نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: فرشته
نام خانوادگی: فرجی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
کفش دوزکنام: آیلار
نام خانوادگی: اژدری
سن: 7
موضوع نقاشی: کفش دوزک
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیر حسین
نام خانوادگی: مظاهری منش
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: نازنین
نام خانوادگی: شیرزاد کبریا
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آرش
نام خانوادگی: آذریار
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسین
نام خانوادگی: علیزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
مرد روستایینام: صلاح الدین
نام خانوادگی: درتکیده
سن: 8
موضوع نقاشی: مرد روستایی
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: حسین
نام خانوادگی: امین پور
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: میترا
نام خانوادگی: صالحی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
دختری در چمنزارنام: رکسانا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: دختری در چمنزار