نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
نمازنام: ستایش
نام خانوادگی: اسماعیل زاده
سن: 10
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(4 رای)
طبيعتنام: محمدحسين
نام خانوادگی: رحمان زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: سید علی
نام خانوادگی: میرعبدالهی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
کلاژنام: مهشید
نام خانوادگی: خلیلیان
سن: 5
موضوع نقاشی: کلاژ
نمره شما
(2 رای)
شبکه پویانام: زینب
نام خانوادگی: جلیل زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: شبکه پویا
نمره شما
(0 رای)
طبیعت را پاکیزه نگه داریدنام: امیر حسین
نام خانوادگی: برزیده
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت را پاکیزه نگه دارید
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: آرین
نام خانوادگی: کهن راد
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
همیار طبیعتنام: بهار
نام خانوادگی: گچی
سن: 5
موضوع نقاشی: همیار طبیعت
نمره شما
(1 رای)
صرفه جویینام: کاردو
نام خانوادگی: صدیقی
سن: 8
موضوع نقاشی: صرفه جویی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: غزل
نام خانوادگی: عرفانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد