جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:20 مولانگ 00:03:23
6 08:10:43 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
7 08:12:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:22 آگهی بازرگانی 00:01:41
9 08:15:03 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
10 08:15:23 بزرگ و کوچک - قسمت 20 00:10:28
11 08:25:51 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
12 08:27:21 کلیپ ماهی-3 00:01:49
13 08:29:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:43 آگهی بازرگانی 00:00:30
15 08:30:13 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
16 08:30:33 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 20 00:08:23
17 08:38:56 نقاشی کنیم 00:00:49
18 08:39:45 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
19 08:41:15 یکی بود یکی نبود 00:03:26
20 08:44:41 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
21 08:45:01 تاتی و طوطو - قسمت 21 00:07:00
22 08:52:01 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:52:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
24 08:55:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
25 08:55:56 دیپ‌داپ 00:02:50
26 08:58:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:59:19 آگهی بازرگانی 00:00:48
28 09:00:07 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
29 09:00:27 ماهی بادکنکی - قسمت 34 00:12:12
30 09:12:39 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
31 09:15:14 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
32 09:15:34 مرکز امداد - قسمت 3 00:13:01
33 09:28:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:29:08 آگهی بازرگانی 00:00:45
35 09:29:53 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
36 09:30:13 ماجراهای بهادر - قسمت 44 00:07:47
37 09:38:00 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
38 09:39:30 بندبندی‌ها 00:01:36
39 09:41:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:41:26 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
41 09:44:51 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
42 09:45:11 ماشا و آقا خرسه - قسمت 24 00:07:00
43 09:52:11 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
44 09:53:41 شن‌دونه‌ها 00:04:38
45 09:58:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:58:52 آگهی بازرگانی 00:00:51
47 09:59:43 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
48 10:00:03 پیم و پم - قسمت 14 00:12:53
49 10:12:56 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
50 10:15:14 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:34 ماجراهای ایوری - قسمت 5 00:08:04
52 10:23:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 10:24:04 باهم‌بازی 00:03:04
54 10:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:11
56 10:29:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:30:12 ببعی - قسمت 165 00:08:48
58 10:39:00 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:39:35 یاپ یاپس 00:02:15
60 10:41:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 10:42:10 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
62 10:44:59 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
63 10:45:19 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 1 00:11:37
64 10:56:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 10:57:05 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
66 10:57:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:21
68 10:59:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 11:00:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 51 00:10:45
70 11:10:56 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
71 11:12:26 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
72 11:14:49 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
73 11:15:09 بزرگ و کوچک - قسمت 21 00:09:27
74 11:24:36 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:25:11 ماموک 00:03:00
76 11:28:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:28:44 آگهی بازرگانی 00:01:25
78 11:30:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
79 11:30:29 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 21 00:08:35
80 11:39:04 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
81 11:40:34 مولانگ 00:03:27
82 11:44:01 وله رگلاژ 00:00:49
83 11:44:50 جشن نماز 00:05:10
84 11:50:00 جشن نماز 00:05:51
85 11:55:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 11:56:11 شن‌دونه‌ها 00:04:04
87 12:00:15 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
88 12:01:45 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
89 12:06:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:06:18 ترو ترو 00:03:37
91 12:09:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:10:17 ماجراهای سعید 00:04:33
93 12:14:50 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
94 12:15:10 تاتی و طوطو - قسمت 22 00:07:00
95 12:22:10 اعلام برنامه 00:00:45
96 12:22:55 کلیپ پاییز 00:01:40
97 12:24:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 12:25:28 دیپ‌داپ 00:02:44
99 12:28:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:28:45 آگهی بازرگانی 00:00:55
101 12:29:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
102 12:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 35 00:11:55
103 12:41:55 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
104 12:43:25 کلیپ نمره بیست 00:01:52
105 12:45:17 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
106 12:45:37 مرکز امداد - قسمت 4 00:12:56
107 12:58:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 12:59:06 آگهی بازرگانی 00:01:28
109 13:00:34 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
110 13:00:54 ماجراهای بهادر - قسمت 43 00:13:12
111 13:14:06 اوم نوم 00:01:05
112 13:15:11 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:15:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 50 00:12:17
114 13:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
115 13:28:21 آگهی بازرگانی 00:03:34
116 13:31:55 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
117 13:32:15 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 21 00:10:58
118 13:43:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 13:43:22 بندبندی‌ها 00:01:21
120 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
121 13:45:03 ببعی - قسمت 164 00:08:54
122 13:53:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
123 13:54:17 کلیپ دو دوست 00:02:38
124 13:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:32
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
129 14:06:52 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
130 14:07:12 دیجیمون - قسمت 27 00:19:08
131 14:26:20 تیزر چی چی 00:02:32
132 14:28:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 14:29:15 آگهی بازرگانی 00:01:44
134 14:30:59 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
135 14:31:19 ماجراهای نیلز - قسمت 5 00:23:16
136 14:54:35 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
137 14:56:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:47
139 15:00:07 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
140 15:00:27 داستان آنه شرلی - قسمت 3 00:22:43
141 15:23:10 اعلام برنامه 00:00:55
142 15:24:05 کدو بدو 00:01:17
143 15:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 15:25:45 آگهی بازرگانی 00:03:55
145 15:29:40 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
146 15:30:00 تعمیرکاران - قسمت 28 00:10:57
147 15:40:57 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
148 15:42:21 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
149 15:44:43 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
150 15:45:03 پنگوئن ببری - قسمت 33 00:11:01
151 15:56:04 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
152 15:57:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:16
154 15:59:51 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
155 16:00:11 سر سفره خدا - قسمت 2 00:56:02
156 16:56:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:43
158 17:00:19 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
159 17:00:39 گروه نجات رباتیک - قسمت 32 00:20:59
160 17:21:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 17:22:00 کلیپ اربعین 00:03:45
162 17:25:45 اعلام برنامه 00:00:55
163 17:26:40 رود رانر 00:02:30
164 17:29:10 وله رگلاژ 00:00:50
165 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
166 17:49:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
167 17:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 17:58:23 آگهی بازرگانی 00:03:45
169 18:02:08 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
170 18:02:28 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 81 00:21:53
171 18:24:21 تیزر پف فیلم 00:00:35
172 18:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:41
174 18:30:00 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
175 18:30:20 شجاعان - قسمت 11 00:19:08
176 18:49:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 18:49:50 کلیپ سفر عشق 00:02:53
178 18:52:43 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
179 18:53:54 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
180 18:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:09
182 18:59:48 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
183 19:00:08 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 13 00:22:12
184 19:22:20 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
185 19:23:34 مورف 00:01:16
186 19:24:50 تیزر چی چی 00:03:17
187 19:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 19:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:11
189 19:29:41 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
190 19:30:01 فرمانروایان دریایی - قسمت 9 00:11:05
191 19:41:06 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
192 19:42:24 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
193 19:44:46 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
194 19:45:06 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 9 00:08:37
195 19:53:43 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:54:33 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:03:06
197 19:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 19:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:49
199 19:59:51 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
200 20:00:11 دیجیمون - قسمت 27 00:19:08
201 20:19:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
202 20:21:41 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
203 20:23:05 کلیپ شمیم اربعین 00:04:03
204 20:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 20:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:29
206 20:30:00 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
207 20:30:20 ماجراهای نیلز - قسمت 5 00:23:16
208 20:53:36 تیزر چی چی 00:02:32
209 20:56:08 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
210 20:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
211 20:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:20
212 20:59:59 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
213 21:00:19 داستان آنه شرلی - قسمت 3 00:22:43
214 21:23:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
215 21:23:24 کلیپ مسیر پرواز 00:04:07
216 21:27:31 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
217 21:28:45 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
218 21:31:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
219 21:31:39 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
220 21:34:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
221 21:34:24 آگهی بازرگانی 00:01:48
222 21:36:12 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 22 00:23:37
223 21:59:49 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها