نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
22 بهمننام: شیدا
نام خانوادگی: بافکر
سن: 7
موضوع نقاشی: 22 بهمن
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمد علی
نام خانوادگی: زارع کاشانی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
تصادف در خیاباننام: حنانه
نام خانوادگی: مردوخ روحانی
سن: 11
موضوع نقاشی: تصادف در خیابان
نمره شما
(13 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: فرهادیان
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مطهره
نام خانوادگی: فارسی زبان
سن: 11
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
بیشه دوستینام: عطرین
نام خانوادگی: یساری
سن: 8
موضوع نقاشی: بیشه دوستی
نمره شما
(3 رای)
دندان سالم و دندان خرابنام: مینا و مبینا
نام خانوادگی: میرزایی
سن: 9
موضوع نقاشی: دندان سالم و دندان خراب
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: بردیا
نام خانوادگی: بابادی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(27 رای)
باب اسفنجینام: فاطمه
نام خانوادگی: شیخی
سن: 9
موضوع نقاشی: باب اسفنجی
نمره شما
(0 رای)
انتخاباتنام: هدیه
نام خانوادگی: پیران عقل
سن: 7
موضوع نقاشی: انتخابات