نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
ازادنام: امین
نام خانوادگی: بختیاری
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
خونموننام: درسا
نام خانوادگی: حسینی فر
سن: 4
موضوع نقاشی: خونمون
نمره شما
(2 رای)
باغبانینام: ملیکا
نام خانوادگی: حاذق
سن: 13
موضوع نقاشی: باغبانی
نمره شما
(1 رای)
خانوادهنام: یکتا
نام خانوادگی: امانی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: علی سینا
نام خانوادگی: جوکار
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
وزنه برداری قهرمان ایرانی (یونیورسیاد)نام: محمد رضا
نام خانوادگی: شاکری
سن: 7
موضوع نقاشی: وزنه برداری قهرمان ایرانی (یونیورسیاد)
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: پریا
نام خانوادگی: عزیزخانی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
خانه -ماشیننام: پارسا
نام خانوادگی: حریر بافان
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه -ماشین
نمره شما
(7 رای)
ایران زیبانام: علی
نام خانوادگی: راستی
سن: 7
موضوع نقاشی: ایران زیبا
نمره شما
(2 رای)
محیط زبستنام: سهیل
نام خانوادگی: امیری
سن: 9
موضوع نقاشی: محیط زبست