جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:17
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 جعبه حیوانات 00:01:50
7 08:08:46 کلیپ نقاشی 00:02:17
8 08:11:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:11:12 دیپ‌داپ 00:02:32
10 08:13:44 اعلام برنامه 00:00:45
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 62 00:07:59
13 08:22:59 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
14 08:23:23 آنونس مجموعه قصه‌های کوه بینالود 00:01:00
15 08:24:23 وله خمیری 00:00:34
16 08:24:57 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
17 08:25:57 ماموک 00:03:04
18 08:29:01 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
19 08:30:00 توپولوها - قسمت 73 00:21:41
20 08:51:41 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:16 پینگو 00:05:00
22 08:57:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
23 08:57:42 آنونس مجموعه قصه‌های جنگل سبز 00:00:54
24 08:58:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
25 08:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
26 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 7 00:12:50
27 09:12:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
28 09:13:13 اوم نوم 00:01:09
29 09:14:22 وله خمیری 00:00:38
30 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 12 00:07:23
31 09:22:23 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
32 09:22:47 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
33 09:23:47 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:24:32 مول 00:05:08
35 09:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 34 00:11:14
37 09:41:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:41:30 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
39 09:45:04 بابا خرسه - قسمت 13 00:09:58
40 09:55:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
41 09:55:28 آنونس بزودی مجموعه دهکده شادی 00:01:05
42 09:56:33 دیپ‌داپ 00:02:31
43 09:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
44 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 78 00:24:09
45 10:24:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 10:24:18 آنونس مجموعه بره کوچولو 00:00:56
47 10:25:14 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:25:49 کلیپ ماهی 00:02:10
49 10:27:59 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
50 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 10 00:11:16
51 10:41:16 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
52 10:41:40 یاپ یاپس 00:01:30
53 10:43:10 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
54 10:44:30 وله خمیری 00:00:30
55 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:10:28
56 10:55:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:55:37 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
58 10:56:37 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:57:22 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
60 10:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
61 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 12 00:11:44
62 11:11:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 11:12:06 کلیپ آفریدگار 00:02:57
64 11:15:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 13 00:10:56
65 11:25:59 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:00:51
66 11:26:50 کلیپ دو دوست 00:02:35
67 11:29:25 وله خمیری 00:00:38
68 11:30:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 90 00:13:55
69 11:43:58 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
70 11:44:58 موفی - قسمت 1 00:08:31
71 11:53:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
72 11:53:52 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
73 11:55:11 ماموک 00:03:06
74 11:58:17 آنونس بزودی مجموعه دهکده شادی 00:01:05
75 11:59:22 دیپ‌داپ 00:02:53
76 12:02:15 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
77 12:03:33 وله رگلاژ 00:00:56
78 12:04:29 کلیپ خدا 00:03:04
79 12:07:33 حدیث 00:00:16
80 12:07:49 تلاوت قرآن 00:04:11
81 12:12:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 12:16:08 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:16:43 آنونس مجموعه قصه‌های جنگل سبز 00:00:54
84 12:17:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
85 12:18:03 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 11 00:07:32
86 12:25:35 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:26:20 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
88 12:27:19 وله بحران آب 00:00:46
89 12:28:05 کلیپ زمستان 00:01:55
90 12:30:00 آگهی بازرگانی 00:01:01
91 12:31:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 33 00:11:21
92 12:42:22 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
93 12:42:46 اوم نوم 00:01:14
94 12:44:00 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
95 12:46:01 بابا خرسه - قسمت 12 00:09:54
96 12:55:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
97 12:56:18 تو تی تو 00:02:16
98 12:58:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 12:59:00 مهد‌پویا - قسمت 77 00:26:03
100 13:25:03 من یک حیوان هستم 00:01:54
101 13:26:57 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
102 13:27:21 نقاشی کنیم 00:00:45
103 13:28:06 آگهی بازرگانی 00:01:56
104 13:30:02 دهکده شمالی - قسمت 9 00:11:08
105 13:41:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:41:32 یاپ یاپس 00:01:53
107 13:43:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:43:34 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 21 00:11:57
109 13:55:31 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
110 13:55:54 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
111 13:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سینمایی دنیای وحش 01:08:54
114 15:09:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
115 15:10:20 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
116 15:11:20 دزد ناشی 00:01:17
117 15:12:37 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
118 15:14:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
119 15:15:00 پروفسور بالتازار - قسمت 1 00:08:47
120 15:23:47 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
121 15:24:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
122 15:25:13 آنونس مجموعه گل‌آموز 00:01:00
123 15:26:13 لاروا 00:01:15
124 15:27:28 آگهی بازرگانی 00:02:33
125 15:30:01 مهارت‌های زندگی - قسمت 199 00:23:18
126 15:53:19 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:54:09 ترافیک 00:02:02
128 15:56:11 وله آیا می دانید که 00:00:39
129 15:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
130 16:00:00 گل آموز - قسمت 10 00:47:29
131 16:47:29 اعلام برنامه 00:00:55
132 16:48:24 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
133 16:50:39 گروه تحقیق 00:04:35
134 16:55:14 تیزر بزودی مجموعه بینوایان 00:01:23
135 16:56:37 وله آیا می دانید که 00:00:40
136 16:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:43
137 17:00:00 کارآگاه گجت - قسمت 21 00:11:06
138 17:11:06 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
139 17:11:44 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
140 17:12:14 برنارد 00:02:59
141 17:15:13 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
142 17:16:29 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
143 17:16:56 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
144 17:17:56 وله رگلاژ 00:00:17
145 17:18:13 کلیپ نماز 00:03:31
146 17:21:44 حدیث 00:00:17
147 17:22:01 تلاوت قرآن 00:07:59
148 17:30:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
149 17:34:28 کلیپ دعا 00:02:54
150 17:37:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 17:37:58 کدو بدو 00:01:38
152 17:39:36 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
153 17:41:37 لئون 00:02:39
154 17:44:16 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
155 17:45:16 تام و جری - قسمت 33 00:06:01
156 17:51:17 اعلام برنامه 00:00:50
157 17:52:07 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
158 17:54:22 کدو بدو 00:01:38
159 17:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:00
160 18:00:00 دیجیمون - قسمت 34 00:20:25
161 18:20:25 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
162 18:21:03 کلیپ کتاب 00:03:12
163 18:24:15 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
164 18:26:30 رالف 00:01:04
165 18:27:34 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
166 18:28:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 18:29:00 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
168 18:30:00 اردوگاه حیوانات - قسمت 4 00:20:57
169 18:50:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 18:51:07 تیزر بزودی مجموعه بینوایان 00:01:23
171 18:52:30 لذت دانایی 00:03:34
172 18:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:56
173 19:00:00 بچه‌های آلپ - قسمت 36 00:20:39
174 19:20:39 اعلام برنامه 00:00:55
175 19:21:34 کلیپ تیک تاک 00:03:16
176 19:24:50 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
177 19:25:50 برنارد 00:02:40
178 19:28:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
179 19:30:00 تام و جری - قسمت 4 00:18:58
180 19:48:58 اعلام برنامه 00:00:50
181 19:49:48 گروه تحقیق 00:03:37
182 19:53:25 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
183 19:54:25 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
184 19:57:27 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
185 19:59:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 19:59:59 مترسک - قسمت 12 00:08:13
187 20:08:12 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
188 20:08:39 گنجینه 00:00:53
189 20:09:32 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
190 20:10:58 لئون 00:02:39
191 20:13:37 تیزر بزودی بینوایان 00:01:23
192 20:15:00 دره چکاوک - قسمت 12 00:12:57
193 20:27:57 آگهی بازرگانی 00:02:47
194 20:30:44 مهارت‌های زندگی - قسمت 197 00:22:58
195 20:53:42 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
196 20:53:52 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
197 20:56:32 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
198 20:57:02 لاروا 00:01:25
199 20:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:33
200 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 64 00:12:38
201 21:12:38 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
202 21:13:05 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
203 21:14:14 بره ناقلا 00:05:52
204 21:20:06 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
205 21:22:21 ترافیک 00:02:11
206 21:24:32 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
207 21:26:33 کلیپ چرا نشستی تنها 00:03:11
208 21:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
209 21:30:01 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 9 00:21:21
210 21:51:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
211 21:52:00 کدو بدو 00:01:46
212 21:53:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
213 21:54:03 لذت دانایی 00:05:46
214 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها