جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:27 مامان گلی - قسمت 1 00:03:24
6 08:10:51 بندبندی‌ها 00:01:21
7 08:12:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:45 آگهی بازرگانی 00:02:11
9 08:14:56 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:16 نقاشی‌نقاشی - قسمت 86 00:14:50
11 08:30:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:39 آگهی بازرگانی 00:02:45
13 08:33:24 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 37 00:05:29
14 08:38:53 مامان گلی - قسمت 2 00:03:50
15 08:42:43 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
16 08:45:08 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
17 08:45:28 دوستان جنگل-4 - قسمت 2 00:06:32
18 08:52:00 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
19 08:53:30 مولانگ 00:02:44
20 08:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:15
22 09:00:02 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:22 داربی و تیگر و پو - قسمت 9 00:12:00
24 09:12:22 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
25 09:13:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
26 09:14:50 آرم تایم (موفی) 00:00:20
27 09:15:10 موفی - قسمت 4 00:04:58
28 09:20:08 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:20:53 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
30 09:23:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:23:32 دیپ‌داپ 00:02:52
32 09:26:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:26:57 آگهی بازرگانی 00:02:47
34 09:29:44 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
35 09:30:04 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 20 00:09:50
36 09:39:54 مامان گلی - قسمت 3 00:04:25
37 09:44:19 نقاشی کنیم 00:00:49
38 09:45:08 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
39 09:45:28 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 36 00:10:06
40 09:55:34 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
41 09:55:56 اوم نوم 00:01:00
42 09:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:11
44 09:59:40 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 71 00:22:09
46 10:22:09 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
47 10:23:39 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
48 10:26:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:26:35 آگهی بازرگانی 00:03:17
50 10:29:52 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
51 10:30:12 ماشین کوکی‌ها - قسمت 8 00:12:04
52 10:42:16 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:42:51 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
54 10:44:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:19 ببعی - قسمت 44 00:09:10
56 10:54:29 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
57 10:55:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:12
59 11:00:12 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
60 11:00:32 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 15 00:08:19
61 11:08:51 مامان گلی - قسمت 4 00:04:00
62 11:12:51 یاپ یاپس 00:02:15
63 11:15:06 آرم تایم (موفی) 00:00:20
64 11:15:26 موفی - قسمت 5 00:04:33
65 11:19:59 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
66 11:21:29 کلیپ شاپرک 00:03:19
67 11:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:41
69 11:30:02 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:22 نقاشی‌نقاشی - قسمت 86 00:14:50
71 11:45:12 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
72 11:45:32 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 38 00:05:30
73 11:51:02 نقاشی کنیم 00:00:55
74 11:51:57 اعلام برنامه 00:00:45
75 11:52:42 باهم‌بازی 00:03:22
76 11:56:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:03
78 11:59:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
79 12:00:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 10 00:11:56
80 12:11:56 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
81 12:13:26 بندبندی‌ها 00:01:21
82 12:14:47 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
83 12:15:07 دهکده شمالی - قسمت 9 00:05:56
84 12:21:03 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
85 12:22:33 ماموک 00:03:00
86 12:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:04
88 12:30:10 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
89 12:30:30 دوستان جنگل-4 - قسمت 3 00:07:59
90 12:38:29 مامان گلی - قسمت 5 00:03:32
91 12:42:01 کلیپ باد 00:02:55
92 12:44:56 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
93 12:45:16 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 35 00:10:48
94 12:56:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
95 12:58:04 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
96 12:59:34 وله رگلاژ 00:00:16
97 12:59:50 جشن نماز 00:05:10
98 13:05:00 جشن نماز 00:05:51
99 13:10:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:11:11 ترو ترو 00:03:37
101 13:14:48 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
102 13:15:08 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 14 00:07:16
103 13:22:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:22:33 اوم نوم 00:01:03
105 13:23:36 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
106 13:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:25:56 آگهی بازرگانی 00:03:25
108 13:29:21 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
109 13:29:41 ماشین کوکی‌ها - قسمت 7 00:12:29
110 13:42:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:42:30 ببعی - قسمت 43 00:09:00
112 13:51:30 مامان گلی - قسمت 6 00:04:29
113 13:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:28
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
116 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
118 14:06:06 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
119 14:06:26 کارآگاه گجت - قسمت 42 00:22:04
120 14:28:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 14:28:53 آگهی بازرگانی 00:04:44
122 14:33:37 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
123 14:33:57 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 2 00:22:58
124 14:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:57:18 آگهی بازرگانی 00:04:02
126 15:01:20 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
127 15:01:40 افسانه سه برادر - قسمت 2 00:22:05
128 15:23:45 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
129 15:24:39 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
130 15:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:26:02 آگهی بازرگانی 00:03:58
132 15:30:00 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
133 15:30:20 باگز خرگوشه - قسمت 7 00:22:03
134 15:52:23 اعلام برنامه 00:00:50
135 15:53:13 کلیپ بسم الله 00:03:33
136 15:56:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 15:57:09 آگهی بازرگانی 00:02:58
138 16:00:07 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:20
139 16:00:27 خانه‌ ما-5 - قسمت 23 00:16:00
140 16:16:27 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
141 16:17:43 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
142 16:19:42 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
143 16:20:03 گروه تحقیق 00:04:14
144 16:24:17 تیزر خوش‌مزه 00:03:29
145 16:27:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 16:28:09 آگهی بازرگانی 00:01:47
147 16:29:56 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
148 16:30:16 ماجراهای پلانکی - قسمت 12 00:08:33
149 16:38:49 آنونس مجموعه باگزخرگوشه 00:01:22
150 16:40:11 برنارد 00:02:51
151 16:43:02 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
152 16:45:09 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
153 16:45:29 رنگ نیرنگ - قسمت 10 00:11:47
154 16:57:16 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
155 16:57:38 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
156 16:58:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:37
158 16:59:40 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
159 17:00:00 فوتبال رباتی - قسمت 31 00:20:03
160 17:20:03 اعلام برنامه 00:00:55
161 17:20:58 نظر شما چیه؟ 00:04:23
162 17:25:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 17:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:12
164 17:29:56 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
165 17:30:16 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 29 00:21:44
166 17:52:00 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
167 17:53:16 کلیپ نهال 00:02:16
168 17:55:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
169 17:55:44 رالف 00:01:08
170 17:56:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 17:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:55
172 18:00:10 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
173 18:00:30 هایـدی - قسمت 31 00:21:38
174 18:22:08 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:23:03 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
176 18:24:11 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
177 18:26:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:26:55 آگهی بازرگانی 00:02:47
179 18:29:42 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
180 18:30:02 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 4 00:18:32
181 18:48:34 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
182 18:48:54 رود رانر 00:03:37
183 18:52:31 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
184 18:53:47 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
185 18:54:47 مزه_طبیعت 00:02:06
186 18:56:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 18:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:52
188 19:00:08 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
189 19:00:28 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 38 00:23:26
190 19:23:54 تیزر خوش‌مزه 00:03:29
191 19:27:23 گنجینه 00:01:08
192 19:28:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 19:28:54 آگهی بازرگانی 00:00:47
194 19:29:41 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
195 19:30:01 دالتون‌ها - قسمت 18 00:20:22
196 19:50:23 اعلام برنامه 00:00:50
197 19:51:13 خال‌خالی 00:03:45
198 19:54:58 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:36
199 19:56:34 لئون 00:02:40
200 19:59:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 19:59:37 آگهی بازرگانی 00:00:38
202 20:00:15 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
203 20:00:35 مهارت‌های زندگی - قسمت 328 00:12:13
204 20:12:48 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچک 00:00:58
205 20:13:46 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
206 20:14:48 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
207 20:15:08 شکرستان - قسمت 29 00:14:21
208 20:29:29 وله رگلاژ 00:00:31
209 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
210 20:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
211 20:57:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:11
213 20:59:34 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
214 20:59:54 خانواده دکتر ارنست - قسمت 38 00:16:24
215 21:16:18 آنونس مجموعه افسانه‌های ملل 00:01:14
216 21:17:32 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
217 21:20:42 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
218 21:21:03 بره ناقلا 00:06:17
219 21:27:20 آنونس مجموعه هایدی 00:01:18
220 21:28:38 تیزر خوش‌مزه 00:03:29
221 21:32:07 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
222 21:33:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
223 21:34:07 آگهی بازرگانی 00:02:47
224 21:36:54 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 8 00:22:46
225 21:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها