نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
گل و گیاهنام: سارا
نام خانوادگی: عسگری
سن: 11
موضوع نقاشی: گل و گیاه
نمره شما
(1 رای)
عید قدیرنام: فاطمه
نام خانوادگی: غلامی
سن: 8
موضوع نقاشی: عید قدیر
نمره شما
(3 رای)
شهربازینام: مهدیه
نام خانوادگی: ضیغمی
سن: 10
موضوع نقاشی: شهربازی
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مرتضی
نام خانوادگی: بهرامی
سن: 13
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
شله زرد نذرینام: هدیه
نام خانوادگی: روحانی
سن: 12
موضوع نقاشی: شله زرد نذری
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: فاطمه
نام خانوادگی: کاظمی
سن: 7
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(0 رای)
سگ بارسلونایینام: سید میر محمد
نام خانوادگی: موسوی
سن: 13
موضوع نقاشی: سگ بارسلونایی
نمره شما
(2 رای)
غروب خورشیدنام: نجمه
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 10
موضوع نقاشی: غروب خورشید
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: تسنیم
نام خانوادگی: افشار
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(11 رای)
آزادنام: آرمين
نام خانوادگی: اصغرزاده زعفراني
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد