جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 ترو ترو 00:03:33
6 08:10:28 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:13 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:13:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:05 آگهی بازرگانی 00:00:48
10 08:14:53 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:13 بزرگ و کوچک - قسمت 21 00:09:27
12 08:24:40 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
13 08:26:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:26:51 اوم نوم 00:01:08
15 08:27:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:28:32 آگهی بازرگانی 00:01:41
17 08:30:13 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:30:33 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 21 00:08:35
19 08:39:08 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
20 08:40:38 کلیپ پاییز 00:01:40
21 08:42:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:42:38 یکی بود یکی نبود 00:02:34
23 08:45:12 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
24 08:45:32 تاتی و طوطو - قسمت 22 00:07:00
25 08:52:32 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:53:07 باهم‌بازی 00:03:05
27 08:56:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 08:56:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
29 08:58:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
30 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:31
31 08:59:42 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
32 09:00:02 ماهی بادکنکی - قسمت 35 00:11:55
33 09:11:57 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
34 09:13:27 بندبندی‌ها 00:01:37
35 09:15:04 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
36 09:15:24 مرکز امداد - قسمت 4 00:12:56
37 09:28:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:53 آگهی بازرگانی 00:02:28
39 09:31:21 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
40 09:31:41 ماجراهای بهادر - قسمت 45 00:12:12
41 09:43:53 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-2‎ 00:01:21
42 09:45:14 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
43 09:45:34 ماشا و آقا خرسه - قسمت 25 00:06:11
44 09:51:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
45 09:52:07 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
46 09:55:19 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
47 09:55:41 یاپ یاپس 00:02:15
48 09:57:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:16
50 09:59:45 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
51 10:00:05 پیم و پم - قسمت 15 00:15:33
52 10:15:38 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
53 10:15:58 ماجراهای ایوری - قسمت 6 00:08:05
54 10:24:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:24:23 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
56 10:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:27:45 آگهی بازرگانی 00:01:56
58 10:29:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:30:01 ببعی - قسمت 166 00:08:48
60 10:38:49 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:39:24 مولانگ 00:03:27
62 10:42:51 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
63 10:45:01 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
64 10:45:21 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 2 00:11:37
65 10:56:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 10:57:07 کلیپ ماهی-3 00:01:49
67 10:58:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
69 11:00:00 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 52 00:11:25
71 11:11:45 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
72 11:13:15 بندبندی‌ها 00:01:36
73 11:14:51 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
74 11:15:11 بزرگ و کوچک - قسمت 22 00:10:08
75 11:25:19 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:25:54 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 11:27:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:28:27 آگهی بازرگانی 00:01:34
79 11:30:01 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
80 11:30:21 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 22 00:08:59
81 11:39:20 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
82 11:40:50 ماموک 00:03:04
83 11:43:54 وله رگلاژ 00:00:43
84 11:44:37 جشن نماز 00:05:23
85 11:50:00 جشن نماز 00:05:42
86 11:55:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 11:56:02 شن‌دونه‌ها 00:04:04
88 12:00:06 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
89 12:01:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
90 12:02:00 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
91 12:06:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:06:50 دیپ‌داپ 00:02:51
93 12:09:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:09:57 ماجراهای سعید 00:04:54
95 12:14:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
96 12:15:11 تاتی و طوطو - قسمت 23 00:06:59
97 12:22:10 اعلام برنامه 00:00:45
98 12:22:55 اوم نوم 00:01:06
99 12:24:01 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
100 12:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:26:21 آگهی بازرگانی 00:03:19
102 12:29:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
103 12:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 36 00:10:21
104 12:40:21 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
105 12:41:51 ترو ترو 00:03:26
106 12:45:17 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
107 12:45:37 مرکز امداد - قسمت 5 00:12:54
108 12:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 12:59:04 آگهی بازرگانی 00:01:03
110 13:00:07 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
111 13:00:27 ماجراهای بهادر - قسمت 44 00:07:47
112 13:08:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:08:34 مولانگ 00:03:27
114 13:12:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
115 13:12:24 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
116 13:14:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
117 13:15:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 51 00:10:45
118 13:25:45 بندبندی‌ها 00:01:36
119 13:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:27:54 آگهی بازرگانی 00:01:49
121 13:29:43 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
122 13:30:03 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 1 00:11:37
123 13:41:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
124 13:42:33 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
125 13:44:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
126 13:45:19 ببعی - قسمت 165 00:08:48
127 13:54:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
128 13:54:27 اوم نوم 00:01:07
129 13:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
130 13:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:53
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
132 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
133 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
134 14:07:56 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
135 14:08:16 گروه نجات رباتیک - قسمت 32 00:20:59
136 14:29:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:29:38 آگهی بازرگانی 00:03:04
138 14:32:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 14:33:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 81 00:21:53
140 14:54:55 تیزر چی چی 00:03:25
141 14:58:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 14:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:20
143 15:00:03 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
144 15:00:23 شجاعان - قسمت 11 00:19:08
145 15:19:31 اعلام برنامه 00:00:55
146 15:20:26 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
147 15:22:58 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
148 15:25:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:02
150 15:29:45 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
151 15:30:05 عناصر - قسمت 4 00:12:38
152 15:42:43 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
153 15:45:05 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
154 15:45:25 کلاس اولی‌ها - قسمت 6 00:13:49
155 15:59:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 15:59:37 آگهی بازرگانی 00:01:46
157 16:01:23 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
158 16:01:43 دورت بگردم ایران - قسمت 14 00:18:53
159 16:20:36 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
160 16:21:55 برنارد 00:02:51
161 16:24:46 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
162 16:26:15 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
163 16:26:37 تیزر چی چی 00:02:06
164 16:28:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 16:29:06 آگهی بازرگانی 00:00:34
166 16:29:40 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
167 16:30:00 فرمانروایان دریایی - قسمت 10 00:10:59
168 16:40:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
169 16:41:21 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:03:52
170 16:45:13 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
171 16:45:33 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 10 00:08:56
172 16:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 16:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:48
174 16:59:40 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
175 17:00:00 دیجیمون - قسمت 28 00:19:52
176 17:19:52 اعلام برنامه 00:00:55
177 17:20:47 کلیپ سرود اربعین 00:05:18
178 17:26:05 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
179 17:27:16 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
180 17:29:38 وله رگلاژ 00:00:22
181 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
182 17:48:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
183 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:50
185 18:04:13 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
186 18:04:33 ماجراهای نیلز - قسمت 6 00:23:38
187 18:28:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 18:28:34 آگهی بازرگانی 00:04:42
189 18:33:16 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
190 18:33:36 داستان آنه شرلی - قسمت 4 00:23:05
191 18:56:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 18:57:04 آگهی بازرگانی 00:03:01
193 19:00:05 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
194 19:00:25 سر سفره خدا - قسمت 2 00:56:02
195 19:56:27 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
196 19:57:41 تیزر پف فیلم 00:00:35
197 19:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 19:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:42
199 20:00:21 گروه نجات رباتیک - قسمت 32 00:20:59
200 20:21:20 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
201 20:21:41 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
202 20:24:03 شکرستان 00:01:57
203 20:26:00 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
204 20:27:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 20:28:00 آگهی بازرگانی 00:01:41
206 20:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
207 20:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 81 00:21:53
208 20:51:54 تیزر چی چی 00:02:06
209 20:54:00 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
210 20:55:11 کلیپ سفر عشق 00:02:53
211 20:58:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:48
213 21:00:15 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
214 21:00:35 شجاعان - قسمت 11 00:19:08
215 21:19:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
216 21:20:05 کلیپ آقای من 00:04:53
217 21:24:58 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
218 21:26:12 رود رانر 00:05:47
219 21:31:59 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
220 21:34:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
221 21:34:44 آگهی بازرگانی 00:01:01
222 21:35:45 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 23 00:24:10
223 21:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها