جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:44
5 08:07:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:24 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:10:24 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
9 08:12:07 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
10 08:13:58 آگهی بازرگانی 00:00:37
11 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 38 00:14:20
13 08:29:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:29:36 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:01 سارا و اردک - قسمت 25 00:06:52
16 08:36:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
17 08:37:46 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
18 08:44:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:44:32 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
20 08:44:55 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
21 08:45:20 شهر قصه - قسمت 107 00:08:26
22 08:53:46 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
23 08:56:20 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:55 کلیپ ماهی-2 00:02:10
25 08:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:37
26 08:59:42 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
27 09:00:07 بارباپاپا - قسمت 24 00:08:45
28 09:08:52 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
29 09:09:15 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
30 09:11:15 وله خمیری 00:00:47
31 09:12:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:12:18 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
33 09:14:18 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:14:38 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
35 09:15:03 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 1 00:06:45
36 09:21:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
37 09:23:31 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
38 09:25:33 اوم نوم 00:01:14
39 09:26:47 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:27:32 کلیپ‌ پروانه 00:02:15
41 09:29:47 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
42 09:30:12 پهلوانان پویا - قسمت 27 00:13:12
43 09:43:24 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
44 09:43:48 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 2 00:00:32
45 09:44:20 آرم استیشن روز 00:00:20
46 09:44:40 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
47 09:45:05 نیلویا - قسمت 26 00:06:06
48 09:51:11 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
49 09:53:41 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 09:53:50 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
51 09:55:50 نقاشی کنیم 00:00:49
52 09:56:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 09:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:35
54 10:00:12 پیم و پم - قسمت 39 00:12:12
55 10:12:24 آرم استیشن توپ 00:00:23
56 10:12:47 پیم و پم اینا 00:08:50
57 10:21:37 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:22:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
59 10:24:13 مولانگ 00:02:53
60 10:27:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 10:27:22 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
62 10:29:22 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
63 10:29:46 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
64 10:30:11 قطارها - قسمت 29 00:05:09
65 10:35:20 کلیپ شاپرک 00:03:26
66 10:38:46 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
67 10:40:48 دیپ‌داپ 00:02:50
68 10:43:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
69 10:43:54 اعلام برنامه 00:00:35
70 10:44:29 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 10:44:38 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
72 10:45:03 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 11 00:07:10
73 10:52:13 من یک حیوان هستم 00:01:55
74 10:54:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
75 10:54:24 اعلام برنامه 00:00:45
76 10:55:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
77 10:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:08
78 10:59:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
79 11:00:06 شهر قصه - قسمت 108 00:09:22
80 11:09:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
81 11:09:51 کلیپ نمره بیست 00:01:52
82 11:11:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
83 11:12:09 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
84 11:14:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
85 11:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
86 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 2 00:06:44
87 11:21:44 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
88 11:23:44 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
89 11:25:46 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
90 11:26:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
91 11:27:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 39 00:14:35
92 11:41:44 وله رگلاژ 00:00:48
93 11:42:32 جشن نماز 00:05:28
94 11:48:00 جشن نماز 00:05:47
95 11:53:47 آرم استیشن روز 00:00:20
96 11:54:07 وله خمیری 00:00:40
97 11:54:47 آگهی بازرگانی 00:04:50
98 11:59:37 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
99 12:00:02 آفتاب‌گردون - قسمت 39 00:09:05
100 12:09:07 اعلام برنامه 00:00:35
101 12:09:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
102 12:10:40 لالبی 00:01:30
103 12:12:10 تیزر بزودی پهلوانان پویا 00:02:02
104 12:14:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
105 12:14:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
106 12:15:00 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:39
107 12:21:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 12:22:32 ماجراهای سعید 00:04:56
109 12:27:28 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
110 12:29:28 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 12:29:37 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
112 12:30:02 بارباپاپا - قسمت 25 00:08:28
113 12:38:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
114 12:38:46 مول 00:04:38
115 12:43:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
116 12:44:22 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
117 12:44:44 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
118 12:45:09 نیلویا - قسمت 25 00:05:59
119 12:51:08 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
120 12:53:34 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
121 13:00:04 پیم و پم - قسمت 38 00:13:01
122 13:13:05 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
123 13:13:28 پیم و پم اینا 00:08:54
124 13:22:22 کاردستی‌های مهد پویا-کوه 00:02:47
125 13:25:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
126 13:25:35 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:25:44 آگهی بازرگانی 00:03:54
128 13:29:38 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
129 13:30:03 قطارها - قسمت 28 00:05:16
130 13:35:19 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
131 13:38:17 ترو ترو 00:03:31
132 13:41:48 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
133 13:43:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
134 13:43:55 وله خمیری 00:00:44
135 13:44:39 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
136 13:45:04 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 10 00:06:51
137 13:51:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
138 13:52:48 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
139 13:54:48 تیزر تو هدیه‌ خدایی 00:00:58
140 13:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:14
141 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
142 14:00:50 آرم تایم (سینمایی جکی جان) 00:00:25
143 14:01:15 سینمایی جکی جان 01:23:06
144 15:24:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 15:24:57 اعلام برنامه 00:00:55
146 15:25:52 آگهی بازرگانی 00:03:45
147 15:29:37 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
148 15:30:02 داستان‌های اردک - قسمت 11 00:21:37
149 15:51:39 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
150 15:51:51 اعلام برنامه 00:00:50
151 15:52:41 گنجینه 00:00:47
152 15:53:28 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
153 15:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:57
154 15:59:48 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
155 16:00:13 سر سفره خدا - قسمت 26 00:43:08
156 16:43:21 همسایه ها-4 - قسمت 9 00:12:00
157 16:55:21 آبشار سرنوشت - قسمت 44 00:23:53
158 17:19:14 وله رگلاژ 00:00:47
159 17:20:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
160 17:28:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
161 17:38:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
162 17:38:12 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:02:00
163 17:40:12 آگهی بازرگانی 00:04:51
164 17:45:03 بره ناقلا 00:04:56
165 17:49:59 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 17:50:21 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
167 17:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:41
168 18:00:02 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 23 00:19:55
169 18:19:57 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
170 18:20:07 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
171 18:21:30 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
172 18:26:30 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
173 18:29:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
174 18:29:41 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
175 18:30:06 جزیره دانش - قسمت 37 00:27:43
176 18:57:49 آگهی بازرگانی 00:03:41
177 19:01:30 کارآگاه درختی - قسمت 4 00:08:24
178 19:09:54 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
179 19:11:17 سبک زندگی 00:01:20
180 19:12:37 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:09
181 19:14:46 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
182 19:15:11 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 4 00:12:35
183 19:27:46 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
184 19:30:16 قهرمانان تنیس - قسمت 100 00:19:18
185 19:49:34 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 19:49:46 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
187 19:50:51 سبک زندگی 00:01:48
188 19:52:39 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
189 19:57:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
190 19:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:29
191 19:59:35 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
192 20:00:00 سر سفره خدا - قسمت 25 00:30:10
193 20:30:10 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
194 20:30:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
195 20:35:48 سبک زندگی 00:02:16
196 20:38:04 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
197 20:40:04 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
198 20:42:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
199 20:43:07 من میخونم تو گوش کن - قسمت 28 00:14:37
200 20:57:44 آگهی بازرگانی 00:01:55
201 20:59:39 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
202 21:00:04 ماشیناسورها - قسمت 17 00:22:48
203 21:22:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
204 21:23:04 سبک زندگی 00:01:45
205 21:24:49 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
206 21:29:49 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
207 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 39 00:30:00
208 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها