نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(10 رای)
آزادنام: سارینا
نام خانوادگی: تختی پور
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
عيدغديرنام: مطهره
نام خانوادگی: قاسمي
سن: 11
موضوع نقاشی: عيدغدير
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: نرگس
نام خانوادگی: سعادتی
سن: 8
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: امیرحسین
نام خانوادگی: ستوده شریفی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
کمک کردن به پاکیزگی شهرنام: ستار سادات
نام خانوادگی: رضویان
سن: 7
موضوع نقاشی: کمک کردن به پاکیزگی شهر
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: آوین
نام خانوادگی: حسیین نیا
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: حیدری
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: سید یوسف
نام خانوادگی: رجایی اصفهانی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
کتاب خانهنام: نجمه
نام خانوادگی: حسن شاهی
سن: 11
موضوع نقاشی: کتاب خانه
نمره شما
(8 رای)
امام حسین(ع)نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسکندری
سن: 6
موضوع نقاشی: امام حسین(ع)