جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:17
5 08:06:59 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:07:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
7 08:08:42 مامان گلی - قسمت 1 00:04:45
8 08:13:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:14:00 آگهی بازرگانی 00:00:58
10 08:14:58 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:18 نقاشی‌نقاشی - قسمت 40 00:14:29
12 08:29:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:30:20 آگهی بازرگانی 00:01:40
14 08:32:00 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:32:20 کندویی‌ها - قسمت 67 00:07:06
16 08:39:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:39:52 مامان گلی - قسمت 2 00:04:48
18 08:44:40 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
19 08:45:00 ملوچ - قسمت 3 00:06:41
20 08:51:41 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
21 08:53:11 مولانگ 00:03:25
22 08:56:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
23 08:57:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:40
25 08:59:47 آرم تایم(دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:07 دوست ما رمی خرسه - قسمت 14 00:05:52
27 09:05:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:06:19 مامان گلی - قسمت 3 00:04:40
29 09:10:59 نقاشی کنیم 00:00:48
30 09:11:47 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
31 09:14:45 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:05 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 41 00:06:33
33 09:21:38 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:23 ترو ترو 00:03:33
35 09:25:56 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:26:18 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
37 09:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:21 آگهی بازرگانی 00:01:40
39 09:30:01 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
40 09:30:21 موچولوها - قسمت 25 00:09:10
41 09:39:31 مامان گلی - قسمت 4 00:04:31
42 09:44:02 نقاشی کنیم 00:00:46
43 09:44:48 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
44 09:45:08 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 19 00:10:45
45 09:55:53 کلیپ توپ 00:02:19
46 09:58:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:58:45 آگهی بازرگانی 00:00:58
48 09:59:43 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
49 10:00:03 مهد‌پویا - قسمت 25 00:24:03
50 10:24:06 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
51 10:25:36 یاپ یاپس 00:02:10
52 10:27:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:28:19 آگهی بازرگانی 00:01:28
54 10:29:47 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
55 10:30:07 ماشین کوچولوها - قسمت 4 00:07:04
56 10:37:11 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:37:46 اوم نوم 00:00:55
58 10:38:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
59 10:39:39 ماجراهای سعید 00:05:03
60 10:44:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
61 10:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 25 00:09:09
62 10:54:11 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
63 10:55:41 کلیپ ماهی 00:02:10
64 10:57:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:18
66 10:59:42 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:02 خدا چه آفریده-3 - قسمت 25 00:12:10
68 11:12:12 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
69 11:13:42 نقاشی کنیم 00:01:00
70 11:14:42 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
71 11:15:02 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 43 00:07:04
72 11:22:06 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:22:41 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
74 11:24:11 دیپ‌داپ 00:02:41
75 11:26:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 11:27:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:28:23 آگهی بازرگانی 00:01:18
78 11:29:41 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 41 00:14:26
80 11:44:27 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
81 11:44:47 کندویی‌ها - قسمت 68 00:07:08
82 11:51:55 اعلام برنامه 00:00:45
83 11:52:40 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-4 00:01:27
84 11:54:07 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
85 11:55:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:30
87 11:59:40 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 15 00:06:09
89 12:06:09 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
90 12:07:39 مامان گلی - قسمت 5 00:04:14
91 12:11:53 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
92 12:14:57 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:17 قصه‌های ریرا - قسمت 25 00:08:48
94 12:24:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:25:03 یاپ یاپس 00:02:15
96 12:27:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:27:51 آگهی بازرگانی 00:02:00
98 12:29:51 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
99 12:30:11 ملوچ - قسمت 4 00:08:13
100 12:38:24 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
101 12:39:54 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-2 00:04:28
102 12:44:22 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
103 12:44:42 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 18 00:11:08
104 12:55:50 وله رگلاژ 00:00:47
105 12:56:37 جشن نماز 00:05:23
106 13:02:00 جشن نماز 00:05:42
107 13:07:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:08:02 مولانگ 00:03:27
109 13:11:29 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
110 13:15:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:15:21 خدا چه آفریده-3 - قسمت 24 00:11:53
112 13:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:27:47 آگهی بازرگانی 00:02:00
114 13:29:47 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
115 13:30:07 ماشین کوچولوها - قسمت 3 00:07:04
116 13:37:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
117 13:38:09 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
118 13:39:39 ماموک 00:02:58
119 13:42:37 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
120 13:42:57 اتل متل یه جنگل - قسمت 24 00:08:46
121 13:51:43 مامان گلی - قسمت 6 00:04:39
122 13:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
125 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
127 14:06:52 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:25
128 14:07:17 فوتبال رباتی - قسمت 11 00:20:19
129 14:27:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:27:59 آگهی بازرگانی 00:04:02
131 14:32:01 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
132 14:32:21 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 6 00:22:21
133 14:54:42 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
134 14:56:04 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
135 14:57:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:20
136 14:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:07
137 14:59:43 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
138 15:00:03 خوش‌مزه-1 - قسمت 7 00:14:42
139 15:14:45 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
140 15:15:05 پند پارسی - قسمت 24 00:10:46
141 15:25:51 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
142 15:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:20
143 15:27:10 آگهی بازرگانی 00:03:09
144 15:30:19 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
145 15:30:39 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 8 00:11:38
146 15:42:17 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
147 15:42:37 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 8 00:12:28
148 15:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:36
150 16:00:04 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
151 16:00:24 کارآگاه نجار - قسمت 6 00:19:00
152 16:19:24 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
153 16:20:24 گروه تحقیق 00:05:11
154 16:25:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 1 00:00:36
155 16:26:11 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
156 16:27:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:27:57 آگهی بازرگانی 00:01:50
158 16:29:47 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
159 16:30:07 افسانه‌های ملل - قسمت 17 00:11:21
160 16:41:28 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
161 16:42:27 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
162 16:42:47 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:27
163 16:57:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 16:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:07
165 16:59:44 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
166 17:00:04 ربات‌های مبدل - قسمت 6 00:20:23
167 17:20:27 تیرر بارکد 626 00:04:08
168 17:24:35 موسیقی فیلم عصر یخبندان-3 00:01:47
169 17:26:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 17:26:45 آگهی بازرگانی 00:03:02
171 17:29:47 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
172 17:30:07 پیمان دوستی - قسمت 6 00:22:14
173 17:52:21 اعلام برنامه 00:00:50
174 17:53:11 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:07
175 17:55:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 17:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:18
177 17:59:59 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
178 18:00:19 باخانمان - قسمت 8 00:20:20
179 18:20:39 اعلام برنامه 00:00:55
180 18:21:34 لذت دانایی 00:05:46
181 18:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 18:27:43 آگهی بازرگانی 00:02:20
183 18:30:03 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
184 18:30:23 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 99 00:21:52
185 18:52:15 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
186 18:53:15 برنارد 00:03:10
187 18:56:25 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
188 18:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 18:57:56 آگهی بازرگانی 00:01:47
190 18:59:43 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
191 19:00:03 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 8 00:21:07
192 19:21:10 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:11
193 19:22:21 مزه_طبیعت - قسمت نهنگ 00:02:00
194 19:24:21 تیزر خوش‌مزه 00:03:40
195 19:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 19:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:52
197 19:30:16 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
198 19:30:36 فوتبال رباتی - قسمت 11 00:20:19
199 19:50:55 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:30
200 19:52:25 خال‌خالی 00:03:45
201 19:56:10 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:07
202 19:57:17 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
203 19:58:27 وله رگلاژ 00:01:33
204 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
205 20:09:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:00
206 20:30:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
207 20:30:10 آگهی بازرگانی 00:03:05
208 20:33:15 مل‌مل-4 - قسمت 40 00:55:31
209 21:28:46 آگهی بازرگانی 00:04:23
210 21:33:09 بسته شبانگاهی - قسمت 212 00:26:50
211 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها