نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ازادنام: نرگس
نام خانوادگی: قوی بازو
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ساینا
نام خانوادگی: روشن
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
هوای پاکنام: زهرا
نام خانوادگی: عبدالعلی نژاد
سن: 10
موضوع نقاشی: هوای پاک
نمره شما
(2 رای)
خانه غزل خانم در طبیعتنام: غزل
نام خانوادگی: داودی
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه غزل خانم در طبیعت
نمره شما
(3 رای)
قالی بافینام: مائده
نام خانوادگی: اصل هلف
سن: 10
موضوع نقاشی: قالی بافی
نمره شما
(0 رای)
چوپانی در مزرعه و دشتنام: محمدحسین
نام خانوادگی: صفادوست
سن: 10
موضوع نقاشی: چوپانی در مزرعه و دشت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: معصومه
نام خانوادگی: بیژنی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نرگس
نام خانوادگی: جباری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
بازدید از کارخانه نان صنعتینام: ستایش
نام خانوادگی: شاهمرادپور
سن: 5
موضوع نقاشی: بازدید از کارخانه نان صنعتی
نمره شما
(3 رای)
گلنام: حسين
نام خانوادگی: مقصودي
سن: 7
موضوع نقاشی: گل
نمره شما
(0 رای)
اقوام ایرانینام: مها
نام خانوادگی: سلیمی بنی
سن: 9
موضوع نقاشی: اقوام ایرانی
نمره شما
(3 رای)
طبیعت و زیبایی دشتنام: نیکا
نام خانوادگی: آزاد
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت و زیبایی دشت
نمره شما
(0 رای)
روز پدرنام: حدیثه
نام خانوادگی: فلاح
سن: 9
موضوع نقاشی: روز پدر
نمره شما
(0 رای)
خانه ای در دشتنام: هستی
نام خانوادگی: آقایی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ای در دشت
نمره شما
(1 رای)
مسجدمحلنام: محمد
نام خانوادگی: شکرائی
سن: 11
موضوع نقاشی: مسجدمحل
نمره شما
(0 رای)
خرگوش  غذا داره میبره خونشنام: عاطفه
نام خانوادگی: مرتضوی
سن: 7
موضوع نقاشی: خرگوش غذا داره میبره خونش
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمدرضا
نام خانوادگی: سوهانیان
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
زمین فوتبالنام: امیر رضا
نام خانوادگی: فخیمی
سن: 6
موضوع نقاشی: زمین فوتبال
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: حامد
نام خانوادگی: شیخ علیا لواسانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: نرجس
نام خانوادگی: شمسی پور
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت