جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:08:42 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:10:44 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
7 08:12:14 اوم نوم 00:01:08
8 08:13:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:55 آگهی بازرگانی 00:00:48
10 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:03 بزرگ و کوچک - قسمت 16 00:10:20
12 08:25:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:25:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:27:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:12 آگهی بازرگانی 00:01:35
16 08:29:47 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:07 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 16 00:08:21
18 08:38:28 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
19 08:39:58 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
20 08:42:15 یکی بود یکی نبود 00:03:09
21 08:45:24 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
22 08:45:44 تاتی و طوطو - قسمت 17 00:06:59
23 08:52:43 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:18 ماجراهای سعید 00:04:33
25 08:57:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
27 09:00:00 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
28 09:00:20 ماهی بادکنکی - قسمت 30 00:12:27
29 09:12:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:12:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
31 09:14:56 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
32 09:15:16 ماهی فضایی - قسمت 92 00:11:43
33 09:26:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:27:15 نقاشی کنیم 00:00:48
35 09:28:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:28:36 آگهی بازرگانی 00:01:27
37 09:30:03 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
38 09:30:23 ماجراهای بهادر - قسمت 40 00:11:37
39 09:42:00 آرم استیشن توپ 00:00:23
40 09:42:23 دیپ‌داپ 00:02:31
41 09:44:54 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
42 09:45:14 ماشا و آقا خرسه - قسمت 20 00:08:05
43 09:53:19 وله روابط عمومی-162 00:00:22
44 09:53:41 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
45 09:56:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:57:18 آگهی بازرگانی 00:02:54
47 10:00:12 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
48 10:00:32 پیم و پم - قسمت 10 00:14:48
49 10:15:20 آرم تایم (ایوری) 00:00:20
50 10:15:40 ماجراهای ایوری - قسمت 2 00:08:05
51 10:23:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:24:05 یاپ یاپس 00:02:15
53 10:26:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:26:53 آگهی بازرگانی 00:02:47
55 10:29:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:30:00 ببعی - قسمت 161 00:08:56
57 10:38:56 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:39:31 باهم‌بازی 00:03:29
59 10:43:00 کلیپ پاییز 00:01:40
60 10:44:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
61 10:45:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 18 00:11:37
62 10:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:59
64 11:00:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:00:29 خدا چه آفریده؟ - قسمت 47 00:11:42
66 11:12:11 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
67 11:13:41 اوم نوم 00:01:08
68 11:14:49 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
69 11:15:09 بزرگ و کوچک - قسمت 17 00:10:27
70 11:25:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 11:25:52 نقاشی کنیم 00:00:50
72 11:26:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:27:15 آگهی بازرگانی 00:02:45
74 11:30:00 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 11:30:20 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 17 00:08:25
76 11:38:45 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
77 11:40:15 ترو ترو 00:03:36
78 11:43:51 وله رگلاژ 00:01:19
79 11:45:10 جشن نماز 00:05:50
80 11:51:00 جشن نماز 00:05:53
81 11:56:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 11:57:13 یکی بود یکی نبود 00:03:09
83 12:00:22 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
84 12:01:52 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
85 12:06:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 12:07:02 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
87 12:11:19 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
88 12:12:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 12:14:49 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
90 12:15:09 تاتی و طوطو - قسمت 18 00:06:59
91 12:22:08 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:22:53 مولانگ 00:03:21
93 12:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:26:47 آگهی بازرگانی 00:03:13
95 12:30:00 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
96 12:30:20 ماهی بادکنکی - قسمت 31 00:12:37
97 12:42:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:43:06 بندبندی‌ها 00:01:37
99 12:44:43 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
100 12:45:03 مرکز امداد - قسمت 93 00:12:54
101 12:57:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 12:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:04
103 12:59:34 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
104 12:59:54 ماجراهای بهادر - قسمت 39 00:10:39
105 13:10:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:10:42 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
107 13:14:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
108 13:15:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:10:12
109 13:25:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:25:58 آگهی بازرگانی 00:04:23
111 13:30:21 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 13:30:41 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 17 00:11:37
113 13:42:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
114 13:43:11 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 3 00:02:03
115 13:45:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
116 13:45:34 ببعی - قسمت 160 00:08:15
117 13:53:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:53:58 اوم نوم 00:01:03
119 13:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
124 14:06:38 آرم تایم (سینمایی ریچارد لک‌لک) 00:00:25
125 14:07:03 سینمایی ریچارد لک‌لک 01:20:12
126 15:27:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 15:27:38 آگهی بازرگانی 00:04:43
128 15:32:21 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
129 15:32:41 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 6 00:23:06
130 15:55:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 15:56:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
132 15:58:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:21
134 15:59:57 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
135 16:00:17 مهارت‌های زندگی - قسمت 362 00:10:55
136 16:11:12 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
137 16:11:32 شکرستان 00:15:04
138 16:26:36 تیزر چی چی 00:02:14
139 16:28:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:29:13 آگهی بازرگانی 00:01:04
141 16:30:17 آرم تایم (تندر) 00:00:20
142 16:30:37 تندر 00:24:00
143 16:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:55:00 آگهی بازرگانی 00:04:43
145 16:59:43 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
146 17:00:03 برندگان کوچک - قسمت 32 00:22:58
147 17:23:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
148 17:23:39 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
149 17:25:29 کلیپ اربعین لبیک 00:03:06
150 17:28:35 وله رگلاژ 00:01:25
151 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:23:00
152 17:53:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
153 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:42
155 18:05:05 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
156 18:05:25 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 29 00:13:44
157 18:19:09 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
158 18:20:04 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
159 18:22:03 وله روابط عمومی-162 00:00:20
160 18:22:23 جورواجور 00:02:42
161 18:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:29
163 18:29:57 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
164 18:30:17 افسانه سه برادر - قسمت 36 00:22:53
165 18:53:10 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
166 18:53:20 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
167 18:55:10 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
168 18:56:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:56:56 آگهی بازرگانی 00:02:45
170 18:59:41 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
171 19:00:01 مهارت‌های زندگی - قسمت 53 00:12:57
172 19:12:58 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
173 19:14:12 بره قهرمان 00:01:05
174 19:15:17 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
175 19:15:37 شکرستان 00:14:22
176 19:29:59 آرم تایم (تندر) 00:00:20
177 19:30:19 تندر 00:22:21
178 19:52:40 کلیپ اربعین لبیک 00:02:24
179 19:55:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
180 19:55:31 تیزر چی چی 00:02:32
181 19:58:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 19:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:16
183 19:59:42 آرم تایم( برندگان کوچک) 00:00:20
184 20:00:02 برندگان کوچک - قسمت 31 00:23:04
185 20:23:06 اعلام برنامه 00:00:50
186 20:23:56 تیزر چی چی 00:02:38
187 20:26:34 کدو بدو 00:01:17
188 20:27:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:40
190 20:29:54 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
191 20:30:14 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 80 00:14:36
192 20:44:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
193 20:45:17 تیزر چی چی 00:02:22
194 20:47:39 رود رانر 00:08:34
195 20:56:13 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
196 20:58:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 20:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:41
198 21:00:07 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
199 21:00:27 افسانه سه برادر - قسمت 21 00:22:17
200 21:22:44 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
201 21:22:54 تیزر چی چی 00:02:38
202 21:25:32 بره ناقلا 00:06:24
203 21:31:56 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
204 21:33:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:34:09 آگهی بازرگانی 00:01:01
206 21:35:10 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 19 00:24:27
207 21:59:37 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها