جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:22
5 08:09:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:42 مامان گلی - قسمت 1 00:04:42
7 08:14:24 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:15:09 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 16 00:14:39
10 08:30:08 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
11 08:30:28 واندا و فضایی - قسمت 17 00:09:55
12 08:40:23 مامان گلی - قسمت 2 00:04:24
13 08:44:47 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
14 08:45:07 نقاش کوچولو - قسمت 104 00:10:39
15 08:55:46 اعلام برنامه 00:00:35
16 08:56:21 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
17 08:58:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
18 08:59:13 آگهی بازرگانی 00:00:49
19 09:00:02 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
20 09:00:22 کایلو - قسمت 18 00:08:00
21 09:08:22 آرم استیشن توپ 00:00:23
22 09:08:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 09:10:45 مامان گلی - قسمت 3 00:04:00
24 09:14:45 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
25 09:15:05 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 18 00:07:08
26 09:22:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:22:33 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
28 09:24:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 09:25:32 آگهی بازرگانی 00:04:32
30 09:30:04 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
31 09:30:24 موچولوها - قسمت 1 00:08:49
32 09:39:13 کاردستی‌های مهدپویا-آدمک 00:04:28
33 09:43:41 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
34 09:44:01 جت پستچی - قسمت 19 00:11:57
35 09:55:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:56:31 آگهی بازرگانی 00:04:12
37 10:00:43 مهدپویا - قسمت 1 00:23:33
38 10:24:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 10:24:36 کاردستی‌های مهدپویا-زبان 00:01:51
40 10:26:27 کلیپ شاپرک 00:03:19
41 10:29:46 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
42 10:30:06 واندا و فضایی - قسمت 19 00:09:55
43 10:40:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 10:40:34 آگهی بازرگانی 00:04:24
45 10:44:58 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
46 10:45:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:43
47 10:54:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
48 10:54:25 مولانگ 00:03:27
49 10:57:52 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:50
50 10:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
51 11:00:02 خدا چه آفریده-3 - قسمت 1 00:11:53
52 11:11:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 11:12:28 آگهی بازرگانی 00:04:48
54 11:17:16 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
55 11:17:36 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 19 00:07:19
56 11:24:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 11:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:44
58 11:30:12 آرم تایم(نقاشی نقاشی) 00:00:20
59 11:30:32 نقاشی نقاشی - قسمت 17 00:14:39
60 11:45:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 11:45:31 کندویی‌ها - قسمت 44 00:07:34
62 11:53:05 اعلام برنامه 00:00:45
63 11:53:50 نقاشی کنیم 00:00:49
64 11:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 11:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:45
66 11:59:57 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
67 12:00:17 کایلو - قسمت 19 00:07:51
68 12:08:08 مامان گلی - قسمت 4 00:04:19
69 12:12:27 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
70 12:14:50 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
71 12:15:10 قصه‌های ریرا - قسمت 1 00:10:23
72 12:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 12:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:24
74 12:30:30 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
75 12:30:50 نقاش کوچولو - قسمت 105 00:09:46
76 12:40:36 مامان گلی - قسمت 5 00:03:28
77 12:44:04 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
78 12:44:24 جت پستچی - قسمت 18 00:11:48
79 12:56:12 آگهی بازرگانی 00:05:00
80 13:01:12 وله رگلاژ 00:00:38
81 13:01:50 جشن نماز 00:05:10
82 13:07:00 جشن نماز 00:05:51
83 13:12:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:08
84 13:12:59 خدا چه آفریده-3 - قسمت 1 00:11:58
85 13:24:57 آگهی بازرگانی 00:04:47
86 13:29:44 اتوبوس‌های کوچولو-3 - قسمت 20 00:12:35
87 13:42:19 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:24
88 13:50:43 مامان گلی - قسمت 6 00:04:30
89 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
90 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
91 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
92 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
93 14:07:56 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 00:00:25
94 14:08:21 پاندای کونگ‌فو کار-3 - قسمت 11 00:20:58
95 14:29:19 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
96 14:29:42 آگهی بازرگانی 00:04:46
97 14:34:28 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
98 14:34:48 نگهبانان شیردل - قسمت 9 00:27:00
99 15:01:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
100 15:02:11 آگهی بازرگانی 00:04:55
101 15:07:06 آرم تایم(کتاب وحش) 00:00:20
102 15:07:26 کتاب وحش - قسمت 6 00:21:46
103 15:29:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
104 15:29:35 آگهی بازرگانی 00:04:24
105 15:33:59 آرم تایم(اسکوروچ و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
106 15:34:19 اسکوروچ و جوجه اردک‌ها - قسمت 1 00:22:06
107 15:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
108 15:56:48 آگهی بازرگانی 00:04:52
109 16:01:40 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:20
110 16:02:00 مل‌مل-4 00:55:00
111 16:57:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
112 16:57:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 16:57:59 آگهی بازرگانی 00:04:54
114 17:02:53 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
115 17:03:13 فوتبال رباتی - قسمت 1 00:20:47
116 17:24:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
117 17:24:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
118 17:24:45 آگهی بازرگانی 00:05:01
119 17:29:46 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:20
120 17:30:06 ماشیناسورها - قسمت 77 00:21:00
121 17:51:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
122 17:51:42 لئون 00:02:40
123 17:54:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 17:54:45 آگهی بازرگانی 00:05:04
125 17:59:49 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
126 18:00:09 هایـدی - قسمت 1 00:20:40
127 18:20:49 موسیقی فیلم پاندای کونگ فوکار3 00:01:47
128 18:22:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 18:22:59 آگهی بازرگانی 00:04:13
130 18:27:12 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:20
131 18:27:32 خوشمزه - قسمت 49 00:13:27
132 18:40:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 18:41:22 آگهی بازرگانی 00:03:40
134 18:45:02 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
135 18:45:22 مثل‌نامه - قسمت 58 00:11:46
136 18:57:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 18:57:31 آگهی بازرگانی 00:04:04
138 19:01:35 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
139 19:01:55 باگز خرگوشه - قسمت 15 00:10:52
140 19:12:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 19:13:10 آگهی بازرگانی 00:04:54
142 19:18:04 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
143 19:18:24 پند پارسی - قسمت 20 00:10:50
144 19:29:14 وله رگلاژ 00:00:46
145 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
146 19:48:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
147 20:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 20:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:12
149 20:04:35 آرم تایم(دورت بگردم ایران) 00:00:20
150 20:04:55 دورت بگردم ایران - قسمت 16 00:26:29
151 20:31:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 20:31:47 آگهی بازرگانی 00:05:09
153 20:36:56 گروه تحقیق 00:04:08
154 20:41:04 آرم استیشن ماشین 00:00:14
155 20:41:18 رنگ نیرنگ 00:12:01
156 20:53:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 20:53:42 آگهی بازرگانی 00:04:49
158 20:58:31 نگهبانان شیردل - قسمت 9 00:27:00
159 21:25:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 21:25:54 آگهی بازرگانی 00:04:05
161 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 196 00:30:00
162 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها