جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:22
5 08:08:49 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:09 مامان گلی - قسمت 1 00:03:02
7 08:12:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
9 08:13:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:27 آگهی بازرگانی 00:00:54
11 08:15:21 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:41 نقاشی‌نقاشی - قسمت 35 00:14:12
13 08:29:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:30:26 آگهی بازرگانی 00:00:42
15 08:31:08 کندویی‌ها - قسمت 62 00:05:37
16 08:36:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:37:05 کلیپ دو دوست 00:02:38
18 08:39:43 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
19 08:41:13 مامان گلی - قسمت 2 00:03:28
20 08:44:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
21 08:45:01 نقاش کوچولو - قسمت 123 00:10:31
22 08:55:32 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:07 دیپ‌داپ 00:02:31
24 08:58:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:38
26 08:59:49 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
27 09:00:09 دوست ما رمی خرسه - قسمت 9 00:06:17
28 09:06:26 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
29 09:07:56 مامان گلی - قسمت 3 00:04:54
30 09:12:50 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
31 09:14:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
32 09:15:18 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:38 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 37 00:07:08
34 09:22:46 آرم استیشن روز 00:00:20
35 09:23:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
36 09:25:06 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:25:51 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
38 09:28:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:28:59 آگهی بازرگانی 00:00:49
40 09:29:48 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
41 09:30:08 موچولوها - قسمت 20 00:09:55
42 09:40:03 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
43 09:41:33 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
44 09:44:03 اوم نوم 00:01:08
45 09:45:11 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
46 09:45:31 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 14 00:10:54
47 09:56:25 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
48 09:58:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:32
50 09:59:56 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:16 مهد‌پویا - قسمت 20 00:22:40
52 10:22:56 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
53 10:24:26 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:25:24 کلیپ شادی 00:02:35
55 10:27:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:28:32 آگهی بازرگانی 00:01:09
57 10:29:41 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
58 10:30:01 واندا و فضایی - قسمت 38 00:09:55
59 10:39:56 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:40:31 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
61 10:42:54 یاپ یاپس 00:02:02
62 10:44:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 10:45:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:17
64 10:53:33 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
65 10:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:58:00 آگهی بازرگانی 00:01:55
67 10:59:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:15 خدا چه آفریده-3 - قسمت 20 00:12:00
69 11:12:15 آرم استیشن توپ 00:00:23
70 11:12:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 11:14:38 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
72 11:14:58 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 38 00:07:13
73 11:22:11 آرم استیشن روز 00:00:20
74 11:22:31 کاردستی‌های مهدپویا-انگور 00:03:22
75 11:25:53 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:26:28 یاپ یاپس 00:02:10
77 11:28:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:29:11 آگهی بازرگانی 00:00:32
79 11:29:43 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 36 00:14:39
81 11:44:42 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
82 11:45:02 کندویی‌ها - قسمت 63 00:07:10
83 11:52:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
84 11:53:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
85 11:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:26
87 11:59:58 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:18 دوست ما رمی خرسه - قسمت 10 00:06:07
89 12:06:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:07:18 مولانگ 00:02:45
91 12:10:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:10:19 مامان گلی - قسمت 4 00:04:47
93 12:15:06 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:26 قصه‌های ریرا - قسمت 20 00:10:38
95 12:26:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:26:37 آگهی بازرگانی 00:03:13
97 12:29:50 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
98 12:30:10 نقاش کوچولو - قسمت 124 00:10:44
99 12:40:54 مامان گلی - قسمت 5 00:04:31
100 12:45:25 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
101 12:45:45 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 13 00:10:38
102 12:56:23 وله رگلاژ 00:01:11
103 12:57:34 جشن نماز 00:04:26
104 13:02:00 جشن نماز 00:05:47
105 13:07:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
106 13:08:11 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:26
107 13:09:37 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
108 13:11:07 ترو ترو 00:03:36
109 13:14:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:15:03 خدا چه آفریده-3 - قسمت 19 00:12:48
111 13:27:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:58
113 13:30:22 واندا و فضایی - قسمت 37 00:09:55
114 13:40:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:40:26 مولانگ 00:03:20
116 13:43:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
117 13:44:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:08:32
118 13:52:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
119 13:52:58 مامان گلی - قسمت 6 00:03:57
120 13:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:32
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
125 14:09:50 آرم تایم (سینمایی سامرا) 00:00:25
126 14:10:15 سینمایی سامرا 01:13:43
127 15:23:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
128 15:24:36 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
129 15:25:48 وله روابط عمومی-162 00:00:20
130 15:26:08 سبک زندگی 00:01:02
131 15:27:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:27:33 آگهی بازرگانی 00:02:13
133 15:29:46 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
134 15:30:06 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 25 00:23:49
135 15:53:55 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
136 15:54:55 آنونس مجموعه هایدی 00:01:14
137 15:56:09 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
138 15:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:33
140 16:00:17 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
141 16:00:37 دورت بگردم ایران 00:22:43
142 16:23:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
143 16:23:47 تیزر به همین سادگی 00:02:40
144 16:26:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:26:50 آگهی بازرگانی 00:02:13
146 16:29:03 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
147 16:29:23 مهارت‌های زندگی - قسمت 324 00:13:48
148 16:43:11 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
149 16:43:31 شکرستان - قسمت 25 00:13:52
150 16:57:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 16:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:01
152 16:59:47 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
153 17:00:07 کارآگاه گجت - قسمت 27 00:20:25
154 17:20:32 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
155 17:21:10 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
156 17:22:22 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
157 17:23:35 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:50
158 17:27:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:27:48 آگهی بازرگانی 00:02:04
160 17:29:52 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
161 17:30:12 بچه رئیس - قسمت 1 00:22:31
162 17:52:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
163 17:53:19 آنونس سینمایی هواپیماها-2 00:02:00
164 17:55:19 کلیپ کتاب- صرفه‌جویی 00:03:20
165 17:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 17:59:02 آگهی بازرگانی 00:01:05
167 18:00:07 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
168 18:00:27 خانواده دکتر ارنست - قسمت 23 00:23:31
169 18:23:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 18:24:20 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
171 18:25:43 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
172 18:26:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:27:18 آگهی بازرگانی 00:02:36
174 18:29:54 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
175 18:30:14 پهلوانان-4 - قسمت 5 00:31:36
176 19:01:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 19:02:13 آگهی بازرگانی 00:03:30
178 19:05:43 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
179 19:06:03 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 9 00:22:23
180 19:28:26 آگهی بازرگانی 00:02:37
181 19:31:03 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:20:32
182 19:51:35 آنونس مجموعه یک‌‌‌دو‌سه‌خنده 00:00:55
183 19:52:30 پاندای کونگ‌فو کار-3 00:01:47
184 19:54:17 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
185 19:55:17 آنونس سینمایی سینمایی هواپیماها-2 00:02:00
186 19:57:17 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
187 19:58:17 وله رگلاژ 00:01:43
188 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
189 20:05:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
190 20:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:29:23 آگهی بازرگانی 00:01:02
192 20:30:25 مل‌مل-4 00:55:23
193 21:25:48 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
194 21:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 21:27:11 آگهی بازرگانی 00:04:02
196 21:31:13 بسته شبانگاهی - قسمت 215 00:28:45
197 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها