جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:30
5 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:55 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
7 08:09:59 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
8 08:11:29 نقاشی کنیم 00:01:00
9 08:12:29 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:13:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:13:47 آگهی بازرگانی 00:00:54
12 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 61 00:11:52
14 08:26:53 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
15 08:28:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:28:56 آگهی بازرگانی 00:00:55
17 08:29:51 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
18 08:30:11 کندویی‌ها - قسمت 33 00:07:38
19 08:37:49 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
20 08:39:19 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
21 08:44:07 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
22 08:44:55 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:15 شهر قصه - قسمت 104 00:06:30
24 08:51:45 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:52:20 کلیپ پیراهن پر ستاره 00:03:54
26 08:56:14 اوم نوم 00:01:00
27 08:57:14 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
28 08:58:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:59:17 آگهی بازرگانی 00:00:45
30 09:00:02 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:22 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 10 00:11:25
32 09:11:47 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
33 09:13:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:13:37 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
35 09:14:54 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:14 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 17 00:12:01
37 09:27:15 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:28:33 آگهی بازرگانی 00:02:12
40 09:30:45 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:31:05 پهلوانان پویا - قسمت 12 00:14:28
42 09:45:33 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
43 09:45:53 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 30 00:10:30
44 09:56:23 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
45 09:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:18
47 09:59:44 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:00:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:10:07
49 10:10:11 آنونس مجموعه اتوبوس ‌های کوچولو 00:01:30
50 10:11:41 ماموک 00:03:00
51 10:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 77 00:11:06
53 10:26:07 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
54 10:26:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:27:28 آگهی بازرگانی 00:02:12
56 10:29:40 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
57 10:30:00 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 12 00:12:21
58 10:42:21 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:42:56 ماجراهای سه جوجه - قسمت 1 00:11:43
60 10:54:39 کاردستی ‌های‌مهدپویا-طبل 00:00:52
61 10:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:43
63 10:59:47 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
64 11:00:07 شهر قصه - قسمت 118 00:05:52
65 11:05:59 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
66 11:12:29 کلیپ پروانه 00:02:15
67 11:14:44 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
68 11:15:04 فسقلی‌های باغچه - قسمت 18 00:12:15
69 11:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:27:52 آگهی بازرگانی 00:02:49
71 11:30:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
72 11:31:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 74 00:11:52
73 11:42:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
74 11:43:13 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
75 11:44:43 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
76 11:45:03 کندویی‌ها - قسمت 34 00:07:28
77 11:52:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 11:52:47 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
79 11:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:25
81 11:59:36 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
82 11:59:56 آفتاب‌گردون - قسمت 64 00:08:59
83 12:08:55 وله رگلاژ 00:00:55
84 12:09:50 جشن نماز 00:05:10
85 12:15:00 جشن نماز 00:05:51
86 12:20:51 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:21:26 کاردستی‌های مهدپویا-جنگل-1 00:02:58
88 12:24:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:24:57 آگهی بازرگانی 00:04:49
90 12:29:46 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
91 12:30:06 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 11 00:12:04
92 12:42:10 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
93 12:43:40 اوم نوم 00:01:02
94 12:44:42 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
95 12:45:02 توییرلی‌ ووها - قسمت 29 00:06:52
96 12:51:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 12:52:10 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
98 12:54:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:50
100 12:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:09:54
102 13:09:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 13:10:12 مولانگ 00:03:16
104 13:13:28 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
105 13:13:48 نقاش کوچولو - قسمت 76 00:11:06
106 13:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:45
108 13:30:12 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
109 13:30:32 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 11 00:12:42
110 13:43:14 آرم تایم(قصه‌های جورواجور ) 00:00:20
111 13:43:34 قصه‌های جورواجور - قسمت 11 00:12:47
112 13:56:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
115 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
116 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
117 14:07:56 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
118 14:08:21 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:21:54
119 14:30:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:30:38 آگهی بازرگانی 00:02:35
121 14:33:13 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
122 14:33:38 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 22 00:23:46
123 14:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:57:47 آگهی بازرگانی 00:03:46
125 15:01:33 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
126 15:01:58 یک‌دوسه‌خنده 00:21:24
127 15:23:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 15:23:44 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
129 15:26:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:26:42 آگهی بازرگانی 00:02:54
131 15:29:36 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
132 15:30:01 قندک و مثل‌ها - قسمت 31,32 00:15:00
133 15:45:01 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
134 15:45:26 توربو و دوستان - قسمت 14 00:09:42
135 15:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:40
136 15:59:48 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
137 16:00:13 مل‌مل - قسمت 20 00:55:00
138 16:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 16:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:52
140 17:00:28 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
141 17:00:53 قهرمانان تنیس - قسمت 155 00:21:55
142 17:22:48 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
143 17:23:44 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
144 17:26:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:26:42 آگهی بازرگانی 00:03:22
146 17:30:04 ماشیناسورها - قسمت 72 00:22:52
147 17:52:56 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
148 17:53:21 من هنرمندم 00:20:04
149 18:13:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 18:13:48 آگهی بازرگانی 00:04:49
151 18:18:37 وله رگلاژ 00:01:53
152 18:20:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
153 18:24:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:22:30
154 18:46:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
155 18:47:06 لذت دانایی 00:05:46
156 18:52:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
157 18:57:52 سبک زندگی 00:01:44
158 18:59:36 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
159 19:00:01 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 18 00:23:00
160 19:23:01 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:36
161 19:23:37 گروه تحقیق 00:04:40
162 19:28:17 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:26
163 19:29:43 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
164 19:30:08 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:21:53
165 19:52:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
166 19:57:01 برنارد 00:03:10
167 20:00:11 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
168 20:00:36 مهارت‌های زندگی - قسمت 318 00:12:34
169 20:13:10 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
170 20:13:48 سبک زندگی 00:01:07
171 20:14:55 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
172 20:15:05 فانوس - قسمت 19 00:06:33
173 20:21:38 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
174 20:26:38 جورواجور 00:03:05
175 20:29:43 آرم تایم (تاریخ از این‌ور) 00:00:25
176 20:30:08 تاریخ از این‌ور - قسمت 14 00:21:33
177 20:51:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
178 20:52:03 لذت دانایی 00:05:44
179 20:57:47 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:20
180 20:59:07 پیام سلامت 00:00:44
181 20:59:51 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
182 21:00:16 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 22 00:23:45
183 21:24:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
184 21:29:01 گنجینه 00:00:42
185 21:29:43 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 21:29:55 بسته شبانگاهی 00:29:59
187 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها