جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:11:10 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:55 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
8 08:14:53 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:13 بزرگ و کوچک - قسمت 12 00:10:09
10 08:25:22 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
11 08:26:52 ماموک 00:03:00
12 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:12 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 12 00:08:14
14 08:38:26 مولانگ 00:03:13
15 08:41:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:41:59 یکی بود یکی نبود 00:03:13
17 08:45:12 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:32 تاتی و طوطو - قسمت 13 00:06:59
19 08:52:31 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:06 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
21 08:56:51 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:57:44 یاپ یاپس 00:02:15
23 08:59:59 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
24 09:00:19 ماهی بادکنکی - قسمت 26 00:11:28
25 09:11:47 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
26 09:13:17 بندبندی‌ها 00:01:36
27 09:14:53 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
28 09:15:13 ماهی فضایی - قسمت 88 00:11:26
29 09:26:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
30 09:27:32 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
31 09:29:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
32 09:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 36 00:12:23
33 09:42:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
34 09:42:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:44:46 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
36 09:45:06 ماشا و آقا خرسه - قسمت 16 00:07:23
37 09:52:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:52:38 اوم نوم 00:01:08
39 09:53:46 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
40 09:55:16 شن‌دونه‌ها 00:04:24
41 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
42 10:00:00 پیم و پم - قسمت 6 00:12:17
43 10:12:17 آرم استیشن روز 00:00:20
44 10:12:37 یاپ یاپس 00:02:15
45 10:14:52 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
46 10:15:12 ماجراهای عمو رولی - قسمت 88 00:13:29
47 10:28:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:29:01 نقاشی کنیم 00:00:55
49 10:29:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:30:16 ببعی - قسمت 157 00:08:51
51 10:39:07 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:39:42 ترو ترو 00:03:33
53 10:43:15 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
54 10:44:55 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:45:15 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 14 00:11:15
56 10:56:30 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
57 10:58:00 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
58 11:00:17 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
59 11:00:37 خدا چه آفریده؟ - قسمت 43 00:11:36
60 11:12:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 11:12:33 دیپ‌داپ 00:02:31
62 11:15:04 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
63 11:15:24 بزرگ و کوچک - قسمت 13 00:10:28
64 11:25:52 اعلام برنامه 00:00:35
65 11:26:27 یکی بود یکی نبود 00:03:13
66 11:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
67 11:30:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 13 00:07:30
68 11:37:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
69 11:39:00 شن‌دونه‌ها 00:04:26
70 11:43:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
71 11:43:48 ماجراهای سعید 00:03:02
72 11:46:50 وله رگلاژ 00:00:48
73 11:47:38 جشن نماز 00:05:22
74 11:53:00 جشن نماز 00:05:49
75 11:58:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 11:59:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 12:01:09 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
78 12:02:39 کاردستی‌های مهدپویا-درخت پاییزی 00:03:27
79 12:06:06 ماموک 00:03:08
80 12:09:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
81 12:09:38 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
82 12:12:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:12:26 دیپ‌داپ 00:02:50
84 12:15:16 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
85 12:15:36 تاتی و طوطو - قسمت 14 00:06:58
86 12:22:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:22:54 یکی بود یکی نبود 00:03:13
88 12:26:07 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
89 12:27:37 یاپ یاپس 00:02:15
90 12:29:52 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
91 12:30:12 ماهی بادکنکی - قسمت 27 00:12:34
92 12:42:46 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
93 12:43:08 بندبندی‌ها 00:01:38
94 12:44:46 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
95 12:45:06 ماهی فضایی - قسمت 89 00:11:50
96 12:56:56 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
97 12:58:26 اوم نوم 00:01:14
98 12:59:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
99 13:00:00 ماجراهای بهادر - قسمت 35 00:13:11
100 13:13:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
101 13:14:04 نقاشی کنیم 00:00:55
102 13:14:59 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
103 13:15:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 42 00:11:52
104 13:27:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
105 13:27:34 یاپ یاپس 00:02:15
106 13:29:49 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
107 13:30:09 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-5 - قسمت 13 00:10:08
108 13:40:17 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
109 13:41:47 ماموک 00:03:11
110 13:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:45:18 ببعی - قسمت 156 00:08:14
112 13:53:32 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
113 13:55:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:55:28 ترو ترو 00:03:28
115 13:58:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
119 14:02:50 تلاوت قرآن 00:04:35
120 14:07:25 وله شهادت امام حسن مجتبی (ع) 00:00:20
121 14:07:45 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
122 14:08:05 گروه نجات رباتیک - قسمت 28 00:19:58
123 14:28:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:28:26 آگهی بازرگانی 00:01:32
125 14:29:58 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
126 14:30:18 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 77 00:17:29
127 14:47:47 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
128 14:49:06 لذت دانایی 00:04:35
129 14:53:41 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
130 14:54:03 رود رانر 00:05:45
131 14:59:48 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
132 15:00:08 شجاعان - قسمت 7 00:18:38
133 15:18:46 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:19:41 برنارد 00:02:58
135 15:22:39 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
136 15:23:53 خال‌خالی 00:03:45
137 15:27:38 وله آیا می دانید که 00:00:52
138 15:28:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:28:53 آگهی بازرگانی 00:01:03
140 15:29:56 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
141 15:30:16 عناصر - قسمت 1 00:12:34
142 15:42:50 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
143 15:44:04 گنجینه 00:00:50
144 15:44:54 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
145 15:45:14 کلاس اولی‌ها - قسمت 3 00:13:54
146 15:59:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:59:31 آگهی بازرگانی 00:01:32
148 16:01:03 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
149 16:01:23 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 11 00:18:34
150 16:19:57 وله شهادت امام حسن مجتبی (ع) 00:00:20
151 16:20:17 سبک زندگی 00:01:36
152 16:21:53 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
153 16:23:12 کلیپ بسم الله 00:03:33
154 16:26:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
155 16:27:08 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
156 16:29:46 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
157 16:30:06 فرمانروایان دریایی - قسمت 5 00:10:18
158 16:40:24 وله آیا می دانید که 00:00:50
159 16:41:14 آرم استیشن ماشین 00:00:14
160 16:41:28 رود رانر 00:03:37
161 16:45:05 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
162 16:45:25 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 5 00:08:47
163 16:54:12 آنونس مجموعه شجاعان 00:01:24
164 16:55:36 برنارد 00:02:40
165 16:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 16:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:03
167 16:59:42 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
168 17:00:02 دیجیمون - قسمت 25 00:16:52
169 17:16:54 اعلام برنامه 00:00:55
170 17:17:49 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
171 17:19:53 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
172 17:20:15 دزد ناشی 00:01:23
173 17:21:38 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
174 17:22:52 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
175 17:24:06 لذت دانایی 00:05:46
176 17:29:52 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
177 17:30:12 ماجراهای نیلز - قسمت 3 00:23:11
178 17:53:23 اعلام برنامه 00:00:50
179 17:54:13 مورف 00:01:29
180 17:55:42 وله رگلاژ 00:00:48
181 17:56:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
182 18:00:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
183 18:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 18:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:59
185 18:30:52 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
186 18:31:12 داستان آنه شرلی - قسمت 1 00:22:55
187 18:54:07 تیزر پف فیلم 00:00:44
188 18:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 18:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:56
190 19:00:10 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
191 19:00:30 مل‌مل-6 - قسمت 50 00:55:00
192 19:55:30 تیزر هفته ملی کودک 00:01:23
193 19:56:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 19:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:52
195 20:00:08 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
196 20:00:28 گروه نجات رباتیک - قسمت 28 00:19:58
197 20:20:26 تیزر چی چی 00:02:14
198 20:22:40 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
199 20:24:30 شکرستان 00:02:14
200 20:26:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:27:07 آگهی بازرگانی 00:02:35
202 20:29:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
203 20:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 77 00:17:29
204 20:47:31 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 20:47:52 تیزر چی چی 00:02:32
206 20:50:24 گروه تحقیق 00:04:40
207 20:55:04 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
208 20:56:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 20:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:28
210 20:59:45 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
211 21:00:05 شجاعان - قسمت 7 00:18:38
212 21:18:43 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
213 21:20:02 بره ناقلا 00:06:56
214 21:26:58 تیزر چی چی 00:02:08
215 21:29:06 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 21:30:01 تیزر برودی شگفت انگیزان 00:01:50
217 21:31:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
218 21:32:14 آگهی بازرگانی 00:03:28
219 21:35:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 14 00:24:15
220 21:59:57 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها