جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:21
5 08:06:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:16 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
7 08:09:22 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:07 مامان گلی - قسمت 1 00:04:34
9 08:14:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 24 00:13:57
11 08:28:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:29:31 آگهی بازرگانی 00:01:31
13 08:31:02 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
14 08:31:22 کندویی‌ها - قسمت 51 00:07:39
15 08:39:01 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
16 08:40:31 مامان گلی - قسمت 2 00:04:43
17 08:45:14 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:34 نقاش کوچولو - قسمت 112 00:10:44
19 08:56:18 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:56:53 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
21 08:59:42 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
22 09:00:02 کایلو - قسمت 26 00:07:05
23 09:07:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 09:07:27 مامان گلی - قسمت 3 00:03:07
25 09:10:34 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
26 09:12:04 دیپ‌داپ 00:02:53
27 09:14:57 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
28 09:15:17 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 26 00:06:41
29 09:21:58 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:22:43 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
31 09:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:13
33 09:29:41 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
34 09:30:01 موچولوها - قسمت 9 00:08:50
35 09:38:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:39:11 مولانگ 00:02:45
37 09:41:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:42:05 کلیپ دو دوست 00:02:38
39 09:44:43 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
40 09:45:03 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 3 00:10:21
41 09:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:55:57 آگهی بازرگانی 00:04:05
43 10:00:02 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
44 10:00:22 مهد‌پویا - قسمت 9 00:22:23
45 10:22:45 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
46 10:24:15 اوم نوم 00:01:07
47 10:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:25:55 آگهی بازرگانی 00:04:23
49 10:30:18 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
50 10:30:38 واندا و فضایی - قسمت 27 00:09:50
51 10:40:28 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:41:03 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
53 10:44:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
54 10:45:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 9 00:08:35
55 10:53:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:53:50 کلیپ توپ 00:02:19
57 10:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:12
59 10:59:54 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
60 11:00:14 خدا چه آفریده-3 - قسمت 9 00:11:56
61 11:12:10 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
62 11:13:40 نقاشی کنیم 00:01:00
63 11:14:40 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
64 11:15:00 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 27 00:07:09
65 11:22:09 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:22:44 یاپ یاپس 00:02:15
67 11:24:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:32 آگهی بازرگانی 00:04:42
69 11:30:14 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:34 نقاشی‌نقاشی - قسمت 25 00:14:21
71 11:44:55 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
72 11:45:15 کندویی‌ها - قسمت 52 00:07:33
73 11:52:48 اعلام برنامه 00:00:45
74 11:53:33 کلیپ شادی 00:02:35
75 11:56:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:04
77 11:59:45 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
78 12:00:05 کایلو - قسمت 27 00:08:01
79 12:08:06 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
80 12:09:36 مامان گلی - قسمت 4 00:04:34
81 12:14:10 اوم نوم 00:01:02
82 12:15:12 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
83 12:15:32 قصه‌های ریرا - قسمت 9 00:09:37
84 12:25:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:15
86 12:29:57 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
87 12:30:17 نقاش کوچولو - قسمت 113 00:10:36
88 12:40:53 مامان گلی - قسمت 5 00:04:07
89 12:45:00 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
90 12:45:20 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 2 00:10:19
91 12:55:39 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
92 12:57:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 12:59:09 وله رگلاژ 00:00:29
94 12:59:38 جشن نماز 00:05:22
95 13:05:00 جشن نماز 00:05:49
96 13:10:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:11:09 ترو ترو 00:03:33
98 13:14:42 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
99 13:15:02 خدا چه آفریده-3 - قسمت 8 00:11:49
100 13:26:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:27:24 آگهی بازرگانی 00:03:07
102 13:30:31 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
103 13:30:51 واندا و فضایی - قسمت 26 00:09:50
104 13:40:41 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-2‎ 00:01:21
105 13:42:02 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
106 13:42:22 اتل متل یه جنگل - قسمت 8 00:08:50
107 13:51:12 مامان گلی - قسمت 6 00:03:21
108 13:54:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:54
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
113 14:06:51 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
114 14:07:11 فوتبال رباتی - قسمت 4 00:19:47
115 14:26:58 آرم استیشن ماشین 00:00:14
116 14:27:12 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
117 14:28:12 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
118 14:28:35 آگهی بازرگانی 00:05:00
119 14:33:35 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
120 14:33:55 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 2 00:19:33
121 14:53:28 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
122 14:53:49 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
123 14:55:01 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:35
125 14:59:59 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
126 15:00:19 خوش‌مزه-1 - قسمت 52 00:13:26
127 15:13:45 آنونس سینمایی هواپیماها-1 00:02:00
128 15:15:45 مثل‌نامه - قسمت 6 00:11:47
129 15:27:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:27:55 آگهی بازرگانی 00:04:34
131 15:32:29 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
132 15:32:49 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 3 00:12:01
133 15:44:50 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
134 15:45:10 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 3 00:12:37
135 15:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:58:10 آگهی بازرگانی 00:04:30
137 16:02:40 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
138 16:03:00 کارآگاه نجار - قسمت 3 00:21:10
139 16:24:10 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
140 16:25:05 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
141 16:26:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 16:26:27 آگهی بازرگانی 00:03:45
143 16:30:12 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
144 16:30:32 افسانه‌های ملل - قسمت 12 00:11:28
145 16:42:00 اعلام برنامه 00:00:55
146 16:42:55 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
147 16:44:08 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
148 16:44:28 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
149 16:45:28 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
150 16:45:48 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 3 00:08:55
151 16:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:41
153 16:59:47 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
154 17:00:07 ربات‌های مبدل - قسمت 1 00:21:40
155 17:21:47 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
156 17:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 17:25:52 آگهی بازرگانی 00:04:08
158 17:30:00 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
159 17:30:20 پیمان دوستی - قسمت 1 00:20:46
160 17:51:06 اعلام برنامه 00:00:50
161 17:51:56 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
162 17:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 17:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:26
164 17:59:55 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
165 18:00:15 باخانمان - قسمت 3 00:22:42
166 18:22:57 اعلام برنامه 00:00:55
167 18:23:52 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
168 18:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:19
170 18:29:42 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
171 18:30:02 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 94 00:22:40
172 18:52:42 آنونس سینمایی هواپیماها-1 00:02:00
173 18:54:42 کلیپ گل گل پرنده 00:01:29
174 18:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 18:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:34
176 19:00:08 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
177 19:00:28 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 4 00:22:10
178 19:22:38 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
179 19:24:16 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
180 19:25:15 گنجینه 00:00:41
181 19:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 19:26:19 آگهی بازرگانی 00:03:29
183 19:29:48 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
184 19:30:08 فوتبال رباتی - قسمت 4 00:19:47
185 19:49:55 آنونس مجموعه افسانه‌های ملل 00:01:11
186 19:51:06 وله رگلاژ 00:00:24
187 19:51:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
188 19:55:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
189 20:20:30 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
190 20:21:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:53
191 20:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:25:46 آگهی بازرگانی 00:04:17
193 20:30:03 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
194 20:30:23 مل‌مل-4 - قسمت 33 00:55:08
195 21:25:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 21:25:54 آگهی بازرگانی 00:04:12
197 21:30:06 بسته شبانگاهی - قسمت 204 00:30:00
198 22:00:06 شب بخیر بچه‌ها 00:00:54


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها