جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:57 ماموک 00:03:04
6 08:10:01 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
7 08:12:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:40 آگهی بازرگانی 00:02:03
9 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
10 08:15:03 بزرگ و کوچک - قسمت 13 00:10:28
11 08:25:31 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:25:51 کلیپ پاییز 00:01:40
13 08:27:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:28:04 آگهی بازرگانی 00:01:45
15 08:29:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
16 08:30:09 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 13 00:07:30
17 08:37:39 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
18 08:39:09 دیپ‌داپ 00:02:53
19 08:42:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:42:22 یکی بود یکی نبود 00:02:41
21 08:45:03 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
22 08:45:23 تاتی و طوطو - قسمت 14 00:06:58
23 08:52:21 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:56 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
25 08:55:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
26 08:55:35 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
27 08:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:45
29 08:59:53 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
30 09:00:13 ماهی بادکنکی - قسمت 27 00:12:34
31 09:12:47 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
32 09:14:57 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
33 09:15:17 ماهی فضایی - قسمت 89 00:11:50
34 09:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:27:40 آگهی بازرگانی 00:03:17
36 09:30:57 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
37 09:31:17 ماجراهای بهادر - قسمت 37 00:12:35
38 09:43:52 بندبندی‌ها 00:01:21
39 09:45:13 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
40 09:45:33 ماشا و آقا خرسه - قسمت 17 00:07:24
41 09:52:57 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
42 09:54:27 مولانگ 00:03:12
43 09:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:45
45 09:59:57 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
46 10:00:17 پیم و پم - قسمت 7 00:14:38
47 10:14:55 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
48 10:15:15 ماجراهای عمو رولی - قسمت 89 00:10:39
49 10:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:26:27 آگهی بازرگانی 00:03:32
51 10:29:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:30:19 ببعی - قسمت 158 00:08:36
53 10:38:55 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:39:30 یاپ یاپس 00:02:15
55 10:41:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
56 10:42:05 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
57 10:44:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
58 10:45:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 15 00:10:08
59 10:55:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 10:55:17 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
61 10:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:45
63 10:59:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 44 00:11:24
65 11:11:35 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
66 11:13:05 کلیپ نمره بیست 00:01:52
67 11:14:57 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
68 11:15:17 بزرگ و کوچک - قسمت 14 00:10:28
69 11:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:11
71 11:30:29 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 14 00:07:33
72 11:38:02 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
73 11:40:52 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
74 11:42:22 ترو ترو 00:03:32
75 11:45:54 وله رگلاژ 00:00:56
76 11:46:50 جشن نماز 00:05:10
77 11:52:00 جشن نماز 00:05:51
78 11:57:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:58:11 یکی بود یکی نبود 00:02:41
80 12:00:52 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
81 12:02:22 شن‌دونه‌ها 00:04:30
82 12:06:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 12:07:08 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
84 12:11:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:12:10 دیپ‌داپ 00:02:52
86 12:15:02 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
87 12:15:22 تاتی و طوطو - قسمت 15 00:06:59
88 12:22:21 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:23:06 باهم‌بازی 00:03:22
90 12:26:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:27:01 آگهی بازرگانی 00:02:45
92 12:29:46 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
93 12:30:06 ماهی بادکنکی - قسمت 28 00:11:53
94 12:41:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
95 12:42:52 کلیپ توپ 00:02:19
96 12:45:11 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
97 12:45:31 ماهی فضایی - قسمت 90 00:11:48
98 12:57:19 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
99 12:58:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:42
101 13:00:11 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
102 13:00:31 ماجراهای بهادر - قسمت 36 00:12:23
103 13:12:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 13:13:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
105 13:15:14 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:15:34 خدا چه آفریده؟ - قسمت 43 00:11:36
107 13:27:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:27:43 آگهی بازرگانی 00:03:55
109 13:31:38 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:31:58 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 14 00:11:15
111 13:43:13 بندبندی‌ها 00:01:36
112 13:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
113 13:45:09 ببعی - قسمت 157 00:08:51
114 13:54:00 نقاشی کنیم 00:00:46
115 13:54:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:41
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
120 14:06:06 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
121 14:06:26 دیجیمون - قسمت 25 00:16:53
122 14:23:19 تیزر چی چی 00:02:14
123 14:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:25:56 آگهی بازرگانی 00:03:50
125 14:29:46 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
126 14:30:06 ماجراهای نیلز - قسمت 3 00:23:11
127 14:53:17 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
128 14:54:17 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
129 14:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:41
131 15:00:11 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
132 15:00:31 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:22:55
133 15:23:26 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
134 15:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:53
136 15:30:05 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
137 15:30:25 تعمیرکاران - قسمت 25 00:11:18
138 15:41:43 تیزر پف فیلم 00:00:44
139 15:42:27 تیزر چی چی 00:02:32
140 15:44:59 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
141 15:45:19 پنگوئن ببری - قسمت 30 00:11:08
142 15:56:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:56:50 آگهی بازرگانی 00:04:24
144 16:01:14 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
145 16:01:34 مل‌مل-6 - قسمت 51 00:55:00
146 16:56:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:56:57 آگهی بازرگانی 00:04:27
148 17:01:24 گروه نجات رباتیک - قسمت 29 00:21:23
149 17:22:47 اعلام برنامه 00:00:55
150 17:23:42 شکرستان 00:01:42
151 17:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:25:47 آگهی بازرگانی 00:03:53
153 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
154 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 78 00:21:35
155 17:51:35 اعلام برنامه 00:00:50
156 17:52:25 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
157 17:53:48 وله رگلاژ 00:00:42
158 17:54:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
159 17:58:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
160 18:22:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 18:22:52 تیزر چی چی 00:02:14
162 18:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:50
164 18:30:19 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
165 18:30:39 شجاعان - قسمت 8 00:18:54
166 18:49:33 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
167 18:50:47 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
168 18:52:37 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
169 18:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:13
171 18:59:49 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
172 19:00:09 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 11 00:18:34
173 19:18:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
174 19:18:53 تیزر پف فیلم 00:00:44
175 19:19:37 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
176 19:21:31 گروه تحقیق 00:04:24
177 19:25:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
178 19:26:17 تیزر چی چی 00:02:22
179 19:28:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 19:29:02 آگهی بازرگانی 00:00:55
181 19:29:57 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
182 19:30:17 فرمانروایان دریایی - قسمت 5 00:11:01
183 19:41:18 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
184 19:42:32 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
185 19:44:40 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
186 19:45:00 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 5 00:08:47
187 19:53:47 اعلام برنامه 00:00:50
188 19:54:37 رالف 00:01:03
189 19:55:40 ترافیک 00:02:02
190 19:57:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:58:05 آگهی بازرگانی 00:02:09
192 20:00:14 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
193 20:00:34 دیجیمون - قسمت 25 00:16:53
194 20:17:27 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
195 20:18:05 تیزر چی چی 00:02:32
196 20:20:37 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
197 20:22:01 کلیپ بارکد 626 00:04:08
198 20:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:12
200 20:29:44 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
201 20:30:04 ماجراهای نیلز - قسمت 3 00:23:11
202 20:53:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
203 20:53:36 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
204 20:55:26 شکرستان 00:02:19
205 20:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 20:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:45
207 20:59:53 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
208 21:00:13 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:22:55
209 21:23:08 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
210 21:24:45 تیزر چی چی 00:02:22
211 21:27:07 رود رانر 00:05:27
212 21:32:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
213 21:32:57 آگهی بازرگانی 00:02:16
214 21:35:13 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 15 00:24:38
215 21:59:51 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها