جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:24
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 مامان گلی - قسمت 1 00:04:30
7 08:11:32 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:50 آگهی بازرگانی 00:02:00
10 08:14:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 34 00:14:28
12 08:29:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:30:11 آگهی بازرگانی 00:02:11
14 08:32:22 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:32:42 کندویی‌ها - قسمت 61 00:07:36
16 08:40:18 مامان گلی - قسمت 2 00:04:33
17 08:44:51 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:11 نقاش کوچولو - قسمت 122 00:10:37
19 08:55:48 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:56:23 اوم نوم 00:00:55
21 08:57:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
22 08:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:31
24 09:00:20 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
25 09:00:40 دوست ما رمی خرسه - قسمت 8 00:06:27
26 09:07:07 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
27 09:08:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 09:10:37 مامان گلی - قسمت 3 00:04:30
29 09:15:07 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:27 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 26 00:06:40
31 09:22:07 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:52 کلیپ پروانه 00:02:15
33 09:25:07 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
34 09:26:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
35 09:27:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:28:08 آگهی بازرگانی 00:02:08
37 09:30:16 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:36 موچولوها - قسمت 19 00:09:47
39 09:40:23 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
40 09:41:53 ترو ترو 00:03:11
41 09:45:04 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
42 09:45:24 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 13 00:10:38
43 09:56:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
44 09:57:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:57:33 آگهی بازرگانی 00:02:13
46 09:59:46 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
47 10:00:06 مهد‌پویا - قسمت 19 00:22:57
48 10:23:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
49 10:23:56 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
50 10:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:27:33 آگهی بازرگانی 00:02:20
52 10:29:53 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
53 10:30:13 واندا و فضایی - قسمت 37 00:09:55
54 10:40:08 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:40:43 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
56 10:43:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
57 10:44:39 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
58 10:44:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:08:32
59 10:53:31 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
60 10:55:01 دیپ‌داپ 00:01:58
61 10:56:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:57:32 آگهی بازرگانی 00:02:21
63 10:59:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:13 خدا چه آفریده-3 - قسمت 19 00:12:48
65 11:13:01 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
66 11:14:31 نقاشی کنیم 00:00:46
67 11:15:17 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
68 11:15:37 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 37 00:07:08
69 11:22:45 اعلام برنامه 00:00:35
70 11:23:20 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
71 11:25:25 کلیپ نمره بیست 00:01:52
72 11:27:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:27:50 آگهی بازرگانی 00:02:00
74 11:29:50 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
75 11:30:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 35 00:14:12
76 11:44:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
77 11:45:20 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
78 11:45:40 کندویی‌ها - قسمت 62 00:05:37
79 11:51:17 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
80 11:52:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
81 11:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:36
83 11:59:56 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:16 دوست ما رمی خرسه - قسمت 8 00:06:17
85 12:06:33 مامان گلی - قسمت 4 00:03:37
86 12:10:10 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
87 12:11:40 نقاشی کنیم 00:00:50
88 12:12:30 کلیپ توپ 00:02:19
89 12:14:49 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:09 قصه‌های ریرا - قسمت 18 00:10:31
91 12:25:40 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:49
92 12:27:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
93 12:28:02 آگهی بازرگانی 00:01:54
94 12:29:56 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
95 12:30:16 نقاش کوچولو - قسمت 123 00:10:31
96 12:40:47 مامان گلی - قسمت 5 00:04:26
97 12:45:13 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
98 12:45:33 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 12 00:10:44
99 12:56:17 وله رگلاژ 00:00:19
100 12:56:36 جشن نماز 00:06:24
101 13:03:00 جشن نماز 00:05:42
102 13:08:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:09:02 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
104 13:12:45 یاپ یاپس 00:02:15
105 13:15:00 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:15:20 خدا چه آفریده-3 - قسمت 18 00:11:58
107 13:27:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:27:51 آگهی بازرگانی 00:02:34
109 13:30:25 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
110 13:30:45 واندا و فضایی - قسمت 36 00:09:39
111 13:40:24 کلیپ‌های مهدپویا- ساعت-1 00:01:59
112 13:42:23 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
113 13:42:43 اتل متل یه جنگل - قسمت 18 00:08:25
114 13:51:08 مامان گلی - قسمت 6 00:04:17
115 13:55:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:02
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
120 14:06:21 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
121 14:06:41 ربات‌های مبدل - قسمت 4 00:20:14
122 14:26:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:27:18 آگهی بازرگانی 00:02:28
124 14:29:46 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
125 14:30:06 پیمان دوستی - قسمت 4 00:22:19
126 14:52:25 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
127 14:53:24 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
128 14:54:24 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
129 14:55:36 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:55
131 14:59:54 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
132 15:00:14 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 97 00:22:46
133 15:23:00 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:23:55 تیزر اخراجی‌ها 00:03:00
135 15:26:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:27:18 آگهی بازرگانی 00:02:53
137 15:30:11 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
138 15:30:31 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 9 00:22:23
139 15:52:54 آنونس مجموعه هایـدی 00:01:14
140 15:54:08 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
141 15:55:31 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
142 15:55:41 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
143 15:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 15:57:03 آگهی بازرگانی 00:02:53
145 15:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
146 16:00:16 مل‌مل-4 - قسمت 38 00:55:00
147 16:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 16:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:22
149 17:00:01 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
150 17:00:21 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:20:32
151 17:20:53 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
152 17:21:53 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
153 17:23:31 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
154 17:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:24:54 آگهی بازرگانی 00:04:55
156 17:29:49 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
157 17:30:09 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 7 00:21:17
158 17:51:26 اعلام برنامه 00:00:50
159 17:52:16 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
160 17:54:38 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
161 17:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 17:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:34
163 17:59:35 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
164 17:59:55 هایـدی - قسمت 9 00:21:55
165 18:21:50 اعلام برنامه 00:00:55
166 18:22:45 ترافیک 00:02:04
167 18:24:49 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
168 18:25:48 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
169 18:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:27:11 آگهی بازرگانی 00:02:29
171 18:29:40 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
172 18:30:00 خوش‌مزه-1 - قسمت 3 00:13:07
173 18:43:07 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:00:55
174 18:44:02 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
175 18:45:14 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
176 18:45:34 پند پارسی - قسمت 22 00:10:45
177 18:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:51
179 19:00:33 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
180 19:00:53 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 6 00:11:58
181 19:12:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 19:13:03 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
183 19:14:15 سبک زندگی 00:00:47
184 19:15:02 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
185 19:15:22 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 6 00:11:44
186 19:27:06 آگهی بازرگانی 00:03:29
187 19:30:35 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
188 19:30:55 ربات‌های مبدل - قسمت 4 00:20:14
189 19:51:09 تیزر خوش‌مزه 00:03:39
190 19:54:48 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
191 19:55:48 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
192 19:58:58 وله رگلاژ 00:01:02
193 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
194 20:04:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
195 20:28:00 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:28:23 آگهی بازرگانی 00:04:23
197 20:32:46 کارگاه نجار - قسمت 8 00:19:10
198 20:51:56 کلیپ کتاب 00:03:02
199 20:54:58 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
200 20:55:21 آگهی بازرگانی 00:02:20
201 20:57:41 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
202 20:58:01 افسانه‌های ملل 00:12:28
203 21:10:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
204 21:11:05 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:21
205 21:25:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:25:49 آگهی بازرگانی 00:04:10
207 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 213 00:30:00
208 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها