نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
كعبهنام: تارا
نام خانوادگی: جوزي
سن: 7
موضوع نقاشی: كعبه
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: ستایش
نام خانوادگی: برات زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
ساحلنام: محمد امین
نام خانوادگی: نساج پور
سن: 12
موضوع نقاشی: ساحل
نمره شما
(3 رای)
ساحلنام: علی
نام خانوادگی: صفری
سن: 13
موضوع نقاشی: ساحل
نمره شما
(7 رای)
قالی با نقش جوجه و تخم مرغنام: آبتین
نام خانوادگی: مشعوفی
سن: 8
موضوع نقاشی: قالی با نقش جوجه و تخم مرغ
نمره شما
(3 رای)
پیک نیک و نقاشینام: عارف
نام خانوادگی: خندان
سن: 12
موضوع نقاشی: پیک نیک و نقاشی
نمره شما
(0 رای)
فیلنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: ایسپره
سن: 10
موضوع نقاشی: فیل
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سارینا
نام خانوادگی: تابان
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مریم
نام خانوادگی: پورالکایی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد