جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 مولانگ 00:03:24
6 08:09:56 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:41 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
8 08:13:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:12 آگهی بازرگانی 00:00:31
10 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:03 بزرگ و کوچک - قسمت 18 00:10:27
12 08:25:30 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
13 08:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:28:21 آگهی بازرگانی 00:01:19
15 08:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
16 08:30:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 18 00:08:25
17 08:38:25 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
18 08:39:55 بندبندی‌ها 00:01:37
19 08:41:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:41:52 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
21 08:44:41 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
22 08:45:01 تاتی و طوطو - قسمت 19 00:06:59
23 08:52:00 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:35 یکی بود یکی نبود 00:03:13
25 08:55:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 08:55:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
27 08:57:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:36
29 09:00:06 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
30 09:00:26 ماهی بادکنکی - قسمت 32 00:12:37
31 09:13:03 کلیپ‌های مهدپویا- کتاب-2 00:02:01
32 09:15:04 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
33 09:15:24 مرکز امداد - قسمت 1 00:12:54
34 09:28:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:28:51 آگهی بازرگانی 00:00:59
36 09:29:50 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
37 09:30:10 ماجراهای بهادر - قسمت 42 00:10:28
38 09:40:38 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
39 09:42:08 دیپ‌داپ 00:02:55
40 09:45:03 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
41 09:45:23 ماشا و آقا خرسه - قسمت 22 00:07:46
42 09:53:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:53:29 ماموک 00:03:08
44 09:56:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 09:56:53 کلیپ پاییز 00:01:40
46 09:58:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:51
48 09:59:57 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
49 10:00:17 پیم و پم - قسمت 12 00:13:10
50 10:13:27 کلیپ‌های مهدپویا- موجودات 00:01:48
51 10:15:15 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
52 10:15:35 ماجراهای ایوری - قسمت 3 00:08:05
53 10:23:40 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
54 10:25:10 باهم‌بازی 00:03:00
55 10:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:28:43 آگهی بازرگانی 00:01:16
57 10:29:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 10:30:19 ببعی - قسمت 163 00:08:57
59 10:39:16 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:39:51 یاپ یاپس 00:02:15
61 10:42:06 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 10:42:28 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
63 10:44:51 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
64 10:45:11 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 20 00:10:04
65 10:55:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 10:55:24 ترو ترو 00:03:28
67 10:58:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:48
69 11:00:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 49 00:11:49
71 11:12:22 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
72 11:13:52 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
73 11:14:56 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
74 11:15:16 بزرگ و کوچک - قسمت 19 00:09:51
75 11:25:07 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
76 11:25:30 کلیپ ماهی-3 00:01:49
77 11:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:27:52 آگهی بازرگانی 00:02:06
79 11:29:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
80 11:30:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 19 00:09:08
81 11:39:26 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
82 11:40:56 شن‌دونه‌ها 00:04:18
83 11:45:14 وله رگلاژ 00:00:36
84 11:45:50 جشن نماز 00:05:10
85 11:51:00 جشن نماز 00:05:51
86 11:56:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 11:57:11 ماجراهای سعید 00:04:26
88 12:01:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
89 12:03:07 مولانگ 00:03:24
90 12:06:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:07:24 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
92 12:11:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
93 12:12:01 دیپ‌داپ 00:02:52
94 12:14:53 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
95 12:15:13 تاتی و طوطو - قسمت 20 00:06:51
96 12:22:04 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
97 12:24:13 اعلام برنامه 00:00:45
98 12:24:58 مولانگ 00:03:07
99 12:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:18
101 12:29:56 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
102 12:30:16 ماهی بادکنکی - قسمت 33 00:12:57
103 12:43:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 12:43:33 بندبندی‌ها 00:01:36
105 12:45:09 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
106 12:45:29 مرکز امداد - قسمت 2 00:12:46
107 12:58:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 12:58:48 آگهی بازرگانی 00:00:52
109 12:59:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
110 13:00:00 ماجراهای بهادر - قسمت 41 00:11:37
111 13:11:37 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
112 13:13:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
113 13:15:07 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
114 13:15:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 48 00:11:42
115 13:27:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:27:42 آگهی بازرگانی 00:02:51
117 13:30:33 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
118 13:30:53 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 19 00:11:37
119 13:42:30 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
120 13:42:52 یاپ یاپس 00:02:15
121 13:45:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
122 13:45:27 ببعی - قسمت 162 00:08:56
123 13:54:23 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
124 13:55:53 اوم نوم 00:01:09
125 13:57:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:25
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
128 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
130 14:06:38 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
131 14:06:58 برندگان کوچک - قسمت 32 00:22:58
132 14:29:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 14:30:19 آگهی بازرگانی 00:02:29
134 14:32:48 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
135 14:33:08 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 27 00:13:44
136 14:46:52 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
137 14:48:03 کلیپ سرود اربعین 00:05:18
138 14:53:21 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
139 14:54:45 تیزر چی چی 00:03:17
140 14:58:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 14:58:25 آگهی بازرگانی 00:01:28
142 14:59:53 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
143 15:00:13 افسانه سه‌برادر - قسمت 36 00:22:53
144 15:23:06 اعلام برنامه 00:00:55
145 15:24:01 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
146 15:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:55
148 15:30:18 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
149 15:30:38 تعمیرکاران - قسمت 27 00:11:15
150 15:41:53 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
151 15:43:12 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
152 15:45:34 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
153 15:45:54 پنگوئن ببری - قسمت 32 00:11:04
154 15:56:58 تیزر پف فیلم 00:00:35
155 15:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 15:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:04
157 16:00:00 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
158 16:00:20 سر سفره خدا - قسمت 1 00:50:12
159 16:50:32 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
160 16:51:46 تیزر چی چی 00:03:17
161 16:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 16:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:31
163 16:59:57 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
164 17:00:17 گروه نجات رباتیک - قسمت 31 00:19:26
165 17:19:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 17:20:05 کلیپ آقای من 00:04:53
167 17:24:58 اعلام برنامه 00:00:55
168 17:25:53 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
169 17:28:31 وله رگلاژ 00:01:29
170 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
171 17:52:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
172 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:02:42
174 18:03:05 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
175 18:03:25 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 80 00:22:11
176 18:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:25:59 آگهی بازرگانی 00:05:29
178 18:31:28 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
179 18:31:48 شجاعان - قسمت 10 00:18:45
180 18:50:33 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
181 18:50:55 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
182 18:53:17 برنارد 00:03:08
183 18:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 18:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:14
185 19:00:02 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
186 19:00:22 مهارت‌های زندگی - قسمت 362 00:10:55
187 19:11:17 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
188 19:12:36 تیزر چی چی 00:02:06
189 19:14:42 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
190 19:15:02 شکرستان - قسمت 57 00:15:04
191 19:30:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 19:30:29 آگهی بازرگانی 00:00:46
193 19:31:15 آرم تایم (تندر) 00:00:20
194 19:31:35 تندر - قسمت 47 00:24:00
195 19:55:35 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
196 19:56:49 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
197 19:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 19:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:55
199 19:59:57 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
200 20:00:17 برندگان کوچک - قسمت 32 00:22:58
201 20:23:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
202 20:23:37 کلیپ مسیر پرواز 00:04:07
203 20:27:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 20:28:07 آگهی بازرگانی 00:02:06
205 20:30:13 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
206 20:30:33 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 27 00:13:44
207 20:44:17 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
208 20:45:31 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
209 20:47:53 نظر شما چیه؟ 00:05:04
210 20:52:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
211 20:53:07 رود رانر 00:02:39
212 20:55:46 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
213 20:56:07 تیزر چی چی 00:02:06
214 20:58:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
215 20:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:28
216 21:00:04 آرم تایم (افسانه سه‌برادر‎) 00:00:20
217 21:00:24 افسانه سه‌برادر - قسمت 36 00:22:53
218 21:23:17 آنونس مجموعه خاک‌ریزهای نمکی 00:01:11
219 21:24:28 مزه_خلاقیت - قسمت لباس 00:02:08
220 21:26:36 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
221 21:26:56 گروه تحقیق 00:03:37
222 21:30:33 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:02:22
223 21:32:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
224 21:33:18 آگهی بازرگانی 00:01:01
225 21:34:19 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 20 00:25:30
226 21:59:49 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها