نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
آزادنام: مهدیه
نام خانوادگی: عرب کنگان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: مهدیس
نام خانوادگی: علایی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: محمد حسن زاده
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
ازاد-نام: ایناز
نام خانوادگی: ندافی مقدم
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد-
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: زینب
نام خانوادگی: قربانی جنت
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ازاد زیر دریایینام: مانی
نام خانوادگی: خاکی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد زیر دریایی
نمره شما
(3 رای)
اتش نشانینام: فاطمه
نام خانوادگی: گنج خانلو
سن: 11
موضوع نقاشی: اتش نشانی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد امین
نام خانوادگی: موسی زاده میبدی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
نماز و مسجدنام: فاطمه
نام خانوادگی: نجفی چرمهینی
سن: 7
موضوع نقاشی: نماز و مسجد