جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:03 مامان گلی - قسمت 1 00:03:53
6 08:10:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:11:29 آگهی بازرگانی 00:03:20
8 08:14:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 82 00:13:55
10 08:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:29:37 آگهی بازرگانی 00:02:56
12 08:32:33 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:32:53 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 33 00:05:21
14 08:38:14 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
15 08:39:44 مامان گلی - قسمت 2 00:03:25
16 08:43:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:45:09 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:45:29 ملوچ - قسمت 44 00:08:16
19 08:53:45 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:54:20 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
21 08:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:54
23 09:00:04 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
24 09:00:24 داربی و تیگر و پو - قسمت 5 00:11:32
25 09:11:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:12:16 دیپ‌داپ 00:01:58
27 09:14:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
28 09:15:12 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
29 09:15:32 لامالاما - قسمت 26 00:12:05
30 09:27:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:28:10 آگهی بازرگانی 00:03:40
32 09:31:50 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 16 00:09:38
33 09:41:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:41:37 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
35 09:44:41 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
36 09:45:01 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 32 00:10:34
37 09:55:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:38
39 09:59:46 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
40 10:00:06 مهد‌پویا - قسمت 67 00:24:32
41 10:24:38 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
42 10:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 10:26:41 آگهی بازرگانی 00:03:13
44 10:29:54 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
45 10:30:14 ماشین کوکی‌ها - قسمت 4 00:12:40
46 10:42:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
47 10:43:14 ببعی - قسمت 40 00:08:46
48 10:52:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
49 10:53:30 اوم نوم 00:01:08
50 10:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:40
52 10:59:51 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
53 11:00:11 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 11 00:07:52
54 11:08:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
55 11:09:01 مامان گلی - قسمت 3 00:04:43
56 11:13:44 نقاشی کنیم 00:00:55
57 11:14:39 آرم تایم (موفی) 00:00:20
58 11:14:59 موفی - قسمت 1 00:04:54
59 11:19:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
60 11:20:46 مامان گلی - قسمت 4 00:03:54
61 11:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:25:13 آگهی بازرگانی 00:05:00
63 11:30:13 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
64 11:30:33 نقاشی‌نقاشی - قسمت 82 00:13:55
65 11:44:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
66 11:45:26 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
67 11:45:46 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 34 00:05:07
68 11:50:53 اعلام برنامه 00:00:45
69 11:51:38 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
70 11:55:32 وله روابط عمومی-162 00:00:22
71 11:55:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:29
73 11:59:56 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
74 12:00:16 داربی و تیگر و پو - قسمت 6 00:11:36
75 12:11:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 12:12:12 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 00:02:50
77 12:15:02 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
78 12:15:22 دهکده شمالی - قسمت 5 00:05:31
79 12:20:53 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
80 12:22:23 کلیپ قصه باران 00:02:46
81 12:25:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:34
83 12:30:16 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
84 12:30:36 ملوچ - قسمت 45 00:07:29
85 12:38:05 مامان گلی - قسمت 5 00:03:48
86 12:41:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
87 12:42:51 یاپ یاپس 00:02:15
88 12:45:06 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
89 12:45:26 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 31 00:10:50
90 12:56:16 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
91 12:57:46 حدیث 00:00:18
92 12:58:04 وله رگلاژ 00:00:33
93 12:58:37 جشن نماز 00:05:23
94 13:04:00 جشن نماز 00:05:43
95 13:09:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:10:03 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
97 13:12:29 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
98 13:13:59 نقاشی کنیم 00:00:49
99 13:14:48 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
100 13:15:08 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 10 00:08:05
101 13:23:13 اوم نوم 00:01:09
102 13:24:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:24:55 آگهی بازرگانی 00:03:41
104 13:28:36 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
105 13:28:56 ماشین کوکی‌ها - قسمت 3 00:12:45
106 13:41:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:42:01 ببعی - قسمت 39 00:08:45
108 13:50:46 مامان گلی - قسمت 6 00:04:48
109 13:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:53
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
114 14:07:56 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
115 14:08:16 فوتبال رباتی - قسمت 29 00:21:59
116 14:30:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 14:30:38 آگهی بازرگانی 00:04:48
118 14:35:26 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
119 14:35:46 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 27 00:22:18
120 14:58:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 14:58:27 آگهی بازرگانی 00:03:57
122 15:02:24 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
123 15:02:44 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 2 00:21:50
124 15:24:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:24:57 آگهی بازرگانی 00:04:39
126 15:29:36 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
127 15:29:56 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 19 00:11:53
128 15:41:49 آنونس مجموعه هایدی 00:01:00
129 15:42:49 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
130 15:44:43 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
131 15:45:03 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 19 00:10:40
132 15:55:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:56:06 آگهی بازرگانی 00:04:01
134 16:00:07 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
135 16:00:27 کارآگاه نجار - قسمت 8 00:20:27
136 16:20:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
137 16:21:06 کدو بدو 00:01:47
138 16:22:53 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:20
139 16:24:13 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
140 16:26:35 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
141 16:28:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 16:28:58 آگهی بازرگانی 00:00:44
143 16:29:42 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
144 16:30:02 افسانه‌های ملل - قسمت 19 00:11:20
145 16:41:22 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:36
146 16:42:58 وله روابط عمومی-162 00:00:20
147 16:43:18 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
148 16:44:20 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
149 16:44:40 قصه‌های مثنوی - قسمت 2 00:13:49
150 16:58:29 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
151 16:58:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:59:13 آگهی بازرگانی 00:00:38
153 16:59:51 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
154 17:00:11 ربات‌های مبدل - قسمت 18 00:21:27
155 17:21:38 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:34
156 17:23:12 برنارد 00:02:47
157 17:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:57
159 17:30:19 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
160 17:30:39 پیمان دوستی - قسمت 18 00:20:44
161 17:51:23 اعلام برنامه 00:00:55
162 17:52:18 مزه_طبیعت - قسمت پروانه ها 00:01:56
163 17:54:14 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:12
164 17:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:11
166 18:00:00 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
167 18:00:20 باخانمان - قسمت 20 00:19:36
168 18:19:56 وله روابط عمومی-162 00:00:20
169 18:20:16 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
170 18:21:18 شکرستان 00:02:44
171 18:24:02 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
172 18:26:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:26:25 آگهی بازرگانی 00:03:38
174 18:30:03 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
175 18:30:23 کتاب وحش - قسمت 2 00:20:36
176 18:50:59 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
177 18:52:59 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
178 18:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:30
180 19:00:00 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
181 19:00:20 باگز خرگوشه - قسمت 5 00:19:50
182 19:20:10 اعلام برنامه 00:00:50
183 19:21:00 تیزر ترک 00:03:40
184 19:24:40 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
185 19:26:40 وله روابط عمومی-162 00:00:20
186 19:27:00 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
187 19:28:16 ترافیک 00:02:11
188 19:30:27 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
189 19:30:47 خانه ما-5 - قسمت 21 00:16:20
190 19:47:07 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:04
191 19:48:11 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
192 19:50:33 گروه تحقیق 00:04:40
193 19:55:13 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
194 19:56:13 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 19:56:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:25
196 19:59:55 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
197 20:00:15 ماجراهای پلانکی - قسمت 10 00:08:07
198 20:08:22 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
199 20:10:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 20:10:39 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
201 20:11:41 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:12:04 آگهی بازرگانی 00:02:57
203 20:15:01 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
204 20:15:21 رنگ نیرنگ - قسمت 8 00:12:08
205 20:27:29 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
206 20:28:54 وله رگلاژ 00:01:06
207 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
208 20:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
209 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
210 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:29
211 21:03:52 هایـدی - قسمت 29 00:20:47
212 21:24:39 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
213 21:24:49 سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید 00:01:50
214 21:26:39 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
215 21:28:39 تیزر خوش‌مزه 00:03:25
216 21:32:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
217 21:32:27 آگهی بازرگانی 00:03:20
218 21:35:47 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 262 00:24:07
219 21:59:54 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها