نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمدجواد
نام خانوادگی: شمس آبادی
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
قرینه سازی با اکولیننام: مجید
نام خانوادگی: نیک فر
سن: 12
موضوع نقاشی: قرینه سازی با اکولین
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد تقی
نام خانوادگی: گلشنی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: صمدی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
ازادنام: محمد حسین
نام خانوادگی: توسن
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
فیلنام: آرسام
نام خانوادگی: بشارتی
سن: 6
موضوع نقاشی: فیل
نمره شما
(2 رای)
دریانام: محمد سعید
نام خانوادگی: ضرابی ها
سن: 10
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(8 رای)
آزادنام: محمد
نام خانوادگی: مقدسی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نیما
نام خانوادگی: رضایی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ماه رمضاننام: حنانه
نام خانوادگی: آنجفی
سن: 9
موضوع نقاشی: ماه رمضان