Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

لالایی

حصیر گرم گهواره به نرمی در برت داره چشای خسته از خوابه چو عکس ماه تو آبه لالایی کودک خوبم…
شب تو آسمون، ماه هم خوابیده لحافی از ابر، رویش کشیده از توی جنگل، از اون پایینا صدایی میاد، صدایی…
لالا لالایی، فرزند زیبا قهرمان من، انسان فردا شب شد دوباره، ماه مهربون داره می‌تابه، از تو آسمون چشماتو ببند،…
لالا لالایی، خوابش برده بود خواب زیبایش، یک پرنده بود رقصان پر کشید، توی آسمون تا بگیرمش، زود رفته بود…