نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
زندگینام: فاطمه
نام خانوادگی: مومنی خنار
سن: 6
موضوع نقاشی: زندگی
نمره شما
(3 رای)
مذهبینام: مهدی
نام خانوادگی: آزادبخت
سن: 9
موضوع نقاشی: مذهبی
نمره شما
(1 رای)
بیمارستاننام: متین
نام خانوادگی: ولی نزاد
سن: 9
موضوع نقاشی: بیمارستان
نمره شما
(2 رای)
شادی در باغنام: مهدخت
نام خانوادگی: جمالی
سن: 4
موضوع نقاشی: شادی در باغ
نمره شما
(3 رای)
عید قرباننام: حدیث
نام خانوادگی: عباسی
سن: 7
موضوع نقاشی: عید قربان
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: مسيحا
نام خانوادگی: احمدي
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: صالح
نام خانوادگی: محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: رهام
نام خانوادگی: اسدی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مجمد مهدی
نام خانوادگی: قاسم زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
مدرسهنام: سیده سرویس
نام خانوادگی: شعبانی
سن: 7
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(0 رای)
دوستی حیواناتنام: ساجده
نام خانوادگی: رفیعی
سن: 7
موضوع نقاشی: دوستی حیوانات
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: امیر مسعود
نام خانوادگی: خلوجینی
سن: 14
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: محمد
نام خانوادگی: کاکولاریمی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
منظرهنام: آرین
نام خانوادگی: زهرایی پیروز
سن: 8
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: طاها
نام خانوادگی: علیزاده
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
میوه هانام: زهرا
نام خانوادگی: قربانی
سن: 10
موضوع نقاشی: میوه ها
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: محمد
نام خانوادگی: بیگی
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
رنگارنگنام: مبینا
نام خانوادگی: زارعی منوجان
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگارنگ
نمره شما
(1 رای)
بهداشتنام: زهرا
نام خانوادگی: جوانی
سن: 8
موضوع نقاشی: بهداشت
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: مبینا
نام خانوادگی: عامری
سن: 9
موضوع نقاشی: مزرعه