نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
آزاد(ماشین سابقه)نام: امیرحسین
نام خانوادگی: شریعتی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد(ماشین سابقه)
نمره شما
(0 رای)
جبههنام: سجاد
نام خانوادگی: عراقی
سن: 7
موضوع نقاشی: جبهه
نمره شما
(3 رای)
azadنام: sina
نام خانوادگی: yosefi
سن: 8
موضوع نقاشی: azad
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: امیر حسین
نام خانوادگی: فرزادی نیا
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(8 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: مدنی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: مریم
نام خانوادگی: نجفی
سن: 13
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
يكي از اسب هاي مهربون داره از تپه پايين ميرهنام: فاطمه
نام خانوادگی: تشت زر
سن: 7
موضوع نقاشی: يكي از اسب هاي مهربون داره از تپه پايين ميره
نمره شما
(3 رای)
کتابخانهنام: سارا
نام خانوادگی: نوراللهی
سن: 8
موضوع نقاشی: کتابخانه
نمره شما
(0 رای)
ورود امام خمینی به ایراننام: محمد حسین
نام خانوادگی: قدیریان
سن: 5
موضوع نقاشی: ورود امام خمینی به ایران
نمره شما
(1 رای)
مسواک زدن در صبح ظهر وشبنام: زهرا
نام خانوادگی: عطار کاشانی
سن: 5
موضوع نقاشی: مسواک زدن در صبح ظهر وشب