جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 کلیپ ماهی 00:02:10
7 08:09:06 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:51 مامان گلی - قسمت 1 00:03:49
9 08:13:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:13 آگهی بازرگانی 00:00:42
11 08:14:55 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 33 00:14:24
13 08:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:30:12 آگهی بازرگانی 00:00:42
15 08:30:54 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:31:14 کندویی‌ها - قسمت 60 00:07:24
17 08:38:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:38:58 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
19 08:40:28 مامان گلی - قسمت 2 00:04:12
20 08:44:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
21 08:45:00 نقاش کوچولو - قسمت 121 00:09:43
22 08:54:43 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:55:18 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
24 08:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:42
26 08:59:45 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
27 09:00:05 دوست ما رمی خرسه - قسمت 7 00:05:53
28 09:05:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:06:51 یاپ یاپس 00:02:13
30 09:09:04 مامان گلی - قسمت 3 00:04:06
31 09:13:10 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
32 09:14:40 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:00 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 35 00:07:05
34 09:22:05 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:50 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
36 09:28:00 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
37 09:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:55 آگهی بازرگانی 00:00:49
39 09:29:44 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
40 09:30:04 موچولوها - قسمت 18 00:09:44
41 09:39:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
42 09:40:10 مولانگ 00:03:00
43 09:43:10 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
44 09:44:08 نقاشی کنیم 00:00:48
45 09:44:56 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
46 09:45:16 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 12 00:10:44
47 09:56:00 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
48 09:58:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:06
50 09:59:56 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:16 مهد‌پویا - قسمت 18 00:26:05
52 10:26:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 10:27:19 اوم نوم 00:00:51
54 10:28:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:43 آگهی بازرگانی 00:01:02
56 10:29:45 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
57 10:30:05 واندا و فضایی - قسمت 36 00:09:39
58 10:39:44 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:40:19 ترانه‌های اتل متل-دریا 00:04:28
60 10:44:47 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
61 10:45:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 18 00:08:25
62 10:53:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 10:53:41 ترو ترو 00:03:37
64 10:57:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:58:49 آگهی بازرگانی 00:00:58
67 10:59:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:07 خدا چه آفریده-3 - قسمت 18 00:11:58
69 11:12:05 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
70 11:13:35 اوم نوم 00:01:05
71 11:14:40 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
72 11:15:00 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 36 00:06:40
73 11:21:40 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
74 11:23:10 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:23:45 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-1 00:02:24
76 11:26:09 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
77 11:27:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:28:12 آگهی بازرگانی 00:01:43
79 11:29:55 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 28 00:14:28
81 11:44:43 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
82 11:45:03 کندویی‌ها - قسمت 61 00:07:36
83 11:52:39 اعلام برنامه 00:00:45
84 11:53:24 کلیپ پیراهن پر ستاره 00:03:54
85 11:57:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
86 11:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:58:49 آگهی بازرگانی 00:00:58
88 11:59:47 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
89 12:00:07 دوست ما رمی خرسه - قسمت 8 00:06:27
90 12:06:34 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
91 12:08:04 دیپ‌داپ 00:02:48
92 12:10:52 مامان گلی - قسمت 4 00:03:53
93 12:14:45 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:05 قصه‌های ریرا - قسمت 18 00:10:03
95 12:25:08 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
96 12:26:38 کلیپ‌های مهدپویا- بازی‌ها 00:01:26
97 12:28:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:28:37 آگهی بازرگانی 00:01:02
99 12:29:39 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
100 12:29:59 نقاش کوچولو - قسمت 122 00:10:37
101 12:40:36 مامان گلی - قسمت 5 00:04:03
102 12:44:39 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
103 12:44:59 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 11 00:10:48
104 12:55:47 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
105 12:57:17 وله رگلاژ 00:00:20
106 12:57:37 جشن نماز 00:05:23
107 13:03:00 جشن نماز 00:05:42
108 13:08:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
109 13:09:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
110 13:10:04 ماموک 00:03:08
111 13:13:12 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
112 13:14:42 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:15:02 خدا چه آفریده-3 - قسمت 17 00:12:10
114 13:27:12 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
115 13:28:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:29:15 آگهی بازرگانی 00:01:25
117 13:30:40 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
118 13:31:00 واندا و فضایی - قسمت 35 00:09:55
119 13:40:55 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
120 13:42:25 کلیپ‌های مهدپویا-آیینه 00:01:46
121 13:44:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
122 13:44:31 اتل متل یه جنگل - قسمت 17 00:08:12
123 13:52:43 مامان گلی - قسمت 6 00:04:12
124 13:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:32
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
129 14:07:46 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
130 14:08:06 فوتبال رباتی - قسمت 8 00:19:57
131 14:28:03 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
132 14:28:26 آگهی بازرگانی 00:02:10
133 14:30:36 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
134 14:30:56 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 6 00:21:40
135 14:52:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
136 14:53:03 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
137 14:54:03 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
138 14:56:25 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
139 14:56:48 آگهی بازرگانی 00:02:55
140 14:59:43 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
141 15:00:03 خوش‌مزه-1 - قسمت 56 00:12:56
142 15:12:59 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
143 15:13:58 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:00:55
144 15:14:53 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
145 15:15:13 پند پارسی - قسمت 63 00:09:35
146 15:24:48 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
147 15:26:00 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
148 15:27:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:01
150 15:29:47 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
151 15:30:07 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 6 00:11:58
152 15:42:05 تیزر صداها 00:02:57
153 15:45:02 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
154 15:45:22 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 6 00:11:44
155 15:57:06 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
156 15:58:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 15:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:29
158 15:59:58 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
159 16:00:18 کارآگاه نجار - قسمت 5 00:19:10
160 16:19:28 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
161 16:20:40 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
162 16:22:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
163 16:23:22 تیزر خوش‌مزه 00:03:47
164 16:27:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 16:27:32 آگهی بازرگانی 00:02:07
166 16:29:39 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
167 16:29:59 افسانه‌های ملل - قسمت 15 00:12:28
168 16:42:27 اعلام برنامه 00:00:55
169 16:43:22 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
170 16:43:42 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 9 00:14:21
171 16:58:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 16:58:26 آگهی بازرگانی 00:02:55
173 17:01:21 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
174 17:01:41 ربات‌های مبدل - قسمت 4 00:20:14
175 17:21:55 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
176 17:22:55 سبک زندگی 00:00:46
177 17:23:41 تیزر اخراجی‌ها 00:03:00
178 17:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 17:27:04 آگهی بازرگانی 00:02:38
180 17:29:42 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
181 17:30:02 پیمان دوستی - قسمت 4 00:22:19
182 17:52:21 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
183 17:52:31 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
184 17:53:30 لئون 00:02:10
185 17:55:40 آنونس مجومعه کارگاه نجار 00:01:18
186 17:56:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 17:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:23
188 17:59:44 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
189 18:00:04 باخانمان - قسمت 6 00:23:28
190 18:23:32 اعلام برنامه 00:00:55
191 18:24:27 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
192 18:27:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
193 18:27:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 18:28:17 آگهی بازرگانی 00:01:25
195 18:29:42 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
196 18:30:02 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 97 00:22:46
197 18:52:48 تیزر بهار مهربانی 00:01:00
198 18:53:48 کلیپ کتاب 00:03:20
199 18:57:08 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
200 18:58:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 18:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:06
202 18:59:49 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
203 19:00:09 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 8 00:22:16
204 19:22:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
205 19:22:47 گروه تحقیق 00:04:08
206 19:26:55 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
207 19:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
208 19:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:13
209 19:29:43 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
210 19:30:03 فوتبال رباتی - قسمت 8 00:19:57
211 19:50:00 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:37
212 19:51:37 لذت دانایی 00:03:16
213 19:54:53 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
214 19:55:53 برنارد 00:03:08
215 19:59:01 وله رگلاژ 00:00:29
216 19:59:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
217 20:03:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
218 20:29:30 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:18
219 20:30:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
220 20:31:11 آگهی بازرگانی 00:01:36
221 20:32:47 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
222 20:33:07 مل‌مل-4 - قسمت 37 00:55:34
223 21:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
224 21:29:04 آگهی بازرگانی 00:00:42
225 21:29:46 بسته شبانگاهی - قسمت 213 00:29:30
226 21:59:16 شب بخیر بچه‌ها 00:00:44


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها