نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ستاره
نام خانوادگی: سالاری عرب
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: ولی نژاد
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
نماز جماعتنام: رها
نام خانوادگی: مهدوی
سن: 7
موضوع نقاشی: نماز جماعت
نمره شما
(2 رای)
جنگ با ادم ها ی بدنام: یاسین
نام خانوادگی: محمد
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگ با ادم ها ی بد
نمره شما
(1 رای)
خانه مانام: روناک
نام خانوادگی: شهیدی
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ما
نمره شما
(0 رای)
مسافرتنام: محمد هادی
نام خانوادگی: روشنگو
سن: 7
موضوع نقاشی: مسافرت
نمره شما
(3 رای)
صحرای کربلانام: هستی
نام خانوادگی: کریمی
سن: 6
موضوع نقاشی: صحرای کربلا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: کوپایی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: ابراهیمی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(8 رای)
باب اسفنجینام: مریم
نام خانوادگی: شکری
سن: 8
موضوع نقاشی: باب اسفنجی