نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
نماز خواندننام: رامین
نام خانوادگی: کاتبی
سن: 13
موضوع نقاشی: نماز خواندن
نمره شما
(3 رای)
آزاد - نقاشی روباهنام: فاطیما
نام خانوادگی: شفیقی فاروجی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد - نقاشی روباه
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: مهدی
نام خانوادگی: مخمدی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: یاسمن
نام خانوادگی: بای
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: آنيتا
نام خانوادگی: رحماني
سن: 3
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد
نام خانوادگی: نقیلو
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: سونیا سادات
نام خانوادگی: طبری
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
پویا مدادینام: زهره
نام خانوادگی: اصغری
سن: 9
موضوع نقاشی: پویا مدادی
نمره شما
(3 رای)
روزعاشورانام: علیرضا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 7
موضوع نقاشی: روزعاشورا
نمره شما
(0 رای)
دختر در کنار باغچه خونه اش دارد گلها را آب می دهدنام: ثناء
نام خانوادگی: حانچه
سن: 9
موضوع نقاشی: دختر در کنار باغچه خونه اش دارد گلها را آب می دهد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمدحسین
نام خانوادگی: جاهد
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: ریحانه
نام خانوادگی: پورمحی آبادی
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محدثه
نام خانوادگی: نوایی بروجنی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
گلنام: امیررضا
نام خانوادگی: خوشنام
سن: 11
موضوع نقاشی: گل
نمره شما
(1 رای)
اسمان فضانام: محمد رضا
نام خانوادگی: نظری
سن: 8
موضوع نقاشی: اسمان فضا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیرومریم
نام خانوادگی: عربعامری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
امام علی (ع) و یارانشنام: نیلا
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 6
موضوع نقاشی: امام علی (ع) و یارانش
نمره شما
(0 رای)
سحری ماه رمضاننام: مریم سادات
نام خانوادگی: مدرس موسوی
سن: 7
موضوع نقاشی: سحری ماه رمضان
نمره شما
(4 رای)
روستانام: مهدی
نام خانوادگی: اصلانی
سن: 13
موضوع نقاشی: روستا
نمره شما
(7 رای)
اکرام امام حسن (ع )نام: سیده مریم
نام خانوادگی: میر آقا بزرگی
سن: 5
موضوع نقاشی: اکرام امام حسن (ع )