جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:42
5 08:07:17 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:37 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
7 08:09:37 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:22 یاپ یاپس 00:02:15
9 08:12:37 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:10 آگهی بازرگانی 00:01:42
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 23 00:11:39
13 08:26:51 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
14 08:28:21 کلیپ سلام 00:01:21
15 08:29:42 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:02 حیوانات کاغذی - قسمت 29 00:11:03
17 08:41:05 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
18 08:41:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:42:13 یکی بود یکی نبود 00:02:50
20 08:45:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:23 شهر قصه - قسمت 62 00:11:45
22 08:57:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:13
24 08:59:54 آرم تایم (میشا) 00:00:20
25 09:00:14 میشا - قسمت 4 00:09:33
26 09:09:47 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:10:07 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
28 09:15:17 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
29 09:15:37 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 32 00:07:06
30 09:22:43 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:23:28 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
32 09:23:59 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
33 09:26:02 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
34 09:27:32 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
35 09:28:49 اوم نوم 00:01:07
36 09:29:56 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:16 پهلوانان پویا - قسمت 23 00:13:30
38 09:43:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:43:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:44:53 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:13 سارا و اردک - قسمت 7 00:06:52
42 09:52:05 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
43 09:53:35 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
44 09:55:54 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:19
46 09:59:46 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:09:46
48 10:09:52 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
49 10:10:14 ترو ترو 00:03:33
50 10:13:47 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
51 10:14:49 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:09 نقاش کوچولو - قسمت 22 00:11:53
53 10:27:02 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
54 10:28:32 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
55 10:29:20 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
56 10:29:51 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
57 10:30:11 کایلو - قسمت 24 00:07:46
58 10:37:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:38:17 ترانه‌های اتل متل - برف 00:04:45
60 10:43:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 10:43:11 نقاشی کنیم 00:00:48
62 10:43:59 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
63 10:45:01 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
64 10:45:21 اتل متل یه جنگل - قسمت 72 00:08:40
65 10:54:01 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
66 10:54:33 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:55:06 آگهی بازرگانی 00:03:32
68 10:58:38 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
69 10:59:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 11:00:00 شهر قصه - قسمت 63 00:07:44
71 11:07:44 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
72 11:09:14 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
73 11:10:31 مولانگ 00:03:13
74 11:13:44 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
75 11:14:46 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
76 11:15:06 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 33 00:07:06
77 11:22:12 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
78 11:28:42 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
79 11:29:44 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
80 11:30:04 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 23 00:11:39
81 11:41:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 11:42:03 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
83 11:44:52 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
84 11:45:12 حیوانات کاغذی - قسمت 30 00:12:06
85 11:57:18 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
86 11:59:27 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
87 11:59:47 آفتاب‌گردون - قسمت 22 00:07:34
88 12:07:21 وله رگلاژ 00:00:17
89 12:07:38 جشن نماز 00:05:22
90 12:13:00 جشن نماز 00:05:50
91 12:18:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
92 12:19:23 آگهی بازرگانی 00:04:49
93 12:24:12 یکی بود یکی نبود 00:02:50
94 12:27:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
95 12:27:55 کلیپ زمستان 00:01:55
96 12:29:50 آرم تایم (میشا) 00:00:20
97 12:30:10 میشا - قسمت 5 00:10:37
98 12:40:47 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
99 12:41:19 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
100 12:42:49 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
101 12:45:06 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
102 12:45:26 سارا و اردک - قسمت 6 00:06:56
103 12:52:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
104 12:58:52 اوم نوم 00:00:55
105 12:59:47 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:00:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:09:56
107 13:10:03 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
108 13:11:33 ماموک 00:03:08
109 13:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
110 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 21 00:09:17
111 13:24:18 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
112 13:24:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:39
114 13:30:02 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
115 13:30:22 کایلو - قسمت 23 00:07:39
116 13:38:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:38:21 یکی بود یکی نبود 00:02:50
118 13:41:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 13:41:20 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
120 13:42:08 دیپ‌داپ 00:02:53
121 13:45:01 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
122 13:45:21 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:08:46
123 13:54:07 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
124 13:54:39 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:48
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
129 14:06:38 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
130 14:07:03 قهرمانان تنیس - قسمت 131 00:20:21
131 14:27:24 آنونس مجموعه بالا رود و پایین رود 00:01:33
132 14:28:57 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
133 14:29:57 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
134 14:30:22 ماشیناسورها - قسمت 48 00:22:46
135 14:53:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
136 14:53:29 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
137 14:55:15 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:06
139 14:59:44 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
140 15:00:09 من هنرمندم - قسمت 138 00:21:31
141 15:21:40 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:29
142 15:25:09 رالف 00:01:08
143 15:26:17 اعلام برنامه 00:00:55
144 15:27:12 جورواجور 00:02:48
145 15:30:00 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
146 15:30:25 ماجراهای دینو - قسمت 56 00:12:39
147 15:43:04 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
148 15:43:29 سطل سحرآمیز - قسمت 45 00:11:10
149 15:54:39 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:33
151 15:59:35 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
152 16:00:00 رستوران جنگل - قسمت 6 00:14:02
153 16:14:02 تیزر تک‌تین 00:00:57
154 16:14:59 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
155 16:15:24 بالا رود و پایین رود - قسمت 6 00:12:50
156 16:28:14 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
157 16:28:24 تیزر بزودی ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
158 16:29:37 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
159 16:30:02 مثل‌نامه - قسمت 41 00:12:06
160 16:42:08 تیزر تک‌تین 00:01:49
161 16:43:57 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
162 16:44:22 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 49 00:11:30
163 16:55:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
164 16:56:15 آگهی بازرگانی 00:04:51
165 17:01:06 تیزر تک‌تین 00:00:57
166 17:02:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
167 17:02:28 صلح‌بانان - قسمت 32 00:22:05
168 17:24:33 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
169 17:26:05 وله رگلاژ 00:00:55
170 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:05:00
171 17:32:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:23:00
172 17:55:00 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
173 17:55:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
174 17:56:01 شکرستان 00:01:48
175 17:57:49 تیزر تک‌تین 00:01:49
176 17:59:38 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
177 18:00:03 رویاسوار - قسمت 21 00:22:35
178 18:22:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
179 18:23:00 کدو بدو 00:01:34
180 18:24:34 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:24:57 آگهی بازرگانی 00:03:59
182 18:28:56 تیزر تک‌تین 00:00:57
183 18:29:53 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
184 18:30:18 خوش‌مزه - قسمت 11,12 00:24:24
185 18:54:42 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
186 18:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:46
187 18:59:51 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
188 19:00:16 کارآگاه درختی - قسمت 35 00:08:32
189 19:08:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 19:09:24 تیزر مل مل 00:02:53
191 19:12:17 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
192 19:14:39 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه ) 00:00:25
193 19:15:04 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 10 00:13:02
194 19:28:06 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
195 19:29:01 تیزر بزودی ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
196 19:30:14 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
197 19:30:39 قهرمانان تنیس - قسمت 131 00:20:21
198 19:51:00 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:29
199 19:54:29 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
200 19:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:58
201 19:59:50 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
202 20:00:15 خانه‌ ما - قسمت 16 00:16:04
203 20:16:19 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
204 20:21:19 دزد ناشی 00:01:30
205 20:22:49 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
206 20:23:10 خال‌خالی 00:03:48
207 20:26:58 تیزر مل مل 00:02:53
208 20:29:51 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
209 20:30:16 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 25 00:18:03
210 20:48:19 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:29
211 20:51:48 مورف 00:01:15
212 20:53:03 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
213 20:53:23 روسای کوچک 00:03:55
214 20:57:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
215 20:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:07
216 20:59:48 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
217 21:00:13 ماشیناسورها - قسمت 48 00:22:46
218 21:22:59 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
219 21:23:59 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
220 21:24:59 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
221 21:26:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
222 21:27:14 سبک زندگی 00:01:44
223 21:28:58 تیزر تک‌تین 00:00:57
224 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 112 00:30:00
225 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها