جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:05:48 حدیث 00:00:45
5 08:06:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:53 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:38 وله تسلیت 00:00:30
8 08:08:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:08:24 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
10 08:14:54 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:19 نقاشی‌نقاشی - قسمت 44 00:13:54
12 08:29:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:29:39 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:04 سارا و اردک - قسمت 31 00:06:52
15 08:36:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:37:20 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
17 08:43:50 وله تسلیت 00:00:30
18 08:44:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
19 08:44:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:08 شهر قصه - قسمت 113 00:07:57
21 08:53:05 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
22 08:53:14 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:49 وله تسلیت 00:00:30
24 08:54:19 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
25 08:56:21 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
26 08:58:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
27 08:58:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 08:59:40 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
29 09:00:05 بارباپاپا - قسمت 30 00:08:02
30 09:08:07 دیپ‌داپ 00:02:31
31 09:10:38 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
32 09:12:40 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:00
33 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
34 09:15:05 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 7 00:07:21
35 09:22:26 وله تسلیت 00:00:30
36 09:22:56 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
37 09:29:26 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
39 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 3 00:11:56
40 09:41:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 09:42:12 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
42 09:44:14 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:44:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
44 09:45:01 نیلویا - قسمت 32 00:06:20
45 09:51:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
46 09:52:14 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
47 09:58:44 وله تسلیت 00:00:30
48 09:59:14 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
49 09:59:36 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
50 10:00:01 پیم و پم - قسمت 45 00:12:57
51 10:12:58 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:17
52 10:13:15 پیم و پم اینا 00:08:49
53 10:22:04 وله تسلیت 00:00:30
54 10:22:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:23:00 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
56 10:29:30 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:29:39 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
58 10:30:04 قطارها - قسمت 35 00:05:22
59 10:35:26 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
60 10:37:28 ماموک 00:03:12
61 10:40:40 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
62 10:42:40 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
63 10:44:42 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
64 10:45:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:07:50
65 10:52:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 10:53:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
67 10:59:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
68 11:00:18 شهر قصه - قسمت 114 00:10:34
69 11:10:52 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
70 11:12:54 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
71 11:14:54 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
72 11:15:19 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 8 00:06:49
73 11:22:08 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
74 11:28:38 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:29:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 45 00:13:35
76 11:42:38 وله رگلاژ 00:00:19
77 11:42:57 بسته تلاوت قرآن 00:05:03
78 11:48:00 بسته اذانگاهی ظهر 00:05:42
79 11:53:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 11:54:04 وله تسلیت 00:00:30
81 11:54:34 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
82 11:56:36 یاپ یاپس 00:01:39
83 11:58:15 وله خمیری 00:00:40
84 11:58:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
85 11:59:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
86 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
87 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 45 00:07:38
88 12:07:38 وله تسلیت 00:00:30
89 12:08:08 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
90 12:14:38 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
91 12:15:03 سارا و اردک - قسمت 18 00:06:52
92 12:21:55 وله مناسبتی یا رسول الله 00:00:12
93 12:22:07 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
94 12:24:09 آرم استیشن روز 00:00:20
95 12:24:29 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
96 12:24:54 بارباپاپا - قسمت 31 00:08:15
97 12:33:09 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
98 12:39:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 12:39:55 مول 00:05:08
100 12:45:03 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
101 12:45:28 نیلویا - قسمت 31 00:05:55
102 12:51:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
103 12:51:46 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
104 12:58:16 وله تسلیت 00:00:30
105 12:58:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 12:59:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
107 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
108 13:00:00 پیم و پم - قسمت 44 00:10:28
109 13:10:28 آرم تایم(پیم و پم اینا) 00:00:17
110 13:10:45 پیم و پم اینا 00:08:34
111 13:19:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
112 13:19:45 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
113 13:26:15 ماموک 00:03:04
114 13:29:19 وله مناسبتی یا رسول الله 00:00:12
115 13:29:31 آرم تایم(قطارها) 00:00:33
116 13:30:04 قطارها - قسمت 34 00:05:13
117 13:35:17 آرم استیشن روز 00:00:20
118 13:35:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
119 13:42:07 وله تسلیت 00:00:30
120 13:42:37 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
121 13:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
122 13:45:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:08:28
123 13:53:32 وله مناسبتی یا رسول الله 00:00:12
124 13:53:44 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
125 13:55:44 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 00:02:00
126 13:57:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 13:58:00 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 آرم تایم(سفر به سرزمین دور) 00:00:25
130 14:01:15 سینمایی سفر به سرزمین دور - قسمت 11 00:56:01
131 14:57:16 اعلام برنامه 00:00:55
132 14:58:11 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:02:00
133 15:00:11 خوش‌مزه - قسمت 13 00:21:16
134 15:21:27 سبک زندگی 00:01:20
135 15:22:47 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
136 15:27:47 آنونس سینمایی سرزمین دور2 00:02:30
137 15:30:17 کارآگاه درختی - قسمت 7 00:07:59
138 15:38:16 وله 28 صفر 00:00:25
139 15:38:41 اعلام برنامه 00:00:50
140 15:39:31 آنونس سینمایی تنها درخانه 2 00:02:30
141 15:42:01 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 15:42:18 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
143 15:43:59 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
144 15:44:37 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟ ) 00:00:25
145 15:45:02 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 7 00:12:31
146 15:57:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
147 15:58:00 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
148 15:59:41 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
149 16:00:06 سر سفره خدا-ویژه رحلت پیامبر (ص) - قسمت 28 00:40:05
150 16:40:11 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 16:45:11 مجموعه داستان‌های مذهبی-شهادت امام حسن مجتبی(ع)‎ - قسمت 10 00:08:51
152 16:54:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
153 16:54:29 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
154 16:59:29 وله 28 صفر 00:00:25
155 16:59:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
156 17:00:30 فانوس 00:07:44
157 17:08:14 وله 28 صفر 00:00:25
158 17:08:39 سینمایی سفر به سرزمین دور-2 00:02:30
159 17:11:09 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
160 17:13:27 وله رگلاژ 00:01:34
161 17:15:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
162 17:23:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
163 17:33:00 قهرمانان تنیس - قسمت 103 00:21:54
164 17:54:54 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
165 17:55:41 کلیپ رنگین کمان 00:04:37
166 18:00:18 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
167 18:00:28 ماشیناسورها - قسمت 20 00:22:50
168 18:23:18 سبک زندگی 00:01:17
169 18:24:35 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
170 18:29:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
171 18:30:02 آرم تایم(من هنرمندم) 00:00:25
172 18:30:27 من هنرمندم - قسمت 110 00:20:29
173 18:50:56 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
174 18:55:56 تیزر تعقیب 00:01:28
175 18:57:24 آنونس سینمایی سرزمین دور2 00:02:30
176 18:59:54 آرم تایم(ماجراهای دینو) 00:00:25
177 19:00:19 ماجراهای دینو - قسمت 37 00:12:43
178 19:13:02 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:02:02
179 19:15:04 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
180 19:15:29 سطل سحرآمیز - قسمت 26 00:11:13
181 19:26:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 19:27:18 آنونس سینمایی تنها در خانه 2 00:02:30
183 19:29:48 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
184 19:30:13 صلح‌بانان - قسمت 13 00:21:59
185 19:52:12 آنونس سینمایی سرزمین دور2 00:02:30
186 19:54:42 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
187 19:55:29 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
188 20:00:29 حریم حرم - قسمت 23 00:10:50
189 20:11:19 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
190 20:13:00 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
191 20:15:15 طلب - قسمت 26 00:08:32
192 20:23:47 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
193 20:28:47 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
194 20:29:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
195 20:30:01 آرم تایم(ماجراهای کوشا) 00:00:25
196 20:30:26 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 10 00:14:59
197 20:45:25 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 30 00:12:37
198 20:58:02 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:02:02
199 21:00:04 رویاسوار - قسمت 2 00:22:59
200 21:23:03 آنونس سینمایی سرزمین دور2 00:02:30
201 21:25:33 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
202 21:27:48 سبک زندگی 00:01:23
203 21:29:11 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
204 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 37 00:30:00
205 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها