جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:51 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
6 08:09:16 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
7 08:10:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:12:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:19 آگهی بازرگانی 00:01:20
10 08:14:39 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:14:59 بزرگ و کوچک - قسمت 15 00:10:28
12 08:25:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:25:43 دیپ‌داپ 00:02:55
14 08:28:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:11 آگهی بازرگانی 00:00:46
16 08:29:57 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:17 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 15 00:08:13
18 08:38:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
19 08:40:00 کلیپ نمره بیست 00:01:52
20 08:41:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:12 یکی بود یکی نبود 00:02:39
22 08:44:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
23 08:45:11 تاتی و طوطو - قسمت 16 00:06:59
24 08:52:10 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:52:45 کلیپ قصه باران 00:02:46
26 08:55:31 ماموک 00:02:58
27 08:58:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:48
29 08:59:50 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
30 09:00:10 ماهی بادکنکی - قسمت 29 00:11:43
31 09:11:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
32 09:12:46 یاپ یاپس 00:02:15
33 09:15:01 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
34 09:15:21 ماهی فضایی - قسمت 91 00:10:52
35 09:26:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:26:37 اوم نوم 00:01:09
37 09:27:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:19 آگهی بازرگانی 00:01:40
39 09:29:59 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
40 09:30:19 ماجراهای بهادر - قسمت 39 00:10:39
41 09:40:58 آرم استیشن توپ 00:00:23
42 09:41:21 ترو ترو 00:03:33
43 09:44:54 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
44 09:45:14 ماشا و آقا خرسه - قسمت 19 00:07:23
45 09:52:37 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
46 09:54:07 وله روابط عمومی-162 00:00:22
47 09:54:29 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
48 09:57:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:58:14 آگهی بازرگانی 00:01:43
50 09:59:57 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
51 10:00:17 پیم و پم - قسمت 9 00:13:35
52 10:13:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:14:01 نقاشی کنیم 00:00:48
54 10:14:49 آرم تایم (ایوری) 00:00:20
55 10:15:09 ماجراهای ایوری - قسمت 1 00:08:05
56 10:23:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:23:34 یاپ یاپس 00:02:15
58 10:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:40
60 10:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:30:22 ببعی - قسمت 160 00:08:15
62 10:38:37 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:39:12 شن‌دونه‌ها 00:04:26
64 10:43:38 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
65 10:44:43 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
66 10:45:03 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 17 00:11:37
67 10:56:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 10:57:00 نقاشی کنیم 00:00:50
69 10:57:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:00
71 11:00:23 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
72 11:00:43 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:10:12
73 11:10:55 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
74 11:12:25 وله روابط عمومی-162 00:00:22
75 11:12:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
76 11:14:47 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
77 11:15:07 بزرگ و کوچک - قسمت 16 00:10:20
78 11:25:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:58
80 11:29:58 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 11:30:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 16 00:08:21
82 11:38:39 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
83 11:40:09 کاردستی‌های مهدپویا-آتش و شماره آتش‌نشانی 00:03:54
84 11:44:03 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
85 11:45:33 وله رگلاژ 00:01:01
86 11:46:34 جشن نماز 00:04:26
87 11:51:00 جشن نماز 00:05:47
88 11:56:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 11:57:07 یکی بود یکی نبود 00:02:39
90 11:59:46 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
91 12:01:16 شن‌دونه‌ها 00:04:04
92 12:05:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:06:13 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
94 12:10:07 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
95 12:11:37 مولانگ 00:03:27
96 12:15:04 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
97 12:15:24 تاتی و طوطو - قسمت 17 00:06:59
98 12:22:23 اعلام برنامه 00:00:45
99 12:23:08 ماموک 00:03:06
100 12:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:26:47 آگهی بازرگانی 00:02:53
102 12:29:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
103 12:30:00 ماهی بادکنکی - قسمت 30 00:12:27
104 12:42:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 12:42:36 کلیپ دو دوست 00:02:38
106 12:45:14 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
107 12:45:34 ماهی فضایی - قسمت 92 00:11:43
108 12:57:17 آرم استیشن روز 00:00:20
109 12:57:37 نقاشی کنیم 00:00:47
110 12:58:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 12:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:04
112 13:00:01 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
113 13:00:21 ماجراهای بهادر - قسمت 38 00:11:12
114 13:11:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:11:42 مولانگ 00:03:09
116 13:14:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
117 13:15:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:11:21
118 13:26:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:27:05 آگهی بازرگانی 00:04:35
120 13:31:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
121 13:32:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 16 00:11:37
122 13:43:37 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-3 00:01:51
123 13:45:28 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
124 13:45:48 ببعی - قسمت 159 00:08:26
125 13:54:14 اوم نوم 00:01:02
126 13:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:11
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
129 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
131 14:06:19 آرم تایم (سینمایی تام سایر) 00:00:20
132 14:06:39 سینمایی تام سایر 01:31:32
133 15:38:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:38:34 آگهی بازرگانی 00:03:49
135 15:42:23 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
136 15:42:43 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 5 00:23:03
137 16:05:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 16:06:09 آگهی بازرگانی 00:02:23
139 16:08:32 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
140 16:08:52 مهارت‌های زندگی - قسمت 361 00:12:57
141 16:21:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
142 16:22:27 تیزر پف فیلم 00:00:35
143 16:23:02 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
144 16:24:10 تیزر چی چی 00:02:38
145 16:26:48 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
146 16:28:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:29:01 آگهی بازرگانی 00:01:04
148 16:30:05 آرم تایم (تندر) 00:00:20
149 16:30:25 تندر 00:22:21
150 16:52:46 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
151 16:54:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:50
153 16:59:59 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
154 17:00:19 برندگان کوچک - قسمت 31 00:23:04
155 17:23:23 تیزر پف فیلم 00:00:35
156 17:23:58 تیزر هفته ملی کودک 00:01:22
157 17:25:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:09
159 17:29:52 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
160 17:30:12 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 28 00:14:36
161 17:44:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 17:45:11 آگهی بازرگانی 00:03:55
163 17:49:06 وله رگلاژ 00:01:24
164 17:50:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
165 17:54:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
166 18:20:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
167 18:20:52 تیزر چی چی 00:02:08
168 18:23:00 تیزر پف فیلم 00:00:35
169 18:23:35 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
170 18:25:04 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
171 18:26:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:26:50 آگهی بازرگانی 00:03:36
173 18:30:26 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
174 18:30:46 افسانه سه برادر - قسمت 35 00:22:17
175 18:53:03 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
176 18:53:13 کلیپ اربعین لبیک 00:02:24
177 18:55:37 گنجینه 00:02:30
178 18:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:56
180 19:00:26 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
181 19:00:46 مل‌مل-6 - قسمت 52 00:55:00
182 19:55:46 تیزر پف فیلم 00:00:35
183 19:56:21 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
184 19:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:16
186 20:00:00 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
187 20:00:20 گروه نجات رباتیک - قسمت 30 00:21:29
188 20:21:49 اعلام برنامه 00:00:50
189 20:22:39 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
190 20:26:09 تیزر پف فیلم 00:00:35
191 20:26:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:57
193 20:30:04 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
194 20:30:24 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 79 00:22:33
195 20:52:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
196 20:53:24 تیزر چی چی 00:02:22
197 20:55:46 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
198 20:57:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:58:09 آگهی بازرگانی 00:01:41
200 20:59:50 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
201 21:00:10 شکرستان 00:14:22
202 21:14:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
203 21:15:08 رود رانر 00:04:44
204 21:19:52 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
205 21:21:42 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
206 21:21:52 کلیپ اربعین لبیک 00:03:29
207 21:25:21 سبک زندگی 00:01:48
208 21:27:09 تیزر چی چی 00:02:38
209 21:29:47 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
210 21:31:10 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
211 21:33:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 21:33:33 آگهی بازرگانی 00:01:01
213 21:34:34 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 18 00:25:10
214 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها