نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: ساناز
نام خانوادگی: رضوانی
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
مداد رنگینام: دینا
نام خانوادگی: عبدالملکی
سن: 6
موضوع نقاشی: مداد رنگی
نمره شما
(4 رای)
نمازنام: مریم
نام خانوادگی: آندش
سن: 10
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(51 رای)
دانهنام: سید سعید
نام خانوادگی: احمدی شیخ شبانی
سن: 4
موضوع نقاشی: دانه
نمره شما
(1 رای)
شبکه پویانام: سیده مبینا
نام خانوادگی: حسینعلی پور
سن: 5
موضوع نقاشی: شبکه پویا
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: امیر محمد
نام خانوادگی: حجت الاسلامی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبيعت روستانام: فاطمه
نام خانوادگی: عزيزي
سن: 7
موضوع نقاشی: طبيعت روستا
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: امیر
نام خانوادگی: جانقلی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
کودکانهنام: هستی
نام خانوادگی: بهمنش نیا
سن: 6
موضوع نقاشی: کودکانه
نمره شما
(1 رای)
هزار پانام: محمد یاسین
نام خانوادگی: شریفی
سن: 5
موضوع نقاشی: هزار پا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سجاد
نام خانوادگی: پاکدل
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: اشرفی نژاد
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: رها
نام خانوادگی: صمیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ماشیننام: کیان
نام خانوادگی: نجفی
سن: 8
موضوع نقاشی: ماشین
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: دهقان
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: وطن خواه
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(26 رای)
تمساحنام: محمد امین
نام خانوادگی: سلطانبیگی
سن: 7
موضوع نقاشی: تمساح
نمره شما
(0 رای)
پست چینام: زهرا
نام خانوادگی: ملک حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: پست چی
نمره شما
(15 رای)
اسباب بازی شکستهنام: محمدسینا
نام خانوادگی: مکرمی پور
سن: 3
موضوع نقاشی: اسباب بازی شکسته
نمره شما
(0 رای)
مینیون هانام: پارسا
نام خانوادگی: رضائی
سن: 7
موضوع نقاشی: مینیون ها