نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ترافیکنام: رضا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: ترافیک
نمره شما
(0 رای)
باراننام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: حسینی مقدم
سن: 7
موضوع نقاشی: باران
نمره شما
(1 رای)
نماز عید فطرنام: آناهیت
نام خانوادگی: مهماندوست
سن: 6
موضوع نقاشی: نماز عید فطر
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: محمدی ارانی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
تصویرنام: هستی
نام خانوادگی: هدایتی
سن: 5
موضوع نقاشی: تصویر
نمره شما
(20 رای)
امام علینام: محمد رضا
نام خانوادگی: خورشیدی
سن: 9
موضوع نقاشی: امام علی
نمره شما
(2 رای)
نمازنام: مبینا
نام خانوادگی: نشری
سن: 7
موضوع نقاشی: نماز
نمره شما
(1 رای)
در مسجدنام: سيده درسا
نام خانوادگی: مقدسي
سن: 6
موضوع نقاشی: در مسجد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: دُرسا
نام خانوادگی: پهلواني
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
دلقکنام: عارفه سادات
نام خانوادگی: منوری
سن: 12
موضوع نقاشی: دلقک