جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:11 حدیث 00:00:50
5 08:07:01 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:21 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:06 مول 00:05:04
8 08:13:10 آرم استیشن روز 00:00:20
9 08:13:30 اوم نوم 00:01:05
10 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 36 00:14:13
12 08:29:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
13 08:29:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:49
15 08:36:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:19 وله تسلیت اربعین 00:00:37
17 08:43:56 وله خمیری 00:00:39
18 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:00 شهر قصه - قسمت 105 00:07:40
20 08:52:40 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:02:02
21 08:54:42 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:17 ترو ترو 00:03:32
23 08:58:49 وله خمیری 00:00:30
24 08:59:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
25 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
26 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 22 00:08:33
27 09:08:33 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:51
28 09:10:24 مولانگ 00:03:24
29 09:13:48 وله راه ارتباطی پویا - قسمت 16 00:00:26
30 09:14:14 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
31 09:14:36 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
32 09:15:01 پینگو در شهر - قسمت 22 00:06:30
33 09:21:31 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:16 ماجراهای سعید 00:05:48
35 09:28:04 وله خمیری 00:00:32
36 09:28:36 اوم نوم 00:01:07
37 09:29:43 وله تسلیت اربعین 00:00:25
38 09:30:08 فرشته‌های آسمون - قسمت 01 00:14:44
39 09:44:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:45:01 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
41 09:45:26 نیلویا - قسمت 24 00:05:53
42 09:51:19 فتوکلیپ اربعین 00:04:53
43 09:56:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
44 09:56:38 دیپ‌داپ 00:02:32
45 09:59:10 وله خمیری 00:00:28
46 09:59:38 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
47 10:00:03 پیم و پم - قسمت 37 00:12:11
48 10:12:14 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:12:23 پیم و پم اینا 00:08:36
50 10:20:59 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
51 10:27:29 تو تی تو 00:02:07
52 10:29:36 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
53 10:30:01 قطارها - قسمت 21 00:05:28
54 10:35:29 فتوکلیپ اربعین 00:02:15
55 10:37:44 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:38:19 ماموک 00:03:06
57 10:41:25 وله خمیری 00:00:45
58 10:42:10 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
59 10:44:12 آرم استیشن توپ 00:00:23
60 10:44:35 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
61 10:45:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 9 00:06:58
62 10:51:58 وله تسلیت اربعین 00:00:30
63 10:52:28 مول 00:05:08
64 10:57:36 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
65 10:59:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
66 11:00:03 شهر قصه - قسمت 106 00:12:09
67 11:12:12 وله خمیری 00:00:32
68 11:12:44 من یک حیوان هستم 00:01:51
69 11:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
70 11:15:00 پینگو در شهر - قسمت 23 00:06:31
71 11:21:31 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
72 11:28:01 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
73 11:28:26 نقاشی‌نقاشی - قسمت 37 00:14:01
74 11:42:27 وله رگلاژ 00:00:11
75 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
76 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
77 11:53:42 نماهنگ بارون کجایی 00:04:17
78 11:57:59 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:02:02
79 12:00:01 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
80 12:00:26 آفتاب‌گردون - قسمت 31 00:08:30
81 12:08:56 اعلام برنامه 00:00:35
82 12:09:31 مولانگ 00:03:16
83 12:12:47 وله خمیری 00:00:56
84 12:13:43 وله تسلیت اربعین 00:00:37
85 12:14:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:14:36 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
87 12:15:01 سارا و اردک - قسمت 24 00:06:53
88 12:21:54 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 12:22:16 نقاشی کنیم 00:00:49
90 12:23:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:29:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
92 12:30:00 بارباپاپا - قسمت 23 00:09:08
93 12:39:08 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
94 12:41:08 اوم نوم 00:00:51
95 12:41:59 آنونس مجموعه پینگو درشهر 00:02:00
96 12:43:59 وله خمیری 00:00:37
97 12:44:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
98 12:45:01 نیلویا - قسمت 22 00:06:41
99 12:51:42 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
100 12:58:12 لالبی 00:01:30
101 12:59:42 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
102 13:00:07 پیم و پم - قسمت 36 00:13:55
103 13:14:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:14:11 پیم و پم اینا 00:08:57
105 13:23:08 فتوکلیپ اربعین 00:04:53
106 13:28:01 اوم نوم 00:01:07
107 13:29:08 وله خمیری 00:00:27
108 13:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
109 13:30:00 قطارها - قسمت 26 00:05:42
110 13:35:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
111 13:35:58 جعبه حیوانات 00:01:46
112 13:37:44 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
113 13:44:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:44:23 وله تسلیت اربعین 00:00:37
115 13:45:00 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
116 13:45:25 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 8 00:06:48
117 13:52:13 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
118 13:54:13 اوم نوم 00:01:14
119 13:55:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
120 13:55:43 نماهنگ بارون کجایی 00:04:17
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 آرم تایم (سینمایی شجاع مرد کودک) 00:00:25
123 14:01:15 سینمایی شجاع مرد کودک 00:54:20
124 14:55:35 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
125 14:55:58 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
126 14:58:28 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
127 14:58:40 وله اربعین 00:00:40
128 14:59:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
129 14:59:37 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
130 15:00:02 من هنرمندم - قسمت 106 00:20:30
131 15:20:32 اعلام برنامه 00:00:55
132 15:21:27 گزارش راه پیمایی اربعین 00:07:00
133 15:28:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
134 15:28:54 وله اربعین 00:00:40
135 15:29:34 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
136 15:29:59 ماجراهای دینو - قسمت 35 00:12:44
137 15:42:43 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
138 15:45:13 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
139 15:45:38 سطل سحرآمیز - قسمت 24 00:09:39
140 15:55:17 کلیپ مسیر عشق 00:04:11
141 15:59:28 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
142 15:59:51 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
143 16:00:16 سر سفره خدا - قسمت 24 00:46:21
144 16:46:37 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 27 00:14:09
145 17:00:46 صلح‌بانان - قسمت 11 00:21:04
146 17:21:50 وله رگلاژ 00:00:11
147 17:22:01 باکس تلاوت قرآن 00:07:59
148 17:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
149 17:40:00 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 17:40:36 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
151 17:43:06 گزارش راه پیمایی اربعین 00:06:19
152 17:49:25 کلیپ قدم‌های کوچک 00:07:59
153 17:57:24 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
154 17:59:54 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
155 18:00:19 توکیو 8 ریشتر - قسمت 11 00:21:38
156 18:21:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 18:22:33 کلیپ ابی عبدالله 00:04:12
158 18:26:45 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
159 18:29:20 آگهی بازرگانی 00:00:37
160 18:29:57 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
161 18:30:22 خوش‌مزه - قسمت 11 00:22:16
162 18:52:38 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
163 18:55:08 کلیپ سید عطشان 00:03:59
164 18:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:37
165 18:59:44 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
166 19:00:09 کارآگاه درختی - قسمت 3 00:08:09
167 19:08:18 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
168 19:08:30 کلیپ آقای من 00:04:49
169 19:13:19 سبک زندگی 00:01:16
170 19:14:35 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
171 19:15:00 این چطور کار می‌کنه؟ 00:12:34
172 19:27:34 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
173 19:30:04 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
174 19:30:29 قهرمانان تنیس - قسمت 99 00:21:57
175 19:52:26 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
176 19:52:36 کلیپ ویژه اربعین 00:04:06
177 19:56:42 سبک زندگی 00:02:16
178 19:58:58 آگهی بازرگانی 00:00:37
179 19:59:35 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
180 20:00:00 سر سفره خدا - قسمت 23 00:46:16
181 20:46:16 آرم تایم(من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
182 20:46:41 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 26 00:14:22
183 21:01:03 آگهی بازرگانی 00:00:37
184 21:01:40 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
185 21:02:05 ماشیناسورها - قسمت 16 00:22:55
186 21:25:00 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
187 21:25:23 کلیپ شهید روضه 00:04:11
188 21:29:34 وله اربعین 00:00:25
189 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 31 00:30:00
190 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها