نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
یک خونه قشنگنام: سید علی
نام خانوادگی: سبحانی
سن: 8
موضوع نقاشی: یک خونه قشنگ
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: فاطمه
نام خانوادگی: قصابی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: عباسپور
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آناهیتا
نام خانوادگی: بابکی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نگار
نام خانوادگی: قندی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: سرتیپی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: دهقان طزرجاني
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: اسحاقی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: سبحان
نام خانوادگی: سوری
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
ازادنام: یاسمن
نام خانوادگی: مالکی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد