جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:28
5 08:07:34 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:08:19 مامان گلی - قسمت 1 00:03:26
7 08:11:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:18 آگهی بازرگانی 00:02:55
9 08:15:13 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:33 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:05
11 08:29:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:11 آگهی بازرگانی 00:03:19
13 08:33:30 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:33:50 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 28 00:05:29
15 08:39:19 وله عید فطر 00:00:28
16 08:39:47 تیزرمجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
17 08:41:03 کلیپ گربه ملوس 00:03:12
18 08:44:15 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:45:13 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
20 08:45:33 ملوچ - قسمت 39 00:08:30
21 08:54:03 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:54:23 کاردستی‌های مهدپویا-گلابی 00:02:01
23 08:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:56:57 آگهی بازرگانی 00:02:54
25 08:59:51 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:11 دوست ما رمی خرسه - قسمت 51 00:06:29
27 09:06:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
28 09:07:02 مامان گلی - قسمت 2 00:04:33
29 09:11:35 نقاشی کنیم 00:00:53
30 09:12:28 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
31 09:14:54 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
32 09:15:14 لامالاما - قسمت 21 00:12:03
33 09:27:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:27:50 آگهی بازرگانی 00:03:30
35 09:31:20 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
36 09:31:40 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 11 00:06:36
37 09:38:16 اوم نوم 00:01:05
38 09:39:21 مامان گلی - قسمت 3 00:04:35
39 09:43:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:44:54 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:14 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 27 00:11:04
42 09:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:32
44 10:00:23 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:43 مهد‌پویا - قسمت 62 00:23:32
46 10:24:15 وله عید فطر 00:00:28
47 10:24:43 نقاشی کنیم 00:00:47
48 10:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:26:03 آگهی بازرگانی 00:04:17
50 10:30:20 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:30:40 صندوقچه بازی - قسمت 23 00:13:07
52 10:43:47 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
53 10:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:45:12 ببعی - قسمت 35 00:08:39
55 10:53:51 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
56 10:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:41
58 11:00:21 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
59 11:00:41 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 6 00:08:26
60 11:09:07 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
61 11:10:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
62 11:12:37 وله عید فطر 00:00:28
63 11:13:05 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
64 11:15:24 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
65 11:15:44 لامالاما - قسمت 22 00:12:05
66 11:27:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:28:22 آگهی بازرگانی 00:04:41
68 11:33:03 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
69 11:33:23 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:05
70 11:47:28 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
71 11:47:48 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 29 00:05:34
72 11:53:22 وله عید فطر 00:00:28
73 11:53:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
74 11:54:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:40
76 12:00:01 آرم تایم (داربی و تیگر و پو 00:00:20
77 12:00:21 داربی و تیگر و پو - قسمت 1 00:11:42
78 12:12:03 مامان گلی - قسمت 4 00:03:41
79 12:15:44 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
80 12:16:04 قصه‌های ریرا - قسمت 62 00:10:12
81 12:26:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:26:49 آگهی بازرگانی 00:04:47
83 12:31:36 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
84 12:31:56 ملوچ - قسمت 40 00:07:37
85 12:39:33 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
86 12:41:03 مامان گلی - قسمت 5 00:03:46
87 12:44:49 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
88 12:45:09 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 26 00:11:06
89 12:56:15 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
90 12:57:45 وله رگلاژ 00:00:49
91 12:58:34 جشن نماز 00:04:26
92 13:03:00 جشن نماز 00:05:47
93 13:08:47 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
94 13:10:03 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
95 13:12:20 وله عید فطر 00:00:28
96 13:12:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
97 13:13:46 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
98 13:14:06 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 5 00:07:56
99 13:22:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 13:22:35 آگهی بازرگانی 00:04:51
101 13:27:26 صندوقچه بازی - قسمت 22 00:13:39
102 13:41:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
103 13:41:25 ببعی - قسمت 34 00:09:06
104 13:50:31 مامان گلی - قسمت 6 00:04:29
105 13:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:27
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
110 14:07:32 آرم تایم (سینمایی پا کوچولو) 00:00:25
111 14:07:57 سینمایی پاکوچولو 01:19:23
112 15:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 15:27:43 آگهی بازرگانی 00:04:37
114 15:32:20 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 35 00:23:57
115 15:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
116 15:56:40 آگهی بازرگانی 00:04:36
117 16:01:16 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
118 16:01:36 سر سفره خدا-4 - قسمت ویژه عید فطر 01:20:00
119 17:21:36 کلیپ عید 00:03:13
120 17:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 17:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:53
122 17:30:05 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
123 17:30:25 بچه رئیس - قسمت 13 00:21:54
124 17:52:19 وله عید فطر 00:00:35
125 17:52:54 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
126 17:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 17:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:17
128 17:59:34 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
129 17:59:54 خانواده دکتر ارنست - قسمت 35 00:21:58
130 18:21:52 آرم استیشن عید 00:00:17
131 18:22:09 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
132 18:23:56 آنونس مجموعه خانواده من 00:00:53
133 18:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 18:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:38
135 18:29:50 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
136 18:30:10 پهلوانان-4 - قسمت 17 00:33:29
137 19:03:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 19:04:02 آگهی بازرگانی 00:04:37
139 19:08:39 آرم تایم (باگزخرگوشه) 00:00:20
140 19:08:59 باگز خرگوشه 00:20:45
141 19:29:44 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
142 19:30:04 فوتبال رباتی 00:21:17
143 19:51:21 وله عید فطر 00:00:25
144 19:51:46 کدو بدو 00:01:32
145 19:53:18 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
146 19:54:42 کلیپ عید سعید فطر 00:05:23
147 20:00:05 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
148 20:00:25 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 25 00:22:09
149 20:22:34 وله عید فطر 00:00:35
150 20:23:09 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:39
151 20:26:48 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
152 20:28:48 وله رگلاژ 00:01:12
153 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
154 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:00
155 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:27
157 21:03:50 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
158 21:04:10 هایدی - قسمت 27 00:19:14
159 21:23:24 آرم استیشن عید 00:00:17
160 21:23:41 کلیپ عید سعید فطر 00:05:23
161 21:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 21:29:27 آگهی بازرگانی 00:03:24
163 21:32:51 بسته شبانگاهی - قسمت 257 00:26:22
164 21:59:13 شب بخیر بچه‌ها 00:01:47


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها