جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:22
5 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:06:34 وله خمیری 00:00:32
7 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:07:51 مول 00:05:05
9 08:12:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
10 08:13:12 مکس 00:00:39
11 08:13:51 وله خمیری 00:00:38
12 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
13 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 39 00:08:33
14 08:23:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:23:49 پینگو 00:05:03
16 08:28:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
17 08:29:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
18 08:30:01 توپولوها - قسمت 50 00:20:42
19 08:50:43 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
20 08:51:51 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:26 ماموک 00:03:00
22 08:55:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:55:35 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
24 08:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:57
25 09:00:06 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 4 00:12:43
26 09:12:49 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:13:09 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
28 09:14:29 وله خمیری 00:00:32
29 09:15:01 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 9 00:07:46
30 09:22:47 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:23:32 من یک حیوان هستم 00:01:57
32 09:25:29 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
33 09:26:48 دیپ‌داپ 00:02:52
34 09:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
35 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 31 00:11:01
36 09:41:01 آنونس مجموعه قصه‌های کوه بینالود 00:01:00
37 09:42:01 کلیپ سلام 00:01:21
38 09:43:22 اوم نوم 00:01:14
39 09:44:36 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
40 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 10 00:09:56
41 09:54:56 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
42 09:56:57 لالبی 00:01:46
43 09:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:23
44 10:00:06 مهد‌پویا - قسمت 75 00:22:00
45 10:22:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
46 10:22:59 مکس 00:00:39
47 10:23:38 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:24:13 جعبه حیوانات 00:01:36
49 10:25:49 کلیپ میوه فروش 00:03:38
50 10:29:27 وله خمیری 00:00:33
51 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 7 00:11:10
52 10:41:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:42:03 وله خمیری 00:00:38
54 10:42:41 یاپ یاپس 00:01:59
55 10:44:40 آرم استیشن روز 00:00:20
56 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 21 00:10:01
57 10:55:01 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
58 10:56:01 لالبی 00:01:30
59 10:57:31 وله خمیری 00:00:33
60 10:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:56
61 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 9 00:11:37
62 11:11:37 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
63 11:12:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:13:12 مکس 00:00:40
65 11:13:52 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
66 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 10 00:10:50
67 11:25:50 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
68 11:26:14 ماموک 00:02:58
69 11:29:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
70 11:30:00 نقاشی‌نقاشی 00:13:55
71 11:43:55 آرم استیشن روز 00:00:20
72 11:44:15 وله بحران آب 00:00:46
73 11:45:01 یوکی - قسمت 24 00:09:05
74 11:54:06 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
75 11:55:26 پینگو 00:04:47
76 12:00:13 وله رگلاژ 00:01:04
77 12:01:17 کلیپ ریحانه 00:03:30
78 12:04:47 حدیث 00:00:17
79 12:05:04 تلاوت قرآن 00:05:56
80 12:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
81 12:15:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:15:17 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:15:52 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 24 00:07:55
84 12:23:47 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:24:32 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
86 12:27:40 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
87 12:28:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:57
89 12:30:04 فرودگاه شهر شادی - قسمت 30 00:11:09
90 12:41:13 کلیپ دو دوست 00:02:35
91 12:43:48 وله خمیری 00:00:30
92 12:44:18 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
93 12:45:01 بابا خرسه - قسمت 34 00:09:58
94 12:54:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:55:08 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
96 12:58:12 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
97 12:59:12 وله خمیری 00:00:48
98 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 54 00:25:39
99 13:25:39 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
100 13:26:47 اوم نوم 00:01:03
101 13:27:50 آگهی بازرگانی 00:02:12
102 13:30:02 دهکده شمالی - قسمت 98 00:11:15
103 13:41:17 وله خمیری 00:00:35
104 13:41:52 ماموک 00:03:06
105 13:44:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 13:45:24 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 18 00:12:00
107 13:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:36
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 بچه‌های کوه آلپ - قسمت 13 00:19:50
110 14:20:40 پیام سلامت 00:00:45
111 14:21:25 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
112 14:23:40 برنارد 00:02:40
113 14:26:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
114 14:26:56 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:03:04
115 14:30:00 تام و جری - قسمت 12 00:19:10
116 14:49:10 آنونس بچه‌های آلپ 00:01:00
117 14:50:10 اعلام برنامه 00:00:55
118 14:51:05 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
119 14:51:53 رود رانر 00:05:56
120 14:57:49 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
121 14:59:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 15:00:00 مترسک - قسمت 10 00:10:44
123 15:10:44 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
124 15:12:14 وله آیا می دانید که 00:00:39
125 15:12:53 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
126 15:15:08 دره چکاوک 00:13:20
127 15:28:28 آگهی بازرگانی 00:02:41
128 15:31:09 مهارت‌های زندگی 00:22:30
129 15:53:39 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
130 15:55:05 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:55:55 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
132 15:57:11 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
133 15:57:33 آگهی بازرگانی 00:02:29
134 16:00:02 مل‌مل - قسمت 51 00:55:00
135 16:55:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
136 16:55:12 لاروا 00:01:28
137 16:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:20
138 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل 00:12:10
139 17:12:10 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
140 17:14:25 وله رگلاژ 00:00:32
141 17:14:57 کلیپ وضو 00:05:04
142 17:20:01 تلاوت قرآن 00:07:59
143 17:28:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
144 17:32:28 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 17:32:45 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 8 00:21:58
146 17:54:43 اعلام برنامه 00:00:50
147 17:55:33 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
148 17:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:40
149 18:00:01 اژدهاسواران - قسمت 32 00:21:46
150 18:21:47 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
151 18:22:17 بره ناقلا 00:05:52
152 18:28:09 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
153 18:28:21 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
154 18:29:21 وله آیا می دانید که 00:00:39
155 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 10 00:25:41
156 18:55:41 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
157 18:57:11 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
158 18:58:27 آگهی بازرگانی 00:01:36
159 19:00:03 بچه های آلپ - قسمت 33 00:21:04
160 19:21:07 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
161 19:21:29 گروه تحقیق 00:03:37
162 19:25:06 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
163 19:26:03 اعلام برنامه 00:00:55
164 19:26:58 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
165 19:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 24 00:12:11
166 19:42:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 19:42:47 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
168 19:45:02 تام و جری - قسمت 25 00:06:29
169 19:51:31 اعلام برنامه 00:00:50
170 19:52:21 کلیپ تیک تاک 00:03:16
171 19:55:37 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
172 19:56:25 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
173 19:59:01 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
174 20:00:01 مترسک - قسمت 9 00:08:16
175 20:08:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
176 20:08:39 گروه تحقیق 00:04:08
177 20:12:47 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
178 20:13:55 گنجینه 00:00:41
179 20:14:36 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
180 20:15:03 دره چکاوک - قسمت 9 00:12:51
181 20:27:54 آگهی بازرگانی 00:02:09
182 20:30:03 مهارت‌های زندگی 00:24:16
183 20:54:19 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
184 20:55:14 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:10
185 20:58:24 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
186 20:59:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
187 20:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:31
188 21:00:05 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 61 00:12:39
189 21:12:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
190 21:12:56 کلیپ مهمان 00:03:33
191 21:16:29 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
192 21:17:37 گروه تحقیق 00:04:40
193 21:22:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
194 21:22:27 لذت دانایی 00:04:30
195 21:26:57 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
196 21:27:45 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
197 21:30:00 کوچه درختی - قسمت 2 00:23:51
198 21:53:51 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
199 21:54:18 روسای کوچک 00:05:02
200 21:59:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
201 21:59:37 شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها