جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:42
5 08:09:42 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
6 08:11:22 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:07 مولانگ 00:02:45
8 08:14:52 آرم استیشن روز 00:00:20
9 08:15:12 پابلو، روباه کوچولوی قرمز 00:09:35
10 08:24:47 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
11 08:26:17 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
12 08:27:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:27:14 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
14 08:29:40 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:30:00 کندویی‌ها - قسمت 34 00:07:28
16 08:37:28 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
17 08:38:21 ترانه‌های اتل متل - پیراهن پر ستاره 00:03:54
18 08:42:15 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
19 08:43:45 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
20 08:45:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:22 شهر قصه - قسمت 118 00:05:52
22 08:51:14 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:51:49 ماموک 00:03:06
24 08:54:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 08:55:15 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
26 09:00:13 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
27 09:00:33 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 24 00:12:04
28 09:12:37 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
29 09:14:07 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
30 09:14:55 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
31 09:15:15 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 18 00:12:15
32 09:27:30 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:28:15 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:30:15 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:35 پهلوانان پویا - قسمت 13 00:14:25
36 09:45:00 آرم تایم(توییرلی‌ووها) 00:00:20
37 09:45:20 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 31 00:09:19
38 09:54:39 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:01:30
39 09:56:09 ترو ترو 00:03:35
40 09:59:44 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
41 10:00:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:09:51
42 10:09:55 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
43 10:11:25 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
44 10:12:38 یاپ یاپس 00:02:15
45 10:14:53 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
46 10:15:13 نقاش کوچولو - قسمت 78 00:11:10
47 10:26:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:26:43 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
49 10:29:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:29:09 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
51 10:29:57 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
52 10:30:17 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 13 00:12:18
53 10:42:35 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
54 10:44:05 اوم نوم 00:01:09
55 10:45:14 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
56 10:45:34 ماجراهای سه جوجه - قسمت 2 00:10:46
57 10:56:20 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:57:05 دیپ‌داپ 00:02:55
59 11:00:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
60 11:00:20 شهر قصه-2 - قسمت 119 00:08:11
61 11:08:31 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
62 11:10:01 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
63 11:11:18 نقاشی کنیم 00:00:55
64 11:12:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 11:12:33 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
66 11:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
67 11:15:18 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 19 00:12:15
68 11:27:33 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
69 11:29:03 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
70 11:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:30:00 پابلو، روباه کوچولوی قرمز 00:09:35
72 11:39:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
73 11:39:58 ماجراهای سعید 00:05:03
74 11:45:01 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
75 11:45:21 کندویی‌ها - قسمت 35 00:07:36
76 11:52:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 11:53:17 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
78 11:55:26 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
79 11:56:56 مولانگ 00:02:44
80 11:59:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
81 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 78 00:08:00
82 12:08:00 حدیث 00:00:42
83 12:08:42 وله رگلاژ 00:00:56
84 12:09:38 جشن نماز 00:05:22
85 12:15:00 جشن نماز 00:05:49
86 12:20:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
87 12:27:19 ماموک 00:02:58
88 12:30:17 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
89 12:30:37 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 25 00:11:50
90 12:42:27 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:01:30
91 12:43:57 اوم نوم 00:01:14
92 12:45:11 آرم تایم(نوییرلی‌ووها) 00:00:20
93 12:45:31 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 30 00:10:30
94 12:56:01 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
95 12:57:31 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
96 12:58:48 نقاشی کنیم 00:01:00
97 12:59:48 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
98 13:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:10:07
99 13:10:15 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
100 13:11:45 ترو ترو 00:03:30
101 13:15:15 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
102 13:15:35 نقاش کوچولو - قسمت 77 00:11:06
103 13:26:41 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
104 13:27:54 یاپ یاپس 00:02:15
105 13:30:09 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
106 13:30:29 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 12 00:12:21
107 13:42:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:43:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
109 13:45:10 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
110 13:45:30 ماجراهای سه جوجه - قسمت 1 00:11:43
111 13:57:13 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
112 13:58:43 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
115 14:02:33 تلاوت قرآن 00:05:56
116 14:08:29 حدیث 00:00:36
117 14:09:05 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
118 14:09:30 قهرمانان تنیس - قسمت 155 00:21:55
119 14:31:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
120 14:31:50 ماشیناسورها - قسمت 72 00:22:52
121 14:54:42 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:15
122 14:55:57 سبک زندگی 00:01:44
123 14:57:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
124 14:58:03 لئون 00:02:10
125 15:00:13 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
126 15:00:38 من هنرمندم - قسمت 160 00:20:04
127 15:20:42 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:07
128 15:21:49 برنارد 00:03:10
129 15:24:59 اعلام برنامه 00:00:55
130 15:25:54 خال‌خالی 00:03:47
131 15:29:41 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
132 15:30:06 ماجراهای دینو - قسمت 72 00:12:41
133 15:42:47 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:20
134 15:44:07 وله آیا می دانید که 00:00:52
135 15:44:59 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
136 15:45:24 سطل سحرآمیز - قسمت 61 00:11:00
137 15:56:24 آنونس مجموعه تارا کره اسب قهرمان 00:01:00
138 15:57:24 گنجینه 00:01:03
139 15:58:27 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
140 15:58:37 دزد ناشی 00:01:09
141 15:59:46 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
142 16:00:11 مل‌مل-4 - قسمت 21 00:55:00
143 16:55:11 اعلام برنامه 00:00:55
144 16:56:06 مورف 00:01:42
145 16:57:48 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
146 16:58:10 سبک زندگی 00:01:31
147 16:59:41 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
148 17:00:06 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:43
149 17:22:49 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 00:01:07
150 17:23:56 لذت دانایی 00:05:44
151 17:29:40 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
152 17:30:05 رویاسوار - قسمت 36 00:22:27
153 17:52:32 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:21
154 17:53:53 گنجینه 00:01:32
155 17:55:25 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
156 17:55:50 خوش‌مزه - قسمت 43,44 00:25:10
157 18:21:00 وله رگلاژ 00:00:30
158 18:21:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
159 18:25:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
160 18:49:30 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:50:25 نظر شما چیه؟ 00:04:35
162 18:55:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
163 18:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
164 18:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:21
165 18:59:44 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
166 19:00:09 قندک و مثل‌ها - قسمت 31,32 00:15:00
167 19:15:09 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
168 19:18:01 گروه تحقیق 00:05:11
169 19:23:12 آنونس سینمایی بچه رئیس 00:02:00
170 19:25:12 شکرستان 00:01:39
171 19:26:51 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
172 19:27:14 آگهی بازرگانی 00:02:49
173 19:30:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
174 19:30:28 قهرمانان تنیس - قسمت 155 00:21:55
175 19:52:23 آنونس سینمایی ماجراهای نیکو 00:02:00
176 19:54:23 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
177 19:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:25
179 20:00:11 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
180 20:00:36 خانه‌ ما 00:16:23
181 20:16:59 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
182 20:19:51 گروه تحقیق 00:04:22
183 20:24:13 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
184 20:24:34 کدو بدو 00:01:17
185 20:25:51 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:00:59
186 20:26:50 کلیپ خوشا به جالت ای روستایی 00:03:16
187 20:30:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
188 20:30:16 ماجراهای پلانکی 00:07:32
189 20:37:48 آنونس سینمایی بچه رئیس 00:02:00
190 20:39:48 رالف 00:01:05
191 20:40:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:41:05 موسیقی فیلم ظهور نگهبانان 00:02:36
193 20:43:41 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:20
194 20:45:01 رنگ نیرنگ 00:11:32
195 20:56:33 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:41
197 21:00:37 ماشیناسورها - قسمت 72 00:22:52
198 21:23:29 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
199 21:26:21 کلیپ جهان زیبا 00:02:21
200 21:28:42 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:29:05 آگهی بازرگانی 00:00:55
202 21:30:00 بسته شبانگاهی - قسمت 169 00:30:00
203 22:00:00 شب بخیر بچه‌ها 00:00:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها