جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:57 مامان گلی - قسمت 1 00:04:19
6 08:11:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:11:49 آگهی بازرگانی 00:03:19
8 08:15:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 81 00:14:40
10 08:30:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:30:41 آگهی بازرگانی 00:02:55
12 08:33:36 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:33:56 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 32 00:05:35
14 08:39:31 مامان گلی - قسمت 2 00:04:48
15 08:44:19 نقاشی کنیم 00:00:50
16 08:45:09 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
17 08:45:29 ملوچ - قسمت 43 00:08:31
18 08:54:00 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
19 08:55:30 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
20 08:56:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:54
22 08:59:55 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:15 داربی و تیگر و پو - قسمت 4 00:11:39
24 09:11:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 09:12:14 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
26 09:14:40 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
27 09:15:00 لامالاما - قسمت 25 00:11:54
28 09:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 09:27:27 آگهی بازرگانی 00:03:02
30 09:30:29 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
31 09:30:49 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 15 00:10:14
32 09:41:03 مامان گلی - قسمت 3 00:04:14
33 09:45:17 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
34 09:45:37 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 31 00:10:50
35 09:56:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:45
37 10:00:45 مهد‌پویا - قسمت 66 00:24:24
38 10:25:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
39 10:26:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 10:26:40 آگهی بازرگانی 00:03:29
41 10:30:09 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
42 10:30:29 ماشین کوکی‌ها - قسمت 3 00:12:45
43 10:43:14 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:43:49 بندبندی‌ها 00:01:21
45 10:45:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
46 10:45:30 ببعی - قسمت 39 00:08:54
47 10:54:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:56
49 10:59:53 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
50 11:00:13 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 10 00:08:05
51 11:08:18 مامان گلی - قسمت 4 00:04:39
52 11:12:57 کلیپ ماهی-2 00:02:10
53 11:15:07 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
54 11:15:27 لامالاما - قسمت 26 00:12:05
55 11:27:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 11:28:05 آگهی بازرگانی 00:04:35
57 11:32:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
58 11:33:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 81 00:14:40
59 11:47:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
60 11:48:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 33 00:05:21
61 11:53:21 اعلام برنامه 00:00:45
62 11:54:06 کلیپ پروانه 00:02:15
63 11:56:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:21
65 12:00:15 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
66 12:00:35 داربی و تیگر و پو - قسمت 5 00:11:32
67 12:12:07 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
68 12:13:37 اوم نوم 00:01:07
69 12:14:44 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
70 12:15:04 دهکده شمالی - قسمت 4 00:05:55
71 12:20:59 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
72 12:22:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 12:24:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 12:25:02 آگهی بازرگانی 00:04:54
75 12:29:56 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
76 12:30:16 ملوچ - قسمت 44 00:08:16
77 12:38:32 مامان گلی - قسمت 5 00:04:58
78 12:43:30 بندبندی‌ها 00:01:21
79 12:44:51 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
80 12:45:11 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 30 00:10:05
81 12:55:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:55:36 اوم نوم 00:01:09
83 12:56:45 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
84 12:58:15 وله رگلاژ 00:00:35
85 12:58:50 جشن نماز 00:05:10
86 13:04:00 جشن نماز 00:05:51
87 13:09:51 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
88 13:11:21 باهم‌بازی 00:03:00
89 13:14:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:14:30 نقاشی کنیم 00:00:49
91 13:15:19 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
92 13:15:39 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 9 00:06:49
93 13:22:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
94 13:23:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
95 13:23:59 آگهی بازرگانی 00:04:56
96 13:28:55 ماشین کوکی‌ها - قسمت 2 00:12:45
97 13:41:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
98 13:42:00 ببعی - قسمت 38 00:08:25
99 13:50:25 مامان گلی - قسمت 6 00:04:33
100 13:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:29
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
103 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
104 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
105 14:06:06 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
106 14:06:26 ربات‌های مبدل - قسمت 17 00:20:59
107 14:27:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
108 14:27:48 آگهی بازرگانی 00:04:51
109 14:32:39 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
110 14:32:59 پیمان دوستی - قسمت 17 00:20:04
111 14:53:03 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
112 14:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 14:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:46
114 14:59:49 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
115 15:00:09 کتاب وحش - قسمت 1 00:20:53
116 15:21:02 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
117 15:22:18 شکرستان 00:02:05
118 15:24:23 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
119 15:24:45 دزد ناشی 00:01:30
120 15:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 15:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:23
122 15:30:01 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
123 15:30:21 باگز خرگوشه - قسمت 5 00:19:50
124 15:50:11 اعلام برنامه 00:00:50
125 15:51:01 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
126 15:52:01 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
127 15:54:01 رالف 00:01:06
128 15:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:10
130 15:59:40 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
131 16:00:00 خانه ما-5 - قسمت 32 00:16:20
132 16:16:20 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
133 16:18:20 گروه تحقیق 00:04:11
134 16:22:31 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
135 16:23:47 مزه_خلاقیت - قسمت سبد-1 00:02:08
136 16:25:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
137 16:26:05 برنارد 00:03:05
138 16:29:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 16:29:33 آگهی بازرگانی 00:00:32
140 16:30:05 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
141 16:30:25 ماجراهای پلانکی - قسمت 10 00:08:07
142 16:38:32 مورف 00:01:42
143 16:40:14 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
144 16:41:36 مزه_طبیعت - قسمت پرنده 00:01:58
145 16:43:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 16:43:56 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
147 16:44:56 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
148 16:45:16 رنگ نیرنگ - قسمت 8 00:12:08
149 16:57:24 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:00:58
150 16:58:22 کدو بدو 00:01:27
151 16:59:49 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
152 17:00:09 فوتبال رباتی - قسمت 29 00:21:59
153 17:22:08 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
154 17:23:02 تیزر خوش‌مزه 00:03:32
155 17:26:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:26:57 آگهی بازرگانی 00:03:13
157 17:30:10 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
158 17:30:30 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 27 00:22:18
159 17:52:48 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:53:38 شکرستان 00:01:38
161 17:55:16 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
162 17:56:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 17:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:02
164 17:59:54 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
165 18:00:14 هایـدی - قسمت 29 00:20:47
166 18:21:01 اعلام برنامه 00:00:55
167 18:21:56 گنجینه 00:01:01
168 18:22:57 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
169 18:24:57 رالف 00:01:08
170 18:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:39
172 18:30:07 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
173 18:30:27 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 2 00:21:50
174 18:52:17 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 00:01:12
175 18:53:29 سبک زندگی 00:01:14
176 18:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:37
178 18:59:43 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
179 19:00:03 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 18 00:11:56
180 19:11:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
181 19:12:19 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
182 19:14:41 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
183 19:15:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 8 00:12:05
184 19:27:06 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
185 19:29:06 دزد ناشی 00:01:09
186 19:30:15 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
187 19:30:35 کارآگاه نجار - قسمت 7 00:21:07
188 19:51:42 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
189 19:52:04 بره ناقلا 00:04:48
190 19:56:52 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
191 19:58:40 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
192 19:59:40 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
193 20:00:00 افسانه‌های ملل - قسمت 18 00:11:20
194 20:11:20 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
195 20:13:20 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
196 20:15:10 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
197 20:15:30 قصه‌های مثنوی - قسمت 1 00:13:01
198 20:28:31 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:00:58
199 20:29:29 وله رگلاژ 00:00:31
200 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
201 20:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
202 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:02
204 21:02:25 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
205 21:02:45 باخانمان - قسمت 19 00:22:02
206 21:24:47 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
207 21:26:47 کلیپ یا رب 00:02:55
208 21:29:42 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:00:58
209 21:30:40 تیزر خوش‌مزه 00:03:32
210 21:34:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
211 21:34:35 آگهی بازرگانی 00:03:19
212 21:37:54 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 3 00:21:58
213 21:59:52 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها