جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
4 08:05:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:05:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:07:53 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:38 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:13:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:21 آگهی بازرگانی 00:00:31
10 08:14:52 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:12 بزرگ و کوچک - قسمت 19 00:09:51
12 08:25:03 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
13 08:26:33 اوم نوم 00:01:08
14 08:27:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:41
16 08:29:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 19 00:09:08
18 08:39:23 آرم استیشن روز 00:00:20
19 08:39:43 مولانگ 00:03:22
20 08:43:05 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
21 08:44:57 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
22 08:45:17 تاتی و طوطو - قسمت 20 00:06:51
23 08:52:08 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:43 یکی بود یکی نبود 00:02:41
25 08:55:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 08:55:44 ماموک 00:03:11
27 08:58:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:31
29 08:59:59 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
30 09:00:19 ماهی بادکنکی - قسمت 33 00:12:57
31 09:13:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
32 09:13:38 بندبندی‌ها 00:01:21
33 09:14:59 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
34 09:15:19 مرکز امداد - قسمت 2 00:12:46
35 09:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:41
37 09:30:19 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
38 09:30:39 ماجراهای بهادر - قسمت 43 00:13:12
39 09:43:51 کلیپ‌های مهدپویا- پا-2 00:01:05
40 09:44:56 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
41 09:45:16 ماشا و آقا خرسه - قسمت 23 00:07:35
42 09:52:51 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
43 09:54:21 ترو ترو 00:03:33
44 09:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:34
46 10:00:01 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
47 10:00:21 پیم و پم - قسمت 13 00:11:50
48 10:12:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:12:31 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
50 10:15:06 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:26 ماجراهای ایوری - قسمت 4 00:08:05
52 10:23:31 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
53 10:25:01 یاپ یاپس 00:02:15
54 10:27:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:27:49 آگهی بازرگانی 00:01:57
56 10:29:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:30:06 ببعی - قسمت 164 00:08:54
58 10:39:00 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:39:35 دیپ‌داپ 00:02:55
60 10:42:30 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
61 10:44:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
62 10:45:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 21 00:10:58
63 10:55:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 10:56:07 کلیپ ماهی-2 00:02:10
65 10:58:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:58:50 آگهی بازرگانی 00:00:51
67 10:59:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 50 00:12:17
69 11:12:18 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
70 11:13:48 اوم نوم 00:01:08
71 11:14:56 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
72 11:15:16 بزرگ و کوچک - قسمت 20 00:10:28
73 11:25:44 اعلام برنامه 00:00:35
74 11:26:19 کلیپ پاییز 00:01:40
75 11:27:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:28:32 آگهی بازرگانی 00:01:10
77 11:29:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 11:30:02 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 20 00:08:23
79 11:38:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
80 11:38:49 شن‌دونه‌ها 00:04:27
81 11:43:16 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
82 11:44:46 وله رگلاژ 00:00:52
83 11:45:38 جشن نماز 00:05:22
84 11:51:00 جشن نماز 00:05:49
85 11:56:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 11:57:09 ترو ترو 00:03:33
87 12:00:42 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
88 12:02:12 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
89 12:06:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
90 12:07:14 ماموک 00:03:08
91 12:10:22 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:11:15 باهم‌بازی 00:03:25
93 12:14:40 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
94 12:15:00 تاتی و طوطو - قسمت 21 00:07:00
95 12:22:00 اعلام برنامه 00:00:45
96 12:22:45 کلیپ توپ 00:02:19
97 12:25:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:25:13 یاپ یاپس 00:02:15
99 12:27:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:28:01 آگهی بازرگانی 00:01:39
101 12:29:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
102 12:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 34 00:12:12
103 12:42:12 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
104 12:43:42 بندبندی‌ها 00:01:36
105 12:45:18 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
106 12:45:38 مرکز امداد - قسمت 3 00:13:01
107 12:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 12:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:48
109 13:00:00 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
110 13:00:20 ماجراهای بهادر - قسمت 42 00:10:28
111 13:10:48 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
112 13:12:18 دیپ‌داپ 00:02:57
113 13:15:15 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
114 13:15:35 خدا چه آفریده؟ - قسمت 49 00:11:49
115 13:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:27:57 آگهی بازرگانی 00:04:16
117 13:32:13 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
118 13:32:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 20 00:10:04
119 13:42:37 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خواص آنها‎ 00:02:10
120 13:44:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
121 13:45:07 ببعی - قسمت 163 00:08:57
122 13:54:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
123 13:54:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
124 13:56:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:59
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
129 14:07:56 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
130 14:08:16 گروه نجات رباتیک - قسمت 31 00:19:26
131 14:27:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 14:28:05 آگهی بازرگانی 00:02:01
133 14:30:06 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
134 14:30:26 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 80 00:22:11
135 14:52:37 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
136 14:53:51 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
137 14:55:37 تیزر چی چی 00:02:32
138 14:58:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 14:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:27
140 14:59:59 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
141 15:00:19 شجاعان - قسمت 10 00:18:45
142 15:19:04 اعلام برنامه 00:00:55
143 15:19:59 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
144 15:22:21 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
145 15:24:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 15:25:00 آگهی بازرگانی 00:04:50
147 15:29:50 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
148 15:30:10 عناصر - قسمت 3 00:12:38
149 15:42:48 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
150 15:45:10 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
151 15:45:30 کلاس اولی‌ها - قسمت 5 00:13:42
152 15:59:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:59:35 آگهی بازرگانی 00:02:25
154 16:02:00 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
155 16:02:20 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 13 00:22:12
156 16:24:32 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
157 16:25:32 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
158 16:26:46 تیزر چی چی 00:03:25
159 16:30:11 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
160 16:30:31 فرمانروایان دریایی - قسمت 9 00:11:05
161 16:41:36 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
162 16:43:58 رالف 00:01:08
163 16:45:06 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
164 16:45:26 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 9 00:08:37
165 16:54:03 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
166 16:54:23 مورف 00:01:15
167 16:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 16:56:01 آگهی بازرگانی 00:04:11
169 17:00:12 دیجیمون - قسمت 27 00:19:08
170 17:19:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 17:19:42 کلیپ سفر عشق 00:02:53
172 17:22:35 اعلام برنامه 00:00:55
173 17:23:30 رود رانر 00:03:37
174 17:27:07 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
175 17:29:29 وله رگلاژ 00:00:31
176 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
177 17:50:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
178 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:55
180 18:04:18 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
181 18:04:38 ماجراهای نیلز - قسمت 5 00:23:16
182 18:27:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 18:28:17 آگهی بازرگانی 00:04:25
184 18:32:42 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
185 18:33:02 داستان آنه شرلی - قسمت 3 00:22:43
186 18:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 18:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:44
188 18:59:52 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
189 19:00:12 سر سفره خدا - قسمت 1 00:50:12
190 19:50:24 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
191 19:51:48 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
192 19:54:10 گروه تحقیق 00:04:08
193 19:58:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 19:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:12
195 19:59:53 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
196 20:00:13 گروه نجات رباتیک - قسمت 31 00:19:26
197 20:19:39 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
198 20:21:26 شکرستان 00:01:42
199 20:23:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
200 20:23:29 تیزر چی چی 00:03:25
201 20:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:27:17 آگهی بازرگانی 00:02:25
203 20:29:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
204 20:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 80 00:22:11
205 20:52:13 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
206 20:53:32 ترافیک 00:02:07
207 20:55:39 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
208 20:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 20:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:20
210 20:59:44 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
211 21:00:04 شجاعان - قسمت 10 00:18:45
212 21:18:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
213 21:19:11 کلیپ سرود اربعین 00:05:18
214 21:24:29 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
215 21:25:40 رود رانر 00:05:45
216 21:31:25 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
217 21:33:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
218 21:34:10 آگهی بازرگانی 00:01:01
219 21:35:11 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 21 00:25:05
220 22:00:16 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:44


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها