جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:07:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
5 08:08:49 مولانگ 00:03:27
6 08:12:16 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:15:01 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
9 08:15:21 میمونک و فیلی - قسمت 24 00:06:56
10 08:22:17 آنونس مجموعه نون و پنیر و پسته 00:01:30
11 08:23:47 شن‌دونه‌ها 00:04:38
12 08:28:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:28:45 ویژه ماه محرم 00:01:11
14 08:29:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 62 00:08:18
16 08:38:34 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
17 08:40:04 ماموک 00:03:11
18 08:43:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:43:35 بندبندی‌ها 00:01:37
20 08:45:12 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
21 08:45:32 صندوقچه بازی - قسمت 45 00:12:23
22 08:57:55 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:30 اوم نوم 00:01:14
24 08:59:44 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
25 09:00:04 نون و پنیر و پسته - قسمت 11 00:08:10
26 09:08:14 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
27 09:09:44 دیپ‌داپ 00:02:48
28 09:12:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:13:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:15:25 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
31 09:15:45 ماهی فضایی - قسمت 61 00:11:49
32 09:27:34 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:28:19 بندبندی‌ها 00:01:21
34 09:29:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
35 09:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 9 00:13:00
36 09:43:00 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
37 09:44:30 نقاشی کنیم 00:00:48
38 09:45:18 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
39 09:45:38 نیکا و داداشی - قسمت 32 00:10:19
40 09:55:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:56:19 ماجراهای سعید 00:03:25
42 09:59:44 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
43 10:00:04 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 15 00:07:21
44 10:07:25 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
45 10:08:55 ترو ترو 00:02:53
46 10:11:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
47 10:12:12 ماموک 00:03:04
48 10:15:16 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
49 10:15:36 ماجراهای عمو رولی - قسمت 61 00:14:06
50 10:29:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:30:02 ببعی - قسمت 130 00:09:00
52 10:39:02 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:39:37 ماجراهای سعید 00:05:03
54 10:44:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:45:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 4 00:11:37
56 10:56:37 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
57 10:58:07 بندبندی‌ها 00:01:37
58 10:59:44 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
59 11:00:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 16 00:11:37
60 11:11:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 11:12:01 دیپ‌داپ 00:02:55
62 11:14:56 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
63 11:15:16 میمونک و فیلی - قسمت 25 00:06:49
64 11:22:05 اعلام برنامه 00:00:35
65 11:22:40 ماموک 00:03:06
66 11:25:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 11:26:39 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
68 11:30:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 11:30:24 اتل متل یه جنگل - قسمت 63 00:07:44
70 11:38:08 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
71 11:39:38 ترو ترو 00:02:55
72 11:42:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:42:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
74 11:44:53 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
75 11:45:13 صندوقچه بازی - قسمت 46 00:12:20
76 11:57:33 اعلام برنامه 00:00:45
77 11:58:18 بندبندی‌ها 00:01:37
78 11:59:55 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
79 12:00:15 نون و پنیر و پسته - قسمت 12 00:05:35
80 12:05:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 12:06:12 اوم نوم 00:01:08
82 12:07:20 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
83 12:08:50 شن‌دونه‌ها 00:04:26
84 12:13:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:13:36 ویژه ماه محرم 00:01:11
86 12:14:47 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
87 12:15:07 ماهی فضایی - قسمت 62 00:11:46
88 12:26:53 مولانگ 00:03:24
89 12:30:17 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
90 12:30:37 ماجراهای بهادر - قسمت 8 00:11:15
91 12:41:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:42:14 ترو ترو 00:02:55
93 12:45:09 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
94 12:46:39 ماجراهای سعید 00:05:39
95 12:52:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 12:52:38 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
97 12:56:03 وله رگلاژ 00:00:47
98 12:56:50 جشن نماز 00:05:10
99 13:02:00 جشن نماز 00:05:51
100 13:07:51 ویژه ماه محرم 00:01:11
101 13:09:02 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
102 13:10:32 شن‌دونه‌ها 00:04:18
103 13:14:50 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
104 13:15:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:12:59
105 13:28:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 13:30:09 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
107 13:30:29 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 3 00:11:30
108 13:41:59 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
109 13:43:29 بندبندی‌ها 00:01:36
110 13:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:45:25 ببعی - قسمت 129 00:08:46
112 13:54:11 نقاشی کنیم 00:00:54
113 13:55:05 آنونس مجموعه نون و پنیر و پسته 00:01:30
114 13:56:35 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
116 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
117 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:02
118 14:05:35 وله حضرت عباس (ع) 00:00:32
119 14:06:07 تیزر پف فیلم - قبل از سینمایی 00:03:03
120 14:09:10 آرم تایم (سینمایی عاشورائیان) 00:00:25
121 14:09:35 سینمایی عاشورائیان - مسلم ابن عقیل 01:16:01
122 15:25:36 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:02:25
123 15:28:01 کلیپ امیری حسین (ع) 00:01:56
124 15:29:57 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
125 15:30:17 تعمیرکاران - قسمت 13 00:09:21
126 15:39:38 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:08
127 15:40:46 کلیپ سید العطشان 00:04:00
128 15:44:46 وله محرم 00:00:21
129 15:45:07 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
130 15:45:27 پنگوئن ببری - قسمت 18 00:10:50
131 15:56:17 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
132 15:56:40 کلیپ عزیز مادر 00:03:24
133 16:00:04 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
134 16:00:24 سر سفره خدا - قسمت 9 00:51:21
135 16:51:45 آنونس سینمایی نقش و نقاش 00:02:00
136 16:53:45 سبک زندگی 00:01:36
137 16:55:21 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
138 16:55:44 کلیپ نجوم 00:04:07
139 16:59:51 آرم تایم (گروه نجات رباتیک 00:00:20
140 17:00:11 گروه نجات رباتیک - قسمت 17 00:19:35
141 17:19:46 اعلام برنامه 00:00:55
142 17:20:41 اشک و آب 00:04:53
143 17:25:34 کلیپ غریب تشنه 00:04:34
144 17:30:08 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
145 17:30:28 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 66 00:23:47
146 17:54:15 وله آیا می دانید که 00:00:47
147 17:55:02 آنونس سینمایی نقش و نقاش 00:02:00
148 17:57:02 کلیپ شرط وفا 00:02:52
149 17:59:54 وله حضرت عباس (ع) 00:00:25
150 18:00:19 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
151 18:00:39 زنان کوچک - قسمت 30 00:18:44
152 18:19:23 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
153 18:20:29 لذت دانایی 00:05:44
154 18:26:13 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
155 18:26:36 کلیپ آوای رحیل 00:03:41
156 18:30:17 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
157 18:30:37 خوش‌مزه-2 - قسمت 60 00:21:44
158 18:52:21 آنونس سینمایی نقش و نقاش 00:02:00
159 18:54:21 رود رانر 00:05:45
160 19:00:06 آرم تایم (یکی از چهار نفر) 00:00:20
161 19:00:26 یکی از چهار نفر - قسمت 2 00:14:18
162 19:14:44 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
163 19:15:04 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 64 00:12:05
164 19:27:09 کلیپ شعر محتشم 00:02:02
165 19:29:11 وله رگلاژ 00:00:49
166 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
167 19:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
168 19:56:00 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:56:50 کلیپ امام حسین(ع) 00:02:55
170 19:59:45 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
171 20:00:05 سر سفره خدا - قسمت 8 00:45:23
172 20:45:28 آنونس سینمایی نقش و نقاش 00:02:00
173 20:47:28 هیهات مناالذله 00:04:03
174 20:51:31 کلیپ ز کربلا مگو سخن 00:04:38
175 20:56:09 وله امام حسین (ع) 00:00:29
176 20:56:38 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
177 20:57:57 سبک زندگی 00:01:44
178 20:59:41 آرم تایم (زنبورها هرگز نمی خوابند) 00:00:20
179 21:00:01 زنبورها هرگز نمی خوابند - قسمت 2 00:20:32
180 21:20:33 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
181 21:20:56 کلیپ امیری حسین (ع) 00:01:56
182 21:22:52 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:08
183 21:24:00 وله محرم 00:00:20
184 21:24:20 کلیپ حسین (ع) 00:03:14
185 21:27:34 سرزمین نینوا 00:06:11
186 21:33:45 وله شب عاشورا 00:00:29
187 21:34:14 بسته شبانگاهی - قسمت 5 00:26:36
188 22:00:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها