جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:28
5 08:08:55 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:15 کلیپ شادی 00:02:35
7 08:11:50 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:35 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
9 08:13:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:56 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 73 00:12:22
13 08:27:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:27:32 نقاشی کنیم 00:00:55
15 08:28:27 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
16 08:29:44 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:04 کندویی‌ها - قسمت 32 00:07:26
18 08:37:30 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
19 08:38:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:01 شهر قصه - قسمت 116 00:08:20
22 08:53:21 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
23 08:53:43 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
24 08:56:32 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:07 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
26 08:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:12
27 08:59:52 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
28 09:00:12 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:11:32
29 09:11:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:11:53 کلیپ سلام 00:01:22
31 09:13:15 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
32 09:14:45 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
33 09:15:05 فسقلی‌های باغچه - قسمت 16 00:11:42
34 09:26:47 کلیپ چوپان و بره 00:02:33
35 09:29:20 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:30:05 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:25 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:14:50
38 09:45:15 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
39 09:45:35 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 29 00:06:52
40 09:52:27 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
41 09:52:49 کاردستی های مهدپویا-تلفن- 2 00:01:49
42 09:54:38 کلیپ زمستان 00:01:55
43 09:56:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
44 09:57:06 آگهی بازرگانی 00:03:05
45 10:00:11 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
46 10:00:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:09:54
47 10:10:25 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
48 10:11:18 کلیپ قصه باران 00:03:25
49 10:14:43 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
50 10:15:03 نقاش کوچولو - قسمت 76 00:11:06
51 10:26:09 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
52 10:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
53 10:27:55 آگهی بازرگانی 00:02:12
54 10:30:07 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
55 10:30:27 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 11 00:12:42
56 10:43:09 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:43:44 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
58 10:44:04 قصه‌های جورواجور - قسمت 23 00:12:47
59 10:56:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
60 10:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:47
61 11:00:11 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
62 11:00:31 شهر قصه - قسمت 117 00:06:30
63 11:07:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 11:07:10 کلیپ دو دوست 00:02:38
65 11:09:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
66 11:10:08 مولانگ 00:02:53
67 11:13:01 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
68 11:14:31 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:14:51 فسقلی‌های باغچه - قسمت 17 00:12:01
70 11:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
71 11:27:25 آگهی بازرگانی 00:04:29
72 11:31:54 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
73 11:32:14 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 73 00:12:22
74 11:44:36 وله روابط عمومی-162 00:00:16
75 11:44:52 کندویی‌ها - قسمت 33 00:07:38
76 11:52:30 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
77 11:53:03 آگهی بازرگانی 00:04:35
78 11:57:38 آفتاب‌گردون - قسمت 76 00:11:06
79 12:08:44 وله رگلاژ 00:00:26
80 12:09:10 جشن نماز 00:05:50
81 12:15:00 جشن نماز 00:05:53
82 12:20:53 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
83 12:21:15 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 1 00:02:06
84 12:23:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:23:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
86 12:25:41 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:26:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
88 12:26:49 آگهی بازرگانی 00:03:19
89 12:30:08 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
90 12:30:28 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 23 00:11:25
91 12:41:53 کلیپ‌های مهدپویا- لباس‌های زمستانی 00:02:00
92 12:43:53 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
93 12:44:13 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 28 00:10:32
94 12:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
95 12:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:45
96 13:00:03 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:00:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:09:48
98 13:10:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 13:11:04 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
100 13:12:21 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
101 13:12:41 نقاش کوچولو - قسمت 74 00:11:08
102 13:23:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
103 13:24:22 آگهی بازرگانی 00:02:55
104 13:27:17 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
105 13:27:37 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 10 00:12:35
106 13:40:12 آرم تایم(قصه‌های جورواجور ) 00:00:20
107 13:40:32 قصه‌های جورواجور - قسمت 23 00:14:16
108 13:54:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
109 13:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:39
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
113 14:07:25 آرم تایم (سینمایی ماشین‌ها-3 00:00:25
114 14:07:50 سینمایی ماشین‌ها-3 01:30:00
115 15:37:50 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
116 15:38:13 آگهی بازرگانی 00:02:55
117 15:41:08 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
118 15:41:33 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 18 00:23:00
119 16:04:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
120 16:04:56 آگهی بازرگانی 00:03:47
121 16:08:43 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
122 16:09:08 مهارت‌های زندگی - قسمت 318 00:12:34
123 16:21:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
124 16:22:09 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
125 16:24:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
126 16:25:01 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:25
127 16:26:26 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
128 16:26:49 آگهی بازرگانی 00:02:45
129 16:29:34 آرم تایم (تاریخ از این‌ور) 00:00:25
130 16:29:59 تاریخ از این‌ور - قسمت 4 00:21:33
131 16:51:32 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
132 16:52:10 موسیقی فیلم غو‌ل‌های پاکتی 00:01:37
133 16:53:47 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 00:01:07
134 16:54:54 اعلام برنامه 00:00:55
135 16:55:49 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
136 16:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:18
137 16:59:30 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
138 16:59:55 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:21:54
139 17:21:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 17:22:25 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:49
141 17:26:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
142 17:26:37 آگهی بازرگانی 00:03:12
143 17:29:49 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
144 17:30:14 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 22 00:23:46
145 17:54:00 آنونس مجموعه ماجراهای دره چکاوک 00:01:22
146 17:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
147 17:55:45 آگهی بازرگانی 00:03:15
148 17:59:00 وله رگلاژ 00:01:00
149 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:23:00
150 18:23:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:07:00
151 18:30:00 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
152 18:30:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 69 00:21:24
153 18:51:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
154 18:52:11 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
155 18:54:46 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:15
156 18:56:01 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
157 18:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:15
158 18:59:39 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
159 19:00:04 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 17 00:23:54
160 19:23:58 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
161 19:24:21 آگهی بازرگانی 00:05:23
162 19:29:44 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
163 19:30:09 کارآگاه گجت - قسمت 15 00:21:38
164 19:51:47 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
165 19:52:25 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
166 19:55:00 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:55:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
168 19:56:13 آگهی بازرگانی 00:03:33
169 19:59:46 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
170 20:00:11 مهارت‌های زندگی - قسمت 317 00:11:44
171 20:11:55 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
172 20:12:05 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
173 20:12:30 شکرستان - قسمت 18 00:14:55
174 20:27:25 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
175 20:27:48 آگهی بازرگانی 00:04:59
176 20:32:47 آرم تایم (تاریخ از این‌ور) 00:00:25
177 20:33:12 تاریخ از این‌ور - قسمت 3 00:22:20
178 20:55:32 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
179 20:56:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
180 20:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:18
181 20:59:51 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
182 21:00:16 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 21 00:23:31
183 21:23:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
184 21:23:59 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
185 21:25:07 تیزر بزودی برنامه های نوروز98 00:02:35
186 21:27:42 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
187 21:28:05 آگهی بازرگانی 00:01:52
188 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 167 00:30:00
189 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها