 09:52:56 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
46 09:54:26 ترو ترو 00:03:11
47 09:57:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:41
49 09:59:51 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
50 10:00:11 پیم و پم - قسمت 16 00:12:32
51 10:12:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:13:03 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
53 10:15:18 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
54 10:15:38 ماجراهای ایوری - قسمت 7 00:08:02
55 10:23:40 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
56 10:25:10 کلیپ باد 00:02:55
57 10:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:15
59 10:29:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 10:30:13 ببعی - قسمت 167 00:09:22
61 10:39:35 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:40:10 دیپ‌داپ 00:02:53
63 10:43:03 کلیپ‌های مهدپویا- کاغذ 00:02:04
64 10:45:07 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
65 10:45:27 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 3 00:11:33
66 10:57:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 10:57:20 اوم نوم 00:01:02
68 10:58:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:58:55 آگهی بازرگانی 00:01:18
70 11:00:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 53 00:11:21
72 11:11:54 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
73 11:13:24 بندبندی‌ها 00:01:36
74 11:15:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
75 11:15:20 بزرگ و کوچک - قسمت 23 00:09:27
76 11:24:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:24:56 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
78 11:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:26:33 آگهی بازرگانی 00:03:15
80 11:29:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 11:30:08 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 23 00:09:08
82 11:39:16 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
83 11:40:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 11:42:46 وله رگلاژ 00:00:49
85 11:43:35 جشن نماز 00:06:25
86 11:50:00 جشن نماز 00:05:42
87 11:55:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 11:56:02 شن‌دونه‌ها 00:04:13
89 12:00:15 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
90 12:01:45 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
91 12:06:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 12:06:48 ماموک 00:03:08
93 12:09:56 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
94 12:10:18 ماجراهای سعید 00:04:56
95 12:15:14 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
96 12:15:34 تاتی و طوطو - قسمت 24 00:06:59
97 12:22:33 اعلام برنامه 00:00:45
98 12:23:18 کلیپ پاییز 00:01:40
99 12:24:58 یاپ یاپس 00:02:15
100 12:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:27:46 آگهی بازرگانی 00:01:56
102 12:29:42 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
103 12:30:02 ماهی بادکنکی - قسمت 37 00:10:25
104 12:40:27 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
105 12:41:57 مولانگ 00:03:13
106 12:45:10 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
107 12:45:30 مرکز امداد - قسمت 6 00:13:01
108 12:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 12:59:04 آگهی بازرگانی 00:01:13
110 13:00:17 ماجراهای بهادر - قسمت 45 00:12:12
111 13:12:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
112 13:12:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
113 13:14:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
114 13:15:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 52 00:11:25
115 13:26:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:27:03 آگهی بازرگانی 00:02:49
117 13:29:52 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
118 13:30:12 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 2 00:11:37
119 13:41:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
120 13:42:13 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
121 13:45:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
122 13:45:22 ببعی - قسمت 166 00:08:48
123 13:54:10 اوم نوم 00:01:14
124 13:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:55:57 آگهی بازرگانی 00:04:03
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
129 14:07:02 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
130 14:07:22 دیجیمون - قسمت 28 00:19:52
131 14:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 14:27:37 آگهی بازرگانی 00:02:22
133 14:29:59 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
134 14:30:19 ماجراهای نیلز - قسمت 6 00:23:38
135 14:53:57 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
136 14:55:02 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
137 14:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:57:47 آگهی بازرگانی 00:01:57
139 14:59:44 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
140 15:00:04 داستان آنه شرلی - قسمت 4 00:23:05
141 15:23:09 اعلام برنامه 00:00:55
142 15:24:04 تیزر چی چی 00:02:06
143 15:26:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 15:26:33 آگهی بازرگانی 00:04:04
145 15:30:37 تعمیرکاران - قسمت 29 00:10:15
146 15:40:52 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
147 15:42:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
148 15:45:04 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
149 15:45:24 پنگوئن ببری - قسمت 34 00:10:59
150 15:56:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 15:56:46 آگهی بازرگانی 00:04:21
152 16:01:07 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
153 16:01:27 سر سفره خدا - قسمت 3 00:51:23
154 16:52:50 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
155 16:54:04 دزد ناشی 00:01:23
156 16:55:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:55:50 آگهی بازرگانی 00:04:20
158 17:00:10 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
159 17:00:30 گروه نجات رباتیک - قسمت 33 00:18:47
160 17:19:17 اعلام برنامه 00:00:55
161 17:20:12 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:04:59
162 17:25:11 آنونس سینمایی فیل کوچولوی آبی 00:02:00
163 17:27:11 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
164 17:29:33 وله رگلاژ 00:00:27
165 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
166 17:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
167 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:46
169 18:05:09 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
170 18:05:29 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 82 00:22:25
171 18:27:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:28:17 آگهی بازرگانی 00:04:33
173 18:32:50 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
174 18:33:10 شجاعان - قسمت 12 00:19:00
175 18:52:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 18:52:32 کلیپ مسیر پرواز 00:04:07
177 18:56:39 سبک زندگی 00:01:08
178 18:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:46
180 18:59:56 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
181 19:00:16 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 14 00:18:53
182 19:19:09 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
183 19:20:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
184 19:22:45 گروه تحقیق 00:04:08
185 19:26:53 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
186 19:27:14 تیزر چی چی 00:02:32
187 19:29:46 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
188 19:30:06 فرمانروایان دریایی - قسمت 10 00:10:59
189 19:41:05 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
190 19:42:29 کلیپ سفر عشق 00:02:53
191 19:45:22 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
192 19:45:42 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 10 00:08:56
193 19:54:38 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:55:28 رود رانر 00:02:39
195 19:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 19:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
197 20:00:00 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
198 20:00:20 دیجیمون - قسمت 28 00:19:52
199 20:20:12 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
200 20:22:34 نظر شما چیه؟ 00:04:25
201 20:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:27:22 آگهی بازرگانی 00:02:36
203 20:29:58 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
204 20:30:18 ماجراهای نیلز - قسمت 6 00:23:38
205 20:53:56 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
206 20:55:01 تیزر چی چی 00:02:06
207 20:57:07 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
208 20:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 20:58:53 آگهی بازرگانی 00:00:48
210 20:59:41 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
211 21:00:01 داستان آنه شرلی - قسمت 4 00:23:05
212 21:23:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
213 21:23:28 کلیپ شمیم اربعین 00:04:03
214 21:27:31 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
215 21:28:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
216 21:31:04 برنارد 00:03:05
217 21:34:09 تیزر پف فیلم 00:00:35
218 21:34:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
219 21:35:07 آگهی بازرگانی 00:01:01
220 21:36:08 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 24 00:23:06
221 21:59:14 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:46


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها