جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:47
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 کلیپ شاپرک 00:03:19
7 08:10:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
8 08:10:58 نقاشی کنیم 00:00:46
9 08:11:44 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
10 08:12:06 اعلام برنامه 00:00:45
11 08:12:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:13:24 آگهی بازرگانی 00:01:18
13 08:14:42 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
14 08:15:02 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 70 00:11:52
15 08:26:54 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
16 08:28:11 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
17 08:28:44 آگهی بازرگانی 00:01:18
18 08:30:02 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:25
19 08:30:27 کندویی‌ها - قسمت 29 00:04:45
20 08:35:12 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
21 08:36:42 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
22 08:41:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:41:49 کلیپ سلام 00:01:22
24 08:43:11 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
25 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
26 08:45:01 شهر قصه-2 - قسمت 113 00:05:57
27 08:50:58 آنونس مجموعه فسقلی های باغچه 00:01:30
28 08:52:28 مولانگ 00:03:27
29 08:55:55 اعلام برنامه 00:00:35
30 08:56:30 نقاشی کنیم 00:00:47
31 08:57:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
32 08:57:50 آگهی بازرگانی 00:01:51
33 08:59:41 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
34 09:00:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 19 00:11:54
35 09:11:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:12:11 اوم نوم 00:01:00
37 09:13:11 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
38 09:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
39 09:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 13 00:11:29
40 09:26:30 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:27:03 آگهی بازرگانی 00:03:18
42 09:30:21 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:41 پهلوانان پویا - قسمت 8 00:14:32
44 09:45:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:45:22 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
46 09:45:42 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 26 00:10:52
47 09:56:34 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
48 09:57:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
49 09:57:55 آگهی بازرگانی 00:01:53
50 09:59:48 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:09:43
52 10:09:51 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
53 10:11:21 کلیپ دو دوست 00:02:38
54 10:13:59 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
55 10:14:47 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:15:07 نقاش کوچولو - قسمت 73 00:11:06
57 10:26:13 آنونس مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:30
58 10:27:43 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:28:16 آگهی بازرگانی 00:01:48
60 10:30:04 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
61 10:30:24 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 8 00:12:29
62 10:42:53 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
63 10:43:13 قصه‌های جورواجور - قسمت 21 00:13:22
64 10:56:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
65 10:57:08 آگهی بازرگانی 00:04:45
66 11:01:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
67 11:02:13 شهر قصه-2 - قسمت 114 00:05:45
68 11:07:58 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
69 11:09:28 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
70 11:14:38 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:14:58 فسقلی‌های باغچه - قسمت 14 00:10:15
72 11:25:13 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:25:46 آگهی بازرگانی 00:04:55
74 11:30:41 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 70 00:11:52
75 11:42:33 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
76 11:44:42 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
77 11:45:02 کندویی‌ها - قسمت 30 00:07:35
78 11:52:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
79 11:54:07 اوم نوم 00:00:55
80 11:55:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
81 11:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:14
82 11:59:49 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 12:00:09 آفتاب‌گردون - قسمت 73 00:10:03
84 12:10:12 وله رگلاژ 00:00:25
85 12:10:37 جشن نماز 00:05:23
86 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
87 12:21:42 اعلام برنامه 00:00:35
88 12:22:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 12:24:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:24:50 آگهی بازرگانی 00:04:49
91 12:29:39 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
92 12:29:59 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:11:58
93 12:41:57 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
94 12:43:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی2 00:00:24
95 12:43:38 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
96 12:43:58 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 25 00:10:00
97 12:53:58 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
98 12:55:28 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:38
100 12:59:39 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
101 12:59:59 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:09:34
102 13:09:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
103 13:09:59 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
104 13:10:19 نقاش کوچولو - قسمت 72 00:11:08
105 13:21:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
106 13:22:00 آگهی بازرگانی 00:04:49
107 13:26:49 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
108 13:27:09 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 68 00:12:29
109 13:39:38 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
110 13:39:58 قصه‌های جورواجور - قسمت 20 00:14:33
111 13:54:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
112 13:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:56
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
116 14:08:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
117 14:08:28 قهرمانان تنیس - قسمت 153 00:21:28
118 14:29:56 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
119 14:30:19 آگهی بازرگانی 00:01:48
120 14:32:07 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
121 14:32:32 ماشیناسورها - قسمت 70 00:22:27
122 14:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
123 14:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:12
124 14:59:34 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
125 14:59:59 من هنرمندم - قسمت 158 00:20:10
126 15:20:09 آنونس سینمایی شهر بدون درخت 00:02:00
127 15:22:09 اعلام برنامه 00:00:55
128 15:23:04 سبک زندگی 00:01:31
129 15:24:35 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:40
131 15:29:38 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
132 15:30:03 ماجراهای دینو - قسمت 71 00:12:39
133 15:42:42 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
134 15:44:42 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
135 15:45:07 سطل سحرآمیز - قسمت 60 00:10:51
136 15:55:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
137 15:56:21 آگهی بازرگانی 00:04:03
138 16:00:24 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
139 16:00:49 رستوران جنگل - قسمت 21 00:15:50
140 16:16:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 16:17:01 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 8 00:13:02
142 16:30:03 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
143 16:30:26 آگهی بازرگانی 00:00:54
144 16:31:20 افسانه‌های ملل - قسمت 6 00:11:26
145 16:42:46 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
146 16:43:11 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 63 00:14:08
147 16:57:19 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
148 16:57:42 آگهی بازرگانی 00:04:41
149 17:02:23 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:09
150 17:24:32 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:06
151 17:25:38 موسیقی فیلم ظهور نگهبانان 00:02:36
152 17:28:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:28:37 آگهی بازرگانی 00:02:11
154 17:30:48 رویاسوار - قسمت 36 00:19:15
155 17:50:03 آگهی بازرگانی 00:03:45
156 17:53:48 تیزر خوش‌مزه 00:03:38
157 17:57:26 آنونس سینمایی شهر بدون درخت 00:02:00
158 17:59:26 وله رگلاژ 00:00:34
159 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
160 18:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
161 18:30:00 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
162 18:30:25 خوش‌مزه - قسمت 41و42 00:26:34
163 18:56:59 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:39
164 19:00:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
165 19:01:01 آگهی بازرگانی 00:04:14
166 19:05:15 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 00:00:25
167 19:05:40 قندک و مثل‌ها - قسمت 27و28 00:15:00
168 19:20:40 آرم تایم(توربو و دوستان) 00:00:25
169 19:21:05 توربو و دوستان - قسمت 12 00:11:04
170 19:32:09 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:32:32 آگهی بازرگانی 00:03:18
172 19:35:50 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
173 19:36:15 قهرمانان تنیس - قسمت 153 00:21:28
174 19:57:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
175 19:57:53 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
176 19:58:16 آگهی بازرگانی 00:04:17
177 20:02:33 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
178 20:02:58 خانه‌ ما - قسمت 18 00:16:44
179 20:19:42 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
180 20:20:20 جورواجور 00:03:07
181 20:23:27 آنونس سینمایی شهر بدون درخت 00:02:00
182 20:25:27 کلیپ خوشایه حالت ای روستایی 00:03:16
183 20:28:43 ماجراهای پلانکی 00:08:21
184 20:37:04 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
185 20:42:04 رنگ نیرنگ 00:12:56
186 20:55:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
187 20:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:29
188 20:59:52 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
189 21:00:17 ماشیناسورها - قسمت 70 00:22:27
190 21:22:44 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
191 21:24:44 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:00:53
192 21:25:37 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
193 21:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:56
194 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 164 00:30:00
195 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها