نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: بهاره
نام خانوادگی: میرانی شاهرودی
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مرتضی
نام خانوادگی: قاسمی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
پارکنام: مهشید
نام خانوادگی: جلالی فر
سن: 7
موضوع نقاشی: پارک
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: رضوانه
نام خانوادگی: نورالهی
سن: 13
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: محمد طاها
نام خانوادگی: عسکری
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: حسین پور آسیابسری
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: نگار
نام خانوادگی: کرامت جهرمی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
نذری دادننام: مریم
نام خانوادگی: صفری
سن: 11
موضوع نقاشی: نذری دادن
نمره شما
(2 رای)
بازینام: احمد علی
نام خانوادگی: رجب زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: بازی
نمره شما
(1 رای)
هفت سیننام: کوثر
نام خانوادگی: نادی
سن: 6
موضوع نقاشی: هفت سین