جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:09:32 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:12:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:50 آگهی بازرگانی 00:02:23
10 08:15:13 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:33 میمونک و فیلی - قسمت 39 00:06:52
12 08:22:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:22:34 کلیپ اولی‌ها 00:02:52
14 08:25:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:25:59 آگهی بازرگانی 00:03:45
16 08:29:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 77 00:08:24
18 08:38:28 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
19 08:39:58 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
20 08:42:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:44 دیپ‌داپ 00:01:58
22 08:44:42 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
23 08:45:02 تاتی و طوطو - قسمت 1 00:06:56
24 08:51:58 آنونس مجموعه ماه تی تی 00:01:30
25 08:53:28 یاپ یاپس 00:02:15
26 08:55:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:55
28 09:00:11 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
29 09:00:31 ماهی بادکنکی - قسمت 14 00:12:29
30 09:13:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
31 09:13:53 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
32 09:15:32 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
33 09:15:52 ماهی فضایی - قسمت 76 00:11:05
34 09:26:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:27:30 آگهی بازرگانی 00:02:30
36 09:30:00 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
37 09:30:20 ماجراهای بهادر - قسمت 24 00:13:15
38 09:43:35 وله روابط عمومی-162 00:00:22
39 09:43:57 نقاشی کنیم 00:00:55
40 09:44:52 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
41 09:45:12 ماشا و آقا خرسه - قسمت 4 00:07:43
42 09:52:55 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
43 09:54:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
44 09:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:12
46 10:00:10 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
47 10:00:30 ماه تی‌تی - قسمت 7 00:14:24
48 10:14:54 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
49 10:15:14 ماجراهای عمو رولی - قسمت 76 00:13:55
50 10:29:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:29:42 آگهی بازرگانی 00:03:38
52 10:33:20 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:33:40 ببعی - قسمت 145 00:08:56
54 10:42:36 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:43:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
56 10:45:03 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
57 10:45:23 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 2 00:11:31
58 10:56:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:47
60 11:00:14 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
61 11:00:34 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:12:03
62 11:12:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
63 11:13:01 کلیپ پاییز 00:01:40
64 11:14:41 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
65 11:15:01 بزرگ و کوچک - قسمت 1 00:10:28
66 11:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:09
68 11:30:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 11:30:31 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:09:07
70 11:39:38 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
71 11:41:08 شن‌دونه‌ها 00:04:31
72 11:45:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 11:45:55 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
74 11:48:59 اوم نوم 00:01:05
75 11:50:04 وله رگلاژ 00:00:33
76 11:50:37 جشن نماز 00:05:23
77 11:56:00 جشن نماز 00:05:42
78 12:01:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 12:02:02 کلیپ اولی‌ها 00:02:53
80 12:04:55 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
81 12:06:25 باهم‌بازی 00:03:12
82 12:09:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:09:59 ماجراهای سعید 00:04:54
84 12:14:53 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
85 12:15:13 تاتی و طوطو - قسمت 2 00:07:00
86 12:22:13 آرم استیشن توپ 00:00:23
87 12:22:36 دیپ‌داپ 00:02:31
88 12:25:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:11
90 12:29:51 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
91 12:30:11 ماهی بادکنکی - قسمت 15 00:10:59
92 12:41:10 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
93 12:42:40 یاپ یاپس 00:02:15
94 12:44:55 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
95 12:45:15 ماهی فضایی - قسمت 77 00:11:40
96 12:56:55 آرم استیشن روز 00:00:20
97 12:57:15 اوم نوم 00:01:09
98 12:58:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:58:57 آگهی بازرگانی 00:00:47
100 12:59:44 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
101 13:00:04 ماجراهای بهادر - قسمت 23 00:14:53
102 13:14:57 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
103 13:15:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:11:11
104 13:26:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:27:01 آگهی بازرگانی 00:04:01
106 13:31:02 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
107 13:31:22 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 1 00:11:30
108 13:42:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:43:01 دیپ‌داپ 00:02:41
110 13:45:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:46:02 ببعی - قسمت 144 00:08:46
112 13:54:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:39
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
115 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
116 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
117 14:07:25 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
118 14:07:45 گروه نجات رباتیک - قسمت 23 00:21:04
119 14:28:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:29:12 آگهی بازرگانی 00:03:10
121 14:32:22 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
122 14:32:42 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 72 00:22:40
123 14:55:22 تیزر چی چی 00:02:08
124 14:57:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:21
126 15:00:14 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
127 15:00:34 شجاعان - قسمت 2 00:19:02
128 15:19:36 اعلام برنامه 00:00:55
129 15:20:31 تیزر چی چی 00:02:32
130 15:23:03 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
131 15:25:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:56
133 15:30:23 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
134 15:30:43 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 47 00:11:58
135 15:42:41 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
136 15:43:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 49 00:12:37
137 15:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 15:56:01 آگهی بازرگانی 00:04:20
139 16:00:21 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
140 16:00:41 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 8 00:20:36
141 16:21:17 تیزر پف فیلم 00:00:36
142 16:21:53 کلیپ فرمانده 00:05:39
143 16:27:32 ترافیک 00:02:11
144 16:29:43 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
145 16:30:03 فرمانروایان دریایی - قسمت 2 00:11:00
146 16:41:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
147 16:41:39 کلیپ جهادگر 00:02:20
148 16:43:59 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
149 16:45:13 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
150 16:45:33 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 2 00:09:00
151 16:54:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:50
153 16:59:46 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
154 17:00:06 دیجیمون - قسمت 22 00:20:54
155 17:21:00 اعلام برنامه 00:00:55
156 17:21:55 تیزر چی چی 00:02:38
157 17:24:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:24:56 آگهی بازرگانی 00:04:49
159 17:29:45 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
160 17:30:05 نگهبانان شیردل - قسمت 14 00:21:31
161 17:51:36 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:52:26 تیزر چی چی 00:02:32
163 17:54:58 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
164 17:56:59 سبک زندگی 00:02:17
165 17:59:16 وله رگلاژ 00:00:44
166 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
167 18:17:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
168 18:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:29:23 آگهی بازرگانی 00:04:53
170 18:34:16 شامپانزه ها - قسمت 1 00:24:31
171 18:58:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 18:59:14 تیزر پف فیلم 00:00:36
173 18:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
174 19:00:10 مل‌مل-6 - قسمت 45 00:55:32
175 19:55:42 کلیپ اهل راز 00:04:06
176 19:59:48 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
177 20:00:08 گروه نجات رباتیک - قسمت 23 00:21:04
178 20:21:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
179 20:21:39 تیزر چی چی 00:02:38
180 20:24:17 کلیپ فرمانده 00:05:39
181 20:29:56 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
182 20:30:16 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 72 00:22:40
183 20:52:56 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
184 20:53:51 تیزر پف فیلم 00:00:36
185 20:54:27 تیزر آفتابگردون- علم و تحقیق 00:03:04
186 20:57:31 تیزر چی چی 00:02:08
187 20:59:39 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
188 20:59:59 شجاعان - قسمت 2 00:19:02
189 21:19:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
190 21:19:23 شکرستان 00:02:44
191 21:22:07 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
192 21:23:21 کدو بدو 00:01:27
193 21:24:48 تیزر چی چی 00:02:32
194 21:27:20 برنارد 00:03:06
195 21:30:26 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
196 21:32:25 تیزر آفتابگردون- پرسش 00:02:18
197 21:34:43 بسته شبانگاهی - قسمت 19 00:25:15
198 21:59:58 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها