جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
6 08:08:04 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:49 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:11:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:37 آگهی بازرگانی 00:03:11
10 08:14:48 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:08 بزرگ و کوچک - قسمت 2 00:10:28
12 08:25:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:25:45 بندبندی‌ها 00:01:21
14 08:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:27:39 آگهی بازرگانی 00:02:22
16 08:30:01 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:21 اتل متل یه جنگل - قسمت 2 00:09:47
18 08:40:08 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
19 08:41:38 مولانگ 00:03:19
20 08:44:57 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
21 08:45:17 تاتی و طوطو - قسمت 3 00:06:51
22 08:52:08 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
23 08:53:38 کلیپ قصه باران 00:02:46
24 08:56:24 نقاشی کنیم 00:00:46
25 08:57:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:43 آگهی بازرگانی 00:02:23
27 09:00:06 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
28 09:00:26 ماهی بادکنکی - قسمت 16 00:13:08
29 09:13:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:13:43 اوم نوم 00:01:09
31 09:14:52 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
32 09:15:12 ماهی فضایی - قسمت 78 00:11:48
33 09:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:27:33 آگهی بازرگانی 00:04:58
35 09:32:31 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
36 09:32:51 ماجراهای بهادر - قسمت 26 00:12:54
37 09:45:45 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
38 09:46:05 ماشا و آقا خرسه - قسمت 6 00:07:34
39 09:53:39 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
40 09:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:59
42 10:00:41 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
43 10:01:01 ماه تی‌تی - قسمت 9 00:14:24
44 10:15:25 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
45 10:15:45 ماجراهای عمو رولی - قسمت 78 00:13:54
46 10:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:30:12 آگهی بازرگانی 00:04:41
48 10:34:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 10:35:13 ببعی - قسمت 147 00:08:46
50 10:43:59 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:44:34 نقاشی کنیم 00:00:55
52 10:45:29 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
53 10:45:49 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 4 00:11:24
54 10:57:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:57:46 آگهی بازرگانی 00:04:49
56 11:02:35 خدا چه آفریده؟ - قسمت 33 00:12:22
57 11:14:57 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
58 11:15:17 بزرگ و کوچک - قسمت 3 00:10:28
59 11:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 11:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:44
61 11:31:02 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
62 11:31:22 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:50
63 11:40:12 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
64 11:41:42 ترو ترو 00:03:33
65 11:45:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 11:45:41 ماجراهای سعید 00:04:33
67 11:50:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
68 11:50:37 وله رگلاژ 00:00:57
69 11:51:34 جشن نماز 00:04:26
70 11:56:00 جشن نماز 00:05:47
71 12:01:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 12:02:07 کاردستی‌های مهدپویا-گل-1 00:04:16
73 12:06:23 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
74 12:07:53 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
75 12:11:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
76 12:11:27 مولانگ 00:03:27
77 12:14:54 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
78 12:15:14 تاتی و طوطو - قسمت 4 00:06:36
79 12:21:50 آرم استیشن روز 00:00:20
80 12:22:10 دیپ‌داپ 00:02:50
81 12:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:25:33 آگهی بازرگانی 00:04:24
83 12:29:57 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
84 12:30:17 ماهی بادکنکی - قسمت 17 00:12:06
85 12:42:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:42:32 یاپ یاپس 00:02:15
87 12:44:47 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
88 12:45:07 ماهی فضایی - قسمت 79 00:11:44
89 12:56:51 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:57:44 اوم نوم 00:00:51
91 12:58:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 12:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:46
93 12:59:54 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
94 13:00:14 ماجراهای بهادر - قسمت 25 00:09:09
95 13:09:23 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
96 13:10:53 کلیپ اولی‌ها 00:02:53
97 13:13:46 نقاشی کنیم 00:00:55
98 13:14:41 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
99 13:15:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 32 00:12:18
100 13:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:27:52 آگهی بازرگانی 00:04:27
102 13:32:19 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
103 13:32:39 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 3 00:11:36
104 13:44:15 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
105 13:45:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
106 13:46:12 ببعی - قسمت 146 00:09:00
107 13:55:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:55:45 آگهی بازرگانی 00:04:15
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
112 14:06:23 آرم تایم (سینمایی لک‌لک‌ها) 00:00:25
113 14:06:48 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:38
114 14:09:26 سینمایی لک‌لک‌ها 01:20:12
115 15:29:38 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:04:20
116 15:33:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:34:21 آگهی بازرگانی 00:04:48
118 15:39:09 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
119 15:39:29 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 1 00:23:06
120 16:02:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 16:02:58 آگهی بازرگانی 00:04:57
122 16:07:55 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
123 16:08:15 مهارت های زندگی - قسمت 357 00:13:17
124 16:21:32 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
125 16:21:52 شکرستان - قسمت 52 00:15:23
126 16:37:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:37:38 آگهی بازرگانی 00:01:09
128 16:38:47 آرم تایم (تندر) 00:00:20
129 16:39:07 تندر - قسمت 42 00:20:00
130 16:59:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 16:59:30 آگهی بازرگانی 00:04:53
132 17:04:23 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
133 17:04:43 برندگان کوچک - قسمت 27 00:21:15
134 17:25:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:26:21 آگهی بازرگانی 00:04:45
136 17:31:06 آرم تایم (لاک پشت های نینجا) 00:00:20
137 17:31:26 لاک پشت های نینجا - قسمت 24 00:19:28
138 17:50:54 اعلام برنامه 00:00:50
139 17:51:44 تیزر آفتابگردون-احترام به معلم 00:02:11
140 17:53:55 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
141 17:54:55 تیزر چی چی 00:02:38
142 17:57:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
143 17:57:54 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:10
144 17:59:04 وله رگلاژ 00:00:56
145 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
146 18:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
147 18:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:30:23 آگهی بازرگانی 00:04:44
149 18:35:07 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
150 18:35:27 افسانه سه برادر - قسمت 31 00:22:08
151 18:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:57:58 آگهی بازرگانی 00:04:29
153 19:02:27 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
154 19:02:47 مل‌مل-6 - قسمت 46 00:55:01
155 19:57:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 19:58:11 آگهی بازرگانی 00:03:31
157 20:01:42 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
158 20:02:02 گروه نجات رباتیک - قسمت 24 00:21:21
159 20:23:23 کلیپ جهادگر 00:02:20
160 20:25:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 20:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:27
162 20:30:33 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 73 00:22:01
163 20:52:34 تیزر چی چی 00:02:08
164 20:54:42 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
165 20:55:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 20:56:19 آگهی بازرگانی 00:03:48
167 21:00:07 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
168 21:00:27 شجاعان - قسمت 3 00:20:22
169 21:20:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 21:21:11 کلیپ فرمانده 00:05:39
171 21:26:50 تیزر چی چی 00:02:22
172 21:29:12 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
173 21:31:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 21:31:36 آگهی بازرگانی 00:03:52
175 21:35:28 بسته شبانگاهی - قسمت 4 00:24:07
176 21:59:35 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها