جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:42
5 08:06:47 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:07 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:52 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:13:02 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
9 08:13:35 آگهی بازرگانی 00:01:19
10 08:14:54 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:14 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 72 00:11:48
12 08:27:02 آرم استیشن توپ 00:00:23
13 08:27:25 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
14 08:28:13 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
15 08:28:46 آگهی بازرگانی 00:01:19
16 08:30:05 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:25 کندویی‌ها - قسمت 31 00:07:20
18 08:37:45 آرم استیشن روز 00:00:20
19 08:38:05 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
20 08:39:44 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
21 08:42:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
22 08:43:12 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
23 08:44:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:02 شهر قصه - قسمت 115 00:08:24
25 08:53:26 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:54:01 وله روابط عمومی-162 00:00:22
27 08:54:23 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
28 08:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
29 08:56:09 آگهی بازرگانی 00:04:11
30 09:00:20 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:40 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 21 00:11:51
32 09:12:31 آرم استیشن روز 00:00:20
33 09:12:51 باغ وحش فضایی 00:02:00
34 09:14:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:11 فسقلی‌های باغچه - قسمت 15 00:12:15
36 09:27:26 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:28:11 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
38 09:28:44 آگهی بازرگانی 00:01:38
39 09:30:22 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:42 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:14:20
41 09:45:02 آرم تایم(توییرلی‌ووها) 00:00:20
42 09:45:22 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 28 00:10:32
43 09:55:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 09:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
45 09:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:18
46 09:59:38 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 09:59:58 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:09:48
48 10:09:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
49 10:10:10 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
50 10:13:08 وله روابط عمومی-162 00:00:22
51 10:13:30 آنونس مجموعه اتوبوس ‌های کوچولو 00:01:30
52 10:15:00 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:20 نقاش کوچولو - قسمت 75 00:11:08
54 10:26:28 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
55 10:27:01 آگهی بازرگانی 00:04:21
56 10:31:22 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
57 10:31:42 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 10 00:12:35
58 10:44:17 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:44:52 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
60 10:45:12 قصه‌های جورواجور - قسمت 23 00:14:16
61 10:59:28 اعلام برنامه 00:00:45
62 11:00:13 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
63 11:00:46 آگهی بازرگانی 00:04:07
64 11:04:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:05:13 شهر قصه - قسمت 116 00:08:20
66 11:13:33 آرم استیشن توپ 00:00:23
67 11:13:56 نقاشی کنیم 00:00:47
68 11:14:43 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:15:03 فسقلی‌های باغچه - قسمت 16 00:11:42
70 11:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
71 11:27:18 آگهی بازرگانی 00:03:56
72 11:31:14 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
73 11:31:34 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 72 00:11:48
74 11:43:22 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
75 11:44:39 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
76 11:44:59 کندویی‌ها - قسمت 32 00:07:26
77 11:52:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 11:52:34 کلیپ نمره بیست 00:01:52
79 11:54:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
80 11:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
81 11:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:11
82 11:59:36 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 11:59:56 آفتاب‌گردون - قسمت 75 00:10:05
84 12:10:01 وله رگلاژ 00:00:33
85 12:10:34 جشن نماز 00:04:26
86 12:15:00 جشن نماز 00:05:47
87 12:20:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:20:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 12:22:56 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
90 12:23:44 اعلام برنامه 00:00:35
91 12:24:19 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
92 12:24:52 آگهی بازرگانی 00:04:46
93 12:29:38 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
94 12:29:58 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:11:32
95 12:41:30 کلیپ‌های مهدپویا- مورچه 00:01:48
96 12:43:18 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
97 12:43:38 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 27 00:10:53
98 12:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
99 12:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:50
100 12:59:54 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:00:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:09:55
102 13:10:09 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
103 13:10:29 نقاش کوچولو - قسمت 74 00:11:06
104 13:21:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
105 13:22:08 آگهی بازرگانی 00:03:39
106 13:25:47 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
107 13:26:07 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 9 00:12:35
108 13:38:42 آرم تایم(قصه‌های جورواجور ) 00:00:20
109 13:39:02 قصه‌های جورواجور - قسمت 22 00:15:34
110 13:54:36 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
111 13:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:51
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
115 14:06:38 آرم تایم (سینمایی شهر بدون درخت) 00:00:25
116 14:07:03 سینمایی شهر بدون درخت 01:03:55
117 15:10:58 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:05
118 15:12:03 وله روابط عمومی-162 00:00:20
119 15:12:23 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
120 15:14:23 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
121 15:14:48 خانواده من 00:09:52
122 15:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
123 15:25:03 آگهی بازرگانی 00:04:43
124 15:29:46 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
125 15:30:11 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 17 00:23:54
126 15:54:05 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
127 15:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
128 15:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:19
129 15:59:38 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:25
130 16:00:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 317 00:11:44
131 16:11:47 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
132 16:12:10 آگهی بازرگانی 00:04:37
133 16:16:47 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
134 16:17:12 شکرستان - قسمت 18 00:14:55
135 16:32:07 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
136 16:32:30 آگهی بازرگانی 00:03:25
137 16:35:55 آرم تایم (تاریخ از این‌ور) 00:00:25
138 16:36:20 تاریخ از این‌ور - قسمت 3 00:22:20
139 16:58:40 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
140 16:59:03 آگهی بازرگانی 00:04:12
141 17:03:15 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
142 17:03:40 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:21:38
143 17:25:18 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
144 17:25:41 آگهی بازرگانی 00:03:56
145 17:29:37 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
146 17:30:02 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 21 00:23:31
147 17:53:33 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
148 17:53:56 آگهی بازرگانی 00:04:27
149 17:58:23 وله رگلاژ 00:01:37
150 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:23:00
151 18:23:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:07:00
152 18:30:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
153 18:30:10 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
154 18:30:35 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 68 00:20:26
155 18:51:01 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:41
156 18:54:42 آنونس مجموع مهارت‌های زندگی 00:01:07
157 18:55:49 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
158 18:56:12 آگهی بازرگانی 00:04:35
159 19:00:47 قندک و مثل‌ها - قسمت 29و30 00:15:00
160 19:15:47 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
161 19:16:12 توربو و دوستان - قسمت 13 00:10:16
162 19:26:28 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
163 19:26:51 آگهی بازرگانی 00:03:49
164 19:30:40 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
165 19:31:05 قهرمانان تنیس - قسمت 154 00:21:58
166 19:53:03 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:15
167 19:54:18 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
168 19:54:41 آگهی بازرگانی 00:04:50
169 19:59:31 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
170 19:59:56 مل‌مل - قسمت 19 00:53:28
171 20:53:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
172 20:53:36 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:00:53
173 20:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
174 20:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:40
175 20:59:32 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
176 20:59:57 ماشیناسورها - قسمت 71 00:22:50
177 21:22:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
178 21:23:14 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
179 21:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
180 21:25:59 آگهی بازرگانی 00:03:56
181 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 166 00:29:59
182 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها