جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:58 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:09:20 دیپ‌داپ 00:02:51
7 08:12:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:44 آگهی بازرگانی 00:02:16
9 08:15:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
10 08:15:20 بزرگ و کوچک - قسمت 14 00:10:28
11 08:25:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
12 08:26:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
13 08:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:14 آگهی بازرگانی 00:00:30
15 08:29:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
16 08:30:04 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 14 00:07:33
17 08:37:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
18 08:39:07 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
19 08:41:33 یکی بود یکی نبود 00:03:26
20 08:44:59 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
21 08:45:19 تاتی و طوطو - قسمت 15 00:06:59
22 08:52:18 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:52:53 ترو ترو 00:03:36
24 08:56:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
25 08:56:45 نقاشی کنیم 00:00:50
26 08:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:58
28 09:00:06 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
29 09:00:26 ماهی بادکنکی - قسمت 28 00:11:53
30 09:12:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:12:28 یاپ یاپس 00:02:15
32 09:14:43 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
33 09:15:03 ماهی فضایی - قسمت 90 00:11:48
34 09:26:51 آرم استیشن روز 00:00:20
35 09:27:11 اوم نوم 00:00:55
36 09:28:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:28:39 آگهی بازرگانی 00:01:19
38 09:29:58 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
39 09:30:18 ماجراهای بهادر - قسمت 38 00:13:04
40 09:43:22 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
41 09:43:45 نقاشی کنیم 00:00:55
42 09:44:40 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
43 09:45:00 ماشا و آقا خرسه - قسمت 18 00:06:45
44 09:51:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
45 09:52:07 کلیپ ماهی 00:02:10
46 09:54:17 مولانگ 00:02:44
47 09:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:20
49 09:59:54 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
50 10:00:14 پیم و پم - قسمت 8 00:12:51
51 10:13:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:13:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
53 10:15:14 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
54 10:15:34 ماجراهای عمو رولی - قسمت 90 00:13:48
55 10:29:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:29:55 آگهی بازرگانی 00:03:22
57 10:33:17 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 10:33:37 ببعی - قسمت 159 00:08:49
59 10:42:26 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:43:01 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-1 00:01:55
61 10:44:56 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
62 10:45:16 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 16 00:11:29
63 10:56:45 آرم استیشن روز 00:00:20
64 10:57:05 اوم نوم 00:01:08
65 10:58:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:58:46 آگهی بازرگانی 00:01:18
67 11:00:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:11:48
69 11:12:12 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
70 11:13:42 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
71 11:15:06 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
72 11:15:26 بزرگ و کوچک - قسمت 15 00:10:07
73 11:25:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
74 11:25:57 نقاشی کنیم 00:00:50
75 11:26:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:27:20 آگهی بازرگانی 00:02:29
77 11:29:49 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 11:30:09 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 15 00:08:06
79 11:38:15 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
80 11:40:32 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
81 11:42:02 مولانگ 00:03:27
82 11:45:29 وله رگلاژ 00:01:08
83 11:46:37 جشن نماز 00:05:23
84 11:52:00 جشن نماز 00:05:42
85 11:57:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 11:58:02 یکی بود یکی نبود 00:03:26
87 12:01:28 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
88 12:02:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
89 12:03:14 ترو ترو 00:03:36
90 12:06:50 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
91 12:11:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:11:29 کاردستی‌های مهدپویا-کتاب مصور‎ 00:03:33
93 12:15:02 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
94 12:15:22 تاتی و طوطو - قسمت 16 00:06:58
95 12:22:20 اعلام برنامه 00:00:45
96 12:23:05 ماجراهای سعید 00:04:16
97 12:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:27:54 آگهی بازرگانی 00:01:53
99 12:29:47 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
100 12:30:07 ماهی بادکنکی - قسمت 29 00:11:55
101 12:42:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
102 12:42:55 دیپ‌داپ 00:01:58
103 12:44:53 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
104 12:45:13 ماهی فضایی - قسمت 91 00:11:44
105 12:56:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 12:57:06 کلیپ قصه باران 00:02:46
107 12:59:52 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
108 13:00:12 ماجراهای بهادر - قسمت 37 00:12:35
109 13:12:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:13:07 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
111 13:15:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
112 13:15:29 خدا چه آفریده؟ - قسمت 44 00:11:24
113 13:26:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:27:26 آگهی بازرگانی 00:04:52
115 13:32:18 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
116 13:32:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 15 00:10:08
117 13:42:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:43:06 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
119 13:44:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
120 13:45:01 ببعی - قسمت 158 00:08:36
121 13:53:37 نقاشی کنیم 00:00:52
122 13:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:58
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
125 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:04 تلاوت قرآن 00:05:26
127 14:08:30 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
128 14:08:50 گروه نجات رباتیک - قسمت 29 00:21:23
129 14:30:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:30:36 آگهی بازرگانی 00:02:55
131 14:33:31 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
132 14:33:51 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 78 00:21:35
133 14:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:35
135 14:59:24 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
136 14:59:44 شجاعان - قسمت 8 00:18:54
137 15:18:38 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
138 15:18:50 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
139 15:20:13 تیزر چی چی 00:02:32
140 15:22:45 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
141 15:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:42
143 15:29:40 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
144 15:30:00 عناصر - قسمت 2 00:12:38
145 15:42:38 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
146 15:42:48 آنونس سینمایی تام سایر 00:02:00
147 15:44:48 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
148 15:45:08 کلاس اولی‌ها - قسمت 4 00:13:22
149 15:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:58:53 آگهی بازرگانی 00:03:10
151 16:02:03 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
152 16:02:23 دورت بگردم ایران - قسمت 12 00:22:47
153 16:25:10 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
154 16:25:20 تیزر چی چی 00:02:38
155 16:27:58 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
156 16:29:48 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
157 16:30:08 فرمانروایان دریایی - قسمت 6 00:11:02
158 16:41:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
159 16:41:37 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
160 16:45:07 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
161 16:45:27 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 6 00:08:53
162 16:54:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 16:54:43 آگهی بازرگانی 00:05:00
164 16:59:43 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
165 17:00:03 دیجیمون - قسمت 26 00:20:09
166 17:20:12 اعلام برنامه 00:00:55
167 17:21:07 تیزر چی چی 00:02:32
168 17:23:39 پف فیلم 00:00:44
169 17:24:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 17:24:46 آگهی بازرگانی 00:04:24
171 17:29:10 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
172 17:29:30 ماجراهای نیلز - قسمت 4 00:23:22
173 17:52:52 وله رگلاژ 00:00:38
174 17:53:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
175 17:57:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
176 18:22:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 18:22:52 تیزر چی چی 00:02:38
178 18:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:28
180 18:30:21 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
181 18:30:41 داستان آنه شرلی - قسمت 4 00:23:04
182 18:53:45 وله روابط عمومی-162 00:00:20
183 18:54:05 تیزر پف فیلم 00:00:44
184 18:54:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:42
186 18:59:54 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
187 19:00:14 مل‌مل-6 - قسمت 12 00:55:08
188 19:55:22 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 19:56:00 آنونس سینمایی ریچارد لک لک 00:02:00
190 19:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:16
192 19:59:39 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
193 19:59:59 گروه نجات رباتیک - قسمت 29 00:21:23
194 20:21:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
195 20:22:00 تیزر چی چی 00:02:32
196 20:24:32 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
197 20:26:22 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
198 20:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:19
200 20:30:04 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
201 20:30:24 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 78 00:21:35
202 20:51:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
203 20:52:35 کلیپ لبیک یا حسین(ع) 00:03:06
204 20:55:41 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
205 20:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 20:57:54 آگهی بازرگانی 00:01:59
207 20:59:53 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
208 21:00:13 شجاعان - قسمت 8 00:18:54
209 21:19:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 21:19:43 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
211 21:21:33 برنارد 00:03:10
212 21:24:43 تیزر چی چی 00:02:38
213 21:27:21 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
214 21:28:33 آنونس سینمایی تام سایر 00:02:00
215 21:30:33 ترافیک 00:02:11
216 21:32:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
217 21:33:07 آگهی بازرگانی 00:01:45
218 21:34:52 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 16 00:25:02
219 21:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها