جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:24
5 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:26 مامان گلی - قسمت 1 00:04:17
7 08:11:43 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:28 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:30
9 08:14:58 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:18 نقاشی‌نقاشی - قسمت 18 00:14:22
11 08:29:40 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
12 08:30:00 کندویی‌ها - قسمت 45 00:07:38
13 08:37:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
14 08:37:58 مامان گلی - قسمت 2 00:03:29
15 08:41:27 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:41:47 مولانگ 00:03:27
17 08:45:14 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:34 نقاش کوچولو - قسمت 106 00:10:37
19 08:56:11 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:56:46 کلیپ نمره بیست 00:01:52
21 08:58:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:42
23 08:59:53 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
24 09:00:13 کایلو - قسمت 20 00:07:46
25 09:07:59 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
26 09:09:29 مامان گلی - قسمت 3 00:04:30
27 09:13:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:14:08 اوم نوم 00:01:00
29 09:15:08 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:28 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 20 00:07:14
31 09:22:42 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:23:27 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
33 09:26:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:26:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:28:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:29:01 آگهی بازرگانی 00:01:10
37 09:30:11 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:31 موچولوها - قسمت 3 00:10:12
39 09:40:43 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
40 09:42:13 دیپ‌داپ 00:02:41
41 09:44:54 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
42 09:45:14 جت پستچی - قسمت 21 00:11:55
43 09:57:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:08
45 09:59:50 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
46 10:00:10 مهد‌پویا - قسمت 3 00:26:30
47 10:26:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:27:13 آگهی بازرگانی 00:02:58
49 10:30:11 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
50 10:30:31 واندا و فضایی - قسمت 21 00:09:53
51 10:40:24 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:40:59 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
53 10:45:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
54 10:45:36 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:19
55 10:53:55 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
56 10:55:25 یاپ یاپس 00:02:02
57 10:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:58:00 آگهی بازرگانی 00:02:08
59 11:00:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
60 11:00:28 خدا چه آفریده-3 - قسمت 3 00:11:44
61 11:12:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:12:34 کلیپ شادی 00:02:35
63 11:15:09 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
64 11:15:29 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 21 00:06:55
65 11:22:24 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:22:59 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
67 11:25:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:58 آگهی بازرگانی 00:03:58
69 11:29:56 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:16 نقاشی‌نقاشی - قسمت 19 00:13:57
71 11:44:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 11:44:22 اوم نوم 00:00:51
73 11:45:13 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:33 کندویی‌ها - قسمت 46 00:07:39
75 11:53:12 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
76 11:54:42 کلیپ دو دوست 00:02:38
77 11:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:59
79 11:59:52 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
80 12:00:12 کایلو - قسمت 21 00:07:13
81 12:07:25 مامان گلی - قسمت 4 00:03:01
82 12:10:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:10:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 12:12:46 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
85 12:14:50 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 12:15:10 قصه‌های ریرا - قسمت 3 00:10:17
87 12:25:27 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
88 12:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:27:47 آگهی بازرگانی 00:02:26
90 12:30:13 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
91 12:30:33 نقاش کوچولو - قسمت 107 00:10:49
92 12:41:22 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
93 12:42:52 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
94 12:45:09 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
95 12:45:29 جت پستچی - قسمت 20 00:11:59
96 12:57:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:58:01 آگهی بازرگانی 00:01:59
98 13:00:00 حدیث 00:00:21
99 13:00:21 وله رگلاژ 00:00:29
100 13:00:50 جشن نماز 00:05:10
101 13:06:00 جشن نماز 00:05:51
102 13:11:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:12:11 دیپ‌داپ 00:02:56
104 13:15:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
105 13:15:27 خدا چه آفریده-3 - قسمت 2 00:12:06
106 13:27:33 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
107 13:27:55 نقاشی کنیم 00:00:46
108 13:28:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:29:14 آگهی بازرگانی 00:05:00
110 13:34:14 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
111 13:34:34 واندا و فضایی - قسمت 20 00:09:55
112 13:44:29 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
113 13:44:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 2 00:08:21
114 13:53:10 مامان گلی - قسمت 6 00:04:19
115 13:57:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:58
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
120 14:06:55 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
121 14:07:15 صلح‌بانان - قسمت 51 00:20:21
122 14:27:36 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:27:59 آگهی بازرگانی 00:02:08
124 14:30:07 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
125 14:30:27 رویاسوار - قسمت 40 00:22:25
126 14:52:52 آنونس سینمایی بال‌ها 00:02:00
127 14:54:52 تیزر خوش‌مزه 00:03:40
128 14:58:32 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
129 14:58:53 رالف 00:01:06
130 14:59:59 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
131 15:00:19 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 92 00:21:23
132 15:21:42 مورف 00:01:16
133 15:22:58 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:23:53 کلیپ نهال 00:02:16
135 15:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:43
137 15:30:15 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
138 15:30:35 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 2 00:22:25
139 15:53:00 تیزر مجموعه ماشیناسورها 00:01:13
140 15:54:13 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:18
141 15:55:31 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
142 15:57:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:50
144 15:59:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
145 16:00:03 مل‌مل-4 - قسمت 31 00:55:00
146 16:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:55:26 آگهی بازرگانی 00:01:51
148 16:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:23
149 16:59:40 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
150 17:00:00 فوتبال رباتی - قسمت 2 00:21:14
151 17:21:14 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
152 17:23:14 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
153 17:25:36 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
154 17:26:36 دزد ناشی 00:01:09
155 17:27:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:28:08 آگهی بازرگانی 00:02:10
157 17:30:18 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
158 17:30:38 ماشیناسورها - قسمت 78 00:22:39
159 17:53:17 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:54:07 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌ فوکار-3 00:01:47
161 17:55:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 17:56:16 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
163 17:57:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 17:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:49
165 17:59:40 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
166 18:00:00 هایـدی - قسمت 2 00:21:40
167 18:21:40 اعلام برنامه 00:00:55
168 18:22:35 کلیپ گل گل پرنده 00:01:29
169 18:24:04 آنونس سینمایی بال‌ها 00:02:00
170 18:26:04 گنجینه 00:00:48
171 18:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:27:15 آگهی بازرگانی 00:02:59
173 18:30:14 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
174 18:30:34 خوش‌مزه-1 - قسمت 50 00:14:17
175 18:44:51 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
176 18:45:11 مثل‌نامه - قسمت 59 00:12:28
177 18:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:58:02 آگهی بازرگانی 00:01:53
179 18:59:55 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
180 19:00:15 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 1 00:11:55
181 19:12:10 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
182 19:13:32 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
183 19:14:40 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
184 19:15:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 1 00:12:40
185 19:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:28:03 آگهی بازرگانی 00:01:31
187 19:29:34 وله رگلاژ 00:00:26
188 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
189 19:50:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
190 20:00:00 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
191 20:00:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:01:00 آگهی بازرگانی 00:02:15
193 20:03:15 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
194 20:03:35 کارآگاه نجار - قسمت 1 00:21:32
195 20:25:07 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
196 20:25:44 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
197 20:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:54
199 20:30:30 افسانه‌های ملل - قسمت 10 00:10:46
200 20:41:16 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
201 20:41:53 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
202 20:43:53 رالف 00:01:03
203 20:44:56 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
204 20:45:16 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 70 00:09:35
205 20:54:51 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
206 20:55:28 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
207 20:59:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
208 20:59:33 آگهی بازرگانی 00:01:57
209 21:01:30 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
210 21:01:50 رویاسوار - قسمت 40 00:22:25
211 21:24:15 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
212 21:24:52 کلیپ عید 00:03:13
213 21:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
214 21:28:28 آگهی بازرگانی 00:01:33
215 21:30:01 بسته شبانگاهی - قسمت 198 00:30:00
216 22:00:01 شب بخیر بچه‌ها 00:00:59


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها