نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
جلسه قرآننام: مبین
نام خانوادگی: قائمی نیا
سن: 7
موضوع نقاشی: جلسه قرآن
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آيدا
نام خانوادگی: خاني
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: حنانه
نام خانوادگی: باقری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: ربیعی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: مبینا
نام خانوادگی: سینه باغی زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطیما
نام خانوادگی: مهدوی فر
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امین علی
نام خانوادگی: بارانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعت زیبانام: کوثر
نام خانوادگی: غیور سالانقوچ
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(0 رای)
دختر بچهنام: آمیتیس
نام خانوادگی: بیگلری
سن: 5
موضوع نقاشی: دختر بچه
نمره شما
(3 رای)
آشتی آشتینام: زهرا السادات
نام خانوادگی: یحیی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آشتی آشتی
نمره شما
(0 رای)
پرندگاننام: امیر مهدی
نام خانوادگی: برجی
سن: 8
موضوع نقاشی: پرندگان
نمره شما
(1 رای)
روستایی در کنار کوهنام: زهرا
نام خانوادگی: خدمتی
سن: 5
موضوع نقاشی: روستایی در کنار کوه
نمره شما
(2 رای)
مسجدنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: زباندان
سن: 9
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(1 رای)
خانه مانام: زینب
نام خانوادگی: مشهدخانی
سن: 7
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(1 رای)
روستای زیبانام: آسیه
نام خانوادگی: دانش
سن: 7
موضوع نقاشی: روستای زیبا
نمره شما
(2 رای)
مدرسهنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: سپه وند
سن: 7
موضوع نقاشی: مدرسه
نمره شما
(4 رای)
طبیعت سبزنام: امیر عباس
نام خانوادگی: غیور
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت سبز
نمره شما
(0 رای)
طبیعت سبزنام: امین پارسا
نام خانوادگی: عمرانی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت سبز
نمره شما
(0 رای)
محیط زیستنام: پویا
نام خانوادگی: کحمودی
سن: 9
موضوع نقاشی: محیط زیست
نمره شما
(4 رای)
حضرت محمد(ص)نام: محمد امین
نام خانوادگی: نصری
سن: 6
موضوع نقاشی: حضرت محمد(ص)