نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
سیاه قلمنام: مهرداد
نام خانوادگی: رشیدی
سن: 13
موضوع نقاشی: سیاه قلم
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: طاها
نام خانوادگی: امیری
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(26 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: ارباب
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
رعایت قانوننام: ریحانه
نام خانوادگی: پاریاب
سن: 5
موضوع نقاشی: رعایت قانون
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: الهام
نام خانوادگی: سندی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: نيايش
نام خانوادگی: نوروزي
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: ملیکا
نام خانوادگی: حیاتی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و تابلو هانام: عرفان
نام خانوادگی: رضایی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت و تابلو ها
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: هستی
نام خانوادگی: طاهری
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
فضانام: طارق
نام خانوادگی: بدوی
سن: 10
موضوع نقاشی: فضا