نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
خانهنام: میعاد
نام خانوادگی: سلامتی تبریزی
سن: 10
موضوع نقاشی: خانه
نمره شما
(0 رای)
خونوادگینام: عسل
نام خانوادگی: زینلی
سن: 6
موضوع نقاشی: خونوادگی
نمره شما
(1 رای)
تنگ ماهينام: زانا
نام خانوادگی: شاهمحمدنژاد
سن: 6
موضوع نقاشی: تنگ ماهي
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: سما
نام خانوادگی: رضائی
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: محدثه
نام خانوادگی: باقري
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
زندگی روستائینام: آرمیتا
نام خانوادگی: طالبی مامودان
سن: 7
موضوع نقاشی: زندگی روستائی
نمره شما
(1 رای)
کشتینام: علی اصغر
نام خانوادگی: سلمانی وند
سن: 5
موضوع نقاشی: کشتی
نمره شما
(0 رای)
خانه ی خدانام: علی
نام خانوادگی: سروری
سن: 10
موضوع نقاشی: خانه ی خدا
نمره شما
(0 رای)
صرفه جویی در مصرف آبنام: دانیال
نام خانوادگی: یاوریان
سن: 8
موضوع نقاشی: صرفه جویی در مصرف آب
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: مهرآفرین
نام خانوادگی: نقوی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(22 رای)
پرواز با بالننام: مریم
نام خانوادگی: قمرزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: پرواز با بالن
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: امیررضا
نام خانوادگی: جعفری پور
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
حیواناتنام: محمد امین
نام خانوادگی: ایمانخواه
سن: 7
موضوع نقاشی: حیوانات
نمره شما
(1 رای)
دوستینام: حمید رضا
نام خانوادگی: محمدزاده بهمدی
سن: 11
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(10 رای)
آزادنام: سیدمحمدمهدی
نام خانوادگی: سیدسار
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: هانیه
نام خانوادگی: کنگرانی فراهانی
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: ثناء
نام خانوادگی: دولتی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: صحرایی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: فاطمه سما
نام خانوادگی: حاجی آقاپور
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سجاد
نام خانوادگی: بنی اسد
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد