جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:57 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:09:06 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
7 08:10:36 مولانگ 00:03:00
8 08:13:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:09 آگهی بازرگانی 00:00:31
10 08:14:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:00 بزرگ و کوچک - قسمت 14 00:10:07
12 08:25:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:25:33 یاپ یاپس 00:02:15
14 08:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:21 آگهی بازرگانی 00:01:19
16 08:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 14 00:08:06
18 08:38:06 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
19 08:39:36 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم-2 00:02:10
20 08:41:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:06 یکی بود یکی نبود 00:02:34
22 08:44:40 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
23 08:45:00 تاتی و طوطو - قسمت 15 00:06:58
24 08:51:58 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:52:33 ترو ترو 00:03:26
26 08:55:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 08:56:15 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 08:58:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:48 آگهی بازرگانی 00:00:52
30 08:59:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
31 09:00:00 ماهی بادکنکی - قسمت 28 00:11:55
32 09:11:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:12:04 کلیپ پاییز 00:01:40
34 09:13:44 اوم نوم 00:01:14
35 09:14:58 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
36 09:15:18 ماهی فضایی - قسمت 90 00:11:44
37 09:27:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:35 آگهی بازرگانی 00:02:04
39 09:29:39 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
40 09:29:59 ماجراهای بهادر - قسمت 38 00:11:12
41 09:41:11 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
42 09:43:41 نقاشی کنیم 00:01:00
43 09:44:41 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
44 09:45:01 ماشا و آقا خرسه - قسمت 18 00:07:36
45 09:52:37 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
46 09:54:07 مولانگ 00:03:26
47 09:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:34
49 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
50 10:00:00 پیم و پم - قسمت 8 00:13:17
51 10:13:17 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
52 10:14:41 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
53 10:15:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 90 00:14:03
54 10:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:29:37 آگهی بازرگانی 00:02:03
56 10:31:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:32:00 ببعی - قسمت 159 00:08:26
58 10:40:26 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:41:01 ماجراهای سعید 00:03:41
60 10:44:42 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
61 10:45:02 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 16 00:11:37
62 10:56:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:56:59 نقاشی کنیم 00:00:55
64 10:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:22
66 10:59:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:11:21
68 11:11:30 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
69 11:13:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
70 11:15:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:15:20 بزرگ و کوچک - قسمت 15 00:10:28
72 11:25:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:25:57 اوم نوم 00:00:55
74 11:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:27:25 آگهی بازرگانی 00:02:28
76 11:29:53 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
77 11:30:13 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 15 00:08:13
78 11:38:26 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
79 11:39:56 ماموک 00:03:12
80 11:43:08 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
81 11:44:38 وله رگلاژ 00:00:57
82 11:45:35 جشن نماز 00:06:25
83 11:52:00 جشن نماز 00:05:42
84 11:57:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 11:58:02 یکی بود یکی نبود 00:02:34
86 12:00:36 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
87 12:02:06 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
88 12:04:41 آرم استیشن روز 00:00:20
89 12:05:01 ماجراهای سعید 00:04:43
90 12:09:44 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
91 12:11:14 ترو ترو 00:03:32
92 12:14:46 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
93 12:15:06 تاتی و طوطو - قسمت 16 00:06:59
94 12:22:05 اعلام برنامه 00:00:45
95 12:22:50 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-2‎ 00:03:22
96 12:26:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:26:45 آگهی بازرگانی 00:02:58
98 12:29:43 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
99 12:30:03 ماهی بادکنکی - قسمت 29 00:11:43
100 12:41:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
101 12:42:39 کلیپ پروانه 00:02:15
102 12:44:54 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
103 12:45:14 ماهی فضایی - قسمت 91 00:10:52
104 12:56:06 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
105 12:56:30 اوم نوم 00:01:09
106 12:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 12:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:28
108 12:59:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
109 13:00:00 ماجراهای بهادر - قسمت 37 00:13:04
110 13:13:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:13:13 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:31
112 13:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 44 00:11:48
114 13:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
115 13:27:25 آگهی بازرگانی 00:03:24
116 13:30:49 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
117 13:31:09 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 15 00:11:29
118 13:42:38 دیپ‌داپ 00:02:53
119 13:45:31 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
120 13:45:51 ببعی - قسمت 158 00:08:49
121 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
124 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
126 14:06:19 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
127 14:06:39 دیجیمون - قسمت 26 00:20:09
128 14:26:48 تیزر هفته ملی کودک 00:01:22
129 14:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:28:33 آگهی بازرگانی 00:01:44
131 14:30:17 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
132 14:30:37 ماجراهای نیلز - قسمت 4 00:23:22
133 14:53:59 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
134 14:54:09 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
135 14:55:59 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
136 14:57:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:58:21 آگهی بازرگانی 00:01:21
138 14:59:42 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
139 15:00:02 داستان آنه شرلی - قسمت 2 00:23:04
140 15:23:06 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 15:23:18 آنونس سینمایی تام سایر 00:02:00
142 15:25:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:02
144 15:29:43 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
145 15:30:03 تعمیرکاران - قسمت 26 00:11:08
146 15:41:11 تیزر پف فیلم 00:00:35
147 15:41:46 تیزر چی چی 00:02:32
148 15:44:18 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
149 15:44:38 پنگوئن ببری - قسمت 31 00:11:12
150 15:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 15:56:13 آگهی بازرگانی 00:03:32
152 15:59:45 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
153 16:00:05 مل‌مل-6 - قسمت 52 00:55:10
154 16:55:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 16:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:56
156 17:00:34 گروه نجات رباتیک - قسمت 30 00:21:29
157 17:22:03 اعلام برنامه 00:00:55
158 17:22:58 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
159 17:24:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:24:38 آگهی بازرگانی 00:04:09
161 17:28:47 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
162 17:29:07 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 79 00:22:33
163 17:51:40 وله رگلاژ 00:00:50
164 17:52:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
165 17:56:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
166 18:21:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
167 18:21:52 تیزر چی چی 00:02:14
168 18:24:06 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
169 18:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:25:52 آگهی بازرگانی 00:03:51
171 18:29:43 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
172 18:30:03 شجاعان - قسمت 9 00:19:58
173 18:50:01 کلیپ راهپیمایی اربعین 00:03:34
174 18:53:35 سبک زندگی 00:01:08
175 18:54:43 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:50
176 18:56:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:56:56 آگهی بازرگانی 00:02:48
178 18:59:44 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
179 19:00:04 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 12 00:22:47
180 19:22:51 وله روابط عمومی-162 00:00:20
181 19:23:11 تیزر پف فیلم 00:00:35
182 19:23:46 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
183 19:24:08 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
184 19:25:21 آنونس سینمایی تام سایر 00:02:00
185 19:27:21 تیزر چی چی 00:02:22
186 19:29:43 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
187 19:30:03 فرمانروایان دریایی - قسمت 6 00:11:02
188 19:41:05 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
189 19:42:19 وله روابط عمومی-162 00:00:20
190 19:42:39 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
191 19:44:39 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
192 19:44:59 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 6 00:08:53
193 19:53:52 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:54:42 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
195 19:57:44 تیزر پف فیلم 00:00:35
196 19:58:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 19:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:27
198 20:00:09 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
199 20:00:29 دیجیمون - قسمت 26 00:20:09
200 20:20:38 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
201 20:21:16 تیزر چی چی 00:02:32
202 20:23:48 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
203 20:25:11 آنونس سینمایی تام سایر 00:02:00
204 20:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 20:27:34 آگهی بازرگانی 00:02:01
206 20:29:35 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
207 20:29:55 ماجراهای نیلز - قسمت 4 00:23:22
208 20:53:17 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
209 20:53:38 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
210 20:55:28 برنارد 00:03:03
211 20:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:58:54 آگهی بازرگانی 00:00:52
213 20:59:46 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
214 21:00:06 داستان آنه شرلی - قسمت 2 00:23:04
215 21:23:10 تیزر چی چی 00:02:22
216 21:25:32 سبک زندگی 00:02:17
217 21:27:49 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
218 21:29:49 بره ناقلا 00:04:48
219 21:34:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
220 21:35:00 آگهی بازرگانی 00:01:01
221 21:36:01 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 17 00:23:41
222 21:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها